2
Mpìr Bibai Má Zu Bi
Wunzàmí big, má dinya ning jír á shinn àyúnn-à Shinn Luyí Yesu Kristi má kàng bi áni. Ayúnn-à níng hi, yi bidìm pár yá kwonn shi á pyànnwá ni. Mì ri vig ning, kada aning kyab jír shan shan á pìkyinn ná ni bàna, kada aning shàr zinn jirà mpìrká ri dang rag àyúnn-à Shinn Luyí má kàng bi áni níng, fòr rìghing níng bàna. Yi yì hing mpìrká káhi má dinya ning rag, í Awun Kyìkyàr tìya síg big nì, kó yi dang síg nì, kó yi ba sig á tarkada. Kada aning bir pìkyinn ná áni bàna. Kada aning zìm mpìr zyun aku tonn gban ning bàna sám. Mì ri dang fig jír bu jonn bàna. Shinn Luyí má kàng bi fig ma bàna, sai àyúnn-à mpìrká nìnànn nímá ma ri sa Shìdun yawari. Ayúnn-à níng hi, Mpìr Bibai má zu bi, zyun-à bá takà mà lu pyìr-à ni. Mpìr Bibai-à níng má zib jir Shìdun ma kó kai bidìm pár zyun-à mpìrká ri bìnn kir wann á pyànnbá ni. Kwá kan dim mpìrká kada abig vig Shìdun bàna. Kwá kà mà lu Shìdun má shi wann àràg í kùr. Hár kwá dang rag ku shi síg nì Shìdun.
Sai-à ǹ rì shi sig á byarná ni, ǹ rìi dinya kyann ning jír-à níng. Ning kyab pànn fig bàna rà? Tàma-à níng, ning yì hing bu zyun-à shi sig áni wà ri kan dim Mpìr Bibai-à níng barà kwá tàg shinnwá. Wà àyúnn-à ma màg hing, í wà kwá zu bi má tàg shinnwá. Hár tàma-à níng mpìrká nìnànn nímá ri sa bu pyìr, mi ri sa yipyàr ma jir Shìdun. Big ri sa àdòníng, jir kai bàna Mpìr Bibai zyun shi sig áni, zyun-à ri bònn tàg big abig sa àdòníng. Mpìr Bibai-à níng má zu bi fig ma bàna, sái wà Shìdun ma zìg zu rìghing mpìr-à ri kan dim ku aku zu bi bàna níng. A byar-à níng hi, Mpìr Bibai-à níng má tàg rag shinnwá. Ama sai-à Shinn Luyí Yesu ma bi hing ma gbam, mpìr-à níng má dìg fig gbam-à kwá sar á pyànnwá ni bàna. Shinn Luyí Yesu má gban rìg ku ma nu jír átai. Sai-à Mpìr Bibai-à níng má zu bi jag, kwá bi kwonn ma gbam Shaitan ùwài nímá, jirà aku tonn gban mpìrká. Kwá sa buká zyun-à má ya mpìrká zinn hár bá sar má ngan finn íri nu átai. 10 Kwá sa gban rìg bu bibaiká bidìm pár, jirà aku tonn gban mpìrká ká nang jànn sig. Kwá tonn gban big, jir kai bàna big ngàng wà abig bàg gbìb àjai, jirà abig wim zu. 11 Barà big ngàng sig jir àjai-à níng, Shìdun má sìnn kà big abig kyab íri bu-à bàna ma yìr, jirà abig bir pìkyinnbá á jir ǹsángká ni.
12 Shìdun sa sig àdòníng jirà kwonn-à kwá wà níng, aku pànn mpìrká ká ngàng sig jír àjai, mi ri fig kab àjwár bu-à bibai.
Aning Sar Gbam
13 Wunzàmí big, sàn hing ayi sa ya Shìdun ísoko, yiká Shinn Luyí Yesu ri zìm yi níng. Ayi sa Shìdun ísoko jir kai bàna Shìdun shig zu sig ning á sai-à ku màm fig ma dunyaru bàna. Ku shig zu ning jirà aku pinn zu ning. Ku pinn zu sig ning á sai-à ku sìnn kà sig ning áyau mpìrká buwá ni ma gbam Awun Kyìkyàr. Ku sa sig àdòníng jir kai bàna ning bir sig pìkyinn ná á jir àjai. 14 Ku bar bi sig ning, aning shi mpìrká buwá á sai-à ning fig sig jir àjwár-à yi dinya sig ning níng. Ku bar bi sig ning jirà aning dìg awài àràg barà Shinn Luyí Yesu Kristi shi sig mpìr ùwài níng. 15 Wunzàmí big, á jir shinn wàníng ni, aning sar gbam ǹsàn nímá á jir Yesu, ma aning bir pìkyinn ná á jírká big tàg sig yi, ká zyun-à yi tàg sig ning níng, ká yi dang sig ma nu, ma ká yi ba sig á tarkada, kada aning fim bàna aning bir pìkyinn ná áni.
16 Mì ri vig Shinn Luyí Yesu Kristi ma shinnwá, ma Shìdun Tayí zyun-à zìm sig yi, n sa ya sig yi bu ǹsàn, n ya sig yi pìkyinn wim hár kinn kinn, n sa sig yi sìnn sig zuyí á bu ǹsàn-à ku dang sig rag kwá ya yi níng, 17 abig ya ning pìkyinn wim, jirà aning dìg gbam ma aning sa bu ǹsàn kwonn ma jír-à ǹsàn dang.
Bulus Rag Abig Vig Ya Ku Shìdun