3
Wunzàyí big, aning vig ya yi Shìdun jirà mpìrká kó áni bidìm pár abig fig jír á shinn Shinn Luyí Yesu ni ǹsàn nímá, jirà abig bir pìkyinnbá, ma abig wib àràg barà ning ri sa níng. Aning vig ku jirà aku kang yi á byar mpìr bibaiká, jir kai bàna ning yì hing mpìrká nìnànn nímá zìg fig jir Shìdun bàna.
Shinn Luyí Yesu ri sa ya mpìr bu-à kwa gib sig nu rag kwá sa. Kwá gbar gbam ning dìr, má kang ning jirà Shaitan aku sa ning bu-à bibai bàna. Shinn Luyí sa sig yi, yi bir sig pìkyinnyí á byarná ni. Yi yì hing rag ning ri wib jírká yi rì dinya sig ning níng. Yi yì hing rag ná shi má wib kyann jír káníng hi.
Shinn Luyí Yesu Kristi aku sa aning yì rag Shìdun ri zìm ning wàni. Aku sa aning ba kyinn àràg barà Kristi ma shinnwá ba sig kyinn níng.
Sàn Sig Kó Ni Aku Sa Swàm
Wunzàyí big, yi ri vig ning á zìnn Shinn Luyí Yesu Kristi, aning gàb dìr ma mpìrká zyun-à ri bàg Yesu, ama big ri shi shu àbínn, mi ri bàg fig buká yi tàg sig ning bàna níng. Ning yì hing sai-à yi ma ning rì shi kwonn sig í zyun níng, yi rì sa fig dìr jar bàna. Ning má, aning sa swàm ma gbamná tìnn. Yi ri bir fig pìkyinnyí á dìr mpìr jirà aku ya yi bu-à yá ji ji bàna. Yi ri sa swàm fi ma àyúnn, jirà ayi dìg bu-à yá ji, jir kai bàna yi zìm fig ayi ya ning shwìn wà ná ya kyann yi buju bàna. Yi shi sig ma gbam-à yá dang rag aning ya yi buju. Ama yi sa sig swàm, jirà ning má, aning shwann barà ná sa swàm tìnn. 10 Sai-à yi rì shi sig mà byarná ni, yi rì dang sig jír-à níng kàun nìnànn nímá n rag, mpìr-à ma zìm fig swàm bàna, kada abig ya ku buju bàna.
11 Yi dang sig jír-à níng, jir kai bàna yi fig sig rag mpìrká káhi áyauná ni ri zìm fig swàm sa bàna. Bu-à big sìnn sig á pìkyinnbá ni bàna, big ri kà kyann áyau jír-à má zu fig gbìbbá bàna. 12 Yi ri dinya írì swai mpìrká níng, á zìnn Shinn Luyí Yesu Kristi, abig pànn shinnbá, ma abig sa swàm jirà abig dìg bu-à bá ji.
13 Ama bigná wunzàmí big, kada aning nì bàna, aning shi sa ya mpìrká bu ǹsàn. 14 Wà mpìr zyun áyauná ni ma wib fig bu-à yi ba sig á tarkada-à níng ni bàna, aning myàng gbam ku ma yìzu, ma aning zu rìg áyauwá ni jirà aku yì rag bu-à ku sa sig níng, sàn fig bàna. 15 Kada aning sìnn kàng ku àràg í mpìr azíbná bàna. Ama aning gbar sungwá, jir kai bàna ku í wunzàná.
Jir Bulus Wà Kinn Shinn
16 Yi ri vig Shinn Luyí ma shinnwá zyun-à ri sa tag pìkyinn mpìrká níng, aku ya ning pìkyinn na tag kó ákaun bidìm pár, áyau shuná ná shi. Aku shi kwonn ma ning.
17 Mì Bulus, mì ri ba ya ning wasika-à níng ma vùmí, mi ri bib kà ning. N sìnn kà sig zìnnmí áyau wasika-à hi ni, jirà aning yì í mì bà síg nì.
18 Asàn Shinn Luyí Yesu Kristi aku shi kwonn ma ning bidìm pár.