Wasika-à Bulus Ba Ya Sig
TIMOTI
Wà Wa Zyun
Sai-à Timoti zìg Yesu Kristi á pìkyinnwá ni, n kà mi ri dang kyann jir Shìdun ku ma Bulus níng, sai-à níng hi ku í wùnshái, ku í wùn sukà. A wasika-à níng ni Bulus dinya sig Timoti rag, kada aku zìm wà mpìrká ri tàg jir ǹsáng níng abig tàg mpìrká bir sig pìkyinn á byar Yesu ni níng, bàna. Ku dinya Timoti rag, àgbamká áyau mpìrká ri bàg Yesu abig shi shu kyìkyàr. Ku dinya wàníng barà wàníng má shi mpìr asa swàm Yesu ǹsàn nímá áni.
1
I mì Bulus, mì ri ba yá wù nì. Shìdun zyun-à ri zìg zu yi á bu pyìr níng, ku í àsàin-à bar sig mì rag ń shi wùn aswam Yesu Kristi zyun-à yi bir sig pìkyinnyí á dìrwá ni níng.
A byar Timoti, wà zyun-à í wùnmí á jir pìkyinn bir á byar Yesu.
Tayí Shìdun ma Shinn Luyí Yesu Kristi abig wìr kà ya wù àsàn, abig myàng ashiwú, abig ya wù pìkyinn na tag.
Bulus Twìb Byur á Shinn Mpìrká Ri Tàg Jir Nsáng
Sai-à ǹ fim wù mì ri yag mà Makidoniya ǹ vig wù n dang rag á shi á Afisa, jirà á kan dim mpìrká ri tàg jir ǹsáng. A kan dim big bu ǹsáng-à big ri tàg níng, ma bu tàg-à big ri tàg áshinn bu yàkúká rì. Buká big ri tàg níng ri gbar bi yipyàr, ri tàg fig mpìrká barà bá sa bu-à Shìdun ri zìm níng bàna, bu-à Shìdun ri zìm níng hi wà mpìr ma bir hing pìkyinn á byar Yesu í wà kwá yì. Bu-à mì ri zìm bàna, mì ri zìm mpìrká bu Kristi abig shi mpìrká ri zìm mpìr ma pìkyinn ńzyun, ma abig shi ma pìkyinn kyìkyàr, ma abig bir pìkyinn á dìr Kristi ngbam nímá. Mpìrká káhi fim rìghing gbìb-à níng n bàg rìghing gbìb ajànn, mi ri dang jírká zyun-à bàna ma yìr. Big ri zìm abig tàg doka Shìdun, ama big yì fig bu-à big ri dang bàna. Big sìnn sig á pìkyinnbá ni rag big yì hing bu-à big ri tàg, ama big yì fig bàna.
Yi yì hing rag doka Shìdun sàn hing, wà mpìr ma sa hing swàm ma kàhi àràg barà Shìdun ri zìm. Yi yì hing rag Shìdun sìnn fíg doka á dò jir shinn mpìr sìsàn bàna. Ku sìnn síg á dò jir shinn mpìrká ri wib fig jír bàna, mpìrká ri sa yawari, mpìrká ri bàg fig Shìdun bàna, mpìrká ri sa bu pyìr, mpìrká ri shi fig shu kyìkyàr bàna, mpìrká ri wib fig Shìdun bàna, mpìrká ri gban nàbá ma tabá, mpìr agban kiká, 10 ma mpìrká ri sa àyái, ma mpìrká ri na ma jàubá wunù, ma mpìrká ri jwi mpìr jíkwìnn, ma mpìrká ri gim ǹsáng, ma mpìrká ri kà nu mpìr agim ǹsáng, ma mpìrká ri sa bu-à shi fig ábibir àràg bu jír àjai-à níng bàna. 11 Jír àjai-à níng shi sig ábibir àràg tai àjwár zyun-à Shìdun ùwài ya kà sig á vùmí ni rag ń dinya mpìrká.
Bulus Ri Sa Shìdun Isoko
12 Mì ri sa Yesu Kristi Shinn Luyí ísoko, ku zyun-à ya sig mì gbam, n myàng mì rag ǹ kinn hing wà ń sa swàmwá, n sìnn kà sig mì rag ń sa swàmwá, 13 kó barà sai-à rì níng ǹ dang hing jír-à bibai á shinnwá ni, ǹ ya hing mpìrká buwá shwìn, ǹ sa bai hing zìnnwá. Ama bidìm pár, Shìdun myàng ashimí, jir kai bàna ǹ yì fig bu-à mì ri sa bàna, ǹ bir fig ma pìkyinn á byarwá ni bàna. 14 Shinn Luyí Yesu Kristi sa ya mì àsàn ùwài nímá, n tàg mì barà ń bir pìkyinn á byarwá ni, ma ń zìm ku ma pìkyinn ńzyun. 15 Jír-à ma dang níng í jir àjai, sàn sig kó ni aku pànn vù pyànà, jír-à hi í wàníng: Yesu Kristi bi sig á jànn-à ni àjirà aku zìg zu kó ni á bu pyìr, bu pyìrmí kab síg nì bu kó ni bidìm pár. 16 Bu-à sa Shìdun myàng sig ashimí níng, í jirà Yesu Kristi aku tìya mpìrká rag ku ri sa muyar ma mì, mì zyun-à bu pyìrmí kab bu kó ni níng, jirà aku tìya mpìrká zyun-à má bir pìkyinn á byarwá ni níng rag kwá yafa ya big bu pyìrbá tìnn, bá dìg yonki kinn kinn. 17 Kùr zyun-à má shi hár kinn kinn, kwá wu fig bàna, mpìrká ri myàng fig ku á zu bàna níng, ku í Shìdun, aku shi bu-à mpìrká má wib ku hár kinn kinn, má swam yan zìnnwá. Aku shi àdòníng.
18 Timoti wù wùnmí, buká mì ri zìm ń dinya wù níng í wàníng: Mì ri vig wù á shi àzír, á sa swàm Shìdun àràg í soja ri nu kànn, í barà mpìrká ri dang kyann jir Shìdun rì dang sig á shinnwú ni rag wá sa. 19 A shi bir kyann pìkyinn á byar Yesu. A shi ma pìkyinn-à kyìkyàr. Mpìrká bàna ma pìkyinn-à kyìkyàr níng, big fim rìghing pìkyinn birbá á byar Yesu Kristi. 20 Ayaubá ni í Himanayas ma Alizanda, í ká ǹ ya kà sig á vù Shaitan aku du kà big á shwìn jirà abig kyab jír, jirà kada abig sa bai zìnn Shìdun bàna.