2
Bu-à Ná Sa Bàna, Aning Vig Shìdun
Bu-à mì ri zìm aning sa bàna í wàníng: Aning vig Shìdun á shinn mpìrká bidìm pár, ma aning vig ku aku myàng ashi mpìrká, aning sa ya ku ísoko á shinn bu-à ku ri sa ya mpìrká. Aning vig Shìdun á shinn kùrká ni ma mpìr àgbamká bidìm pár, àjirà ayi shi shu àjwár, pìkyinnyí aku na tag ma ayi bàg Shìdun big kyinn ńzyun. Wàníng í bu-à sìsàn, í bu-à Shìdun zyun-à má zìg zu yi á bu-à bibai níng ri zìm. Shìdun ri zìm a kó ni wìm zu, ma a kó ni yì gbìb sìsàn. Shìdun í ku kwá awínwá ni. Mpìr zyun shi sig áni, ku í mpìr-à ri gbar jùn kwonn Shìdun ma mpìr, ku í Yesu Kristi. Yesu wann tafinn sig shinnwá àjirà aku wa zu mpìrká ri sa bu-à bibai á jànn-à ni bidìm pár. Shìdun ri zìm mpìrká abig dìg yonki. I bu-à sa ku swam bi sig Yesu á su-à ku ri zìm. Wàníng í bu-à sa Shìdun swam bi sig mì, ń dinya mpìrká jir àjwár, ku shig zu sig mì ń shi wùn aswamwá. Bu káníng bidìm pár mì ri dinya ning í jír àjai. Mì ri gim fíg ǹsáng bàna. Ku shig zu sig mì jirà ń tàg mpìrká zyun-à í Yahudawaká bàna níng, abig bir pìkyinn á jír zyun-à í àjai.
Mì ri zìm wunùká kó áni bidìm pár abig vig Shìdun, abig gbar dù nann vùbá mà wai, ma pìkyinn-à kyìkyàr. Abig shi mpìrká ri nann àgùnn bàna, abig shi mpìrká ri sa yipyàr bàna.
Mì ri zìm uwàká abig zir jà barà sàn sig abig zir, abig zir jà á gbìb-à má tàg rag big í mpìr wib. Kada abig sìnn pìkyinnbá íri jinn bìr bàna, kó bu-à ri ngìg kpàin kpàin àràg zinariya, kó bu zyun àràg buká big ri pag á wàin, kó íri wà áshinn jà bài bàna, 10 ama abig shi mpìr kyinn sìsàn, àràg barà sàn sig uwàká ri wib Shìdun abig shi. 11 Uwà aku shwann bu, aku pànn shi akim, aku shi gang sung aku fig jír ma aku wib. 12 N zìm fig uwàká abig tàg bu ma abig shi shinn wunùká bàna, abig pànn shi akim, 13 jir kai bàna big màm jag sig Adamu, í wà big màm sig Hawa. 14 Big tonn kà fíg Adamu bàna, ama big tonn kà síg uwà hár ku sa bu pyìr. 15 Ama uwà má dìg yonki á jir shinn wùn mà, bá dìg yonki wà ba shi ma ri bir pìkyinnbá, ma zìm hing mpìr, ma shi hing shu kyìkyàr, ma pànn shinnbá.