Swàm Yann Aswamká Bu Yesu
Tarkada-à níng í Luka ba síg nì, mpìr àsàin-à ba sig, “Jir Ajwár-à Luka Ba Sig.” Bu-à ku ba sig á tarkada-à níng ni, í jirà aku tìya mpìrká barà mpìrká zyun-à bàg jag sig Yesu níng dang kyann sig jir àjwár-à níng mà Urushalima, ma Yahudiya, ma Samariya, ma byarká kádà á dunyaru (Swàm Yann 1:8). Tarkada-à hi ri dinya yi barà Awun Shìdun sa shang mpìrká zyun-à bir sig pìkyinnbá á byar Yesu ni barà bá dang jir àjwár á byarká á dunyaru, zinn bàna. Tarkada-à hi ri tàg yi barà Awun Shìdun kà á pìkyinn mpìrká ni, n myàng kwonn ma big áyau swàmbá ni. Tarkada-à hi ri tìya yi barà Jir Ajwár-à níng shi sig ma gbam barà má vim bìr shu mpìrká zyun-à ma bir hing pìkyinn á byar Yesu.
1
Yesu Dang Rag Awun Shìdun Má Bi
Tarkadamí níng mì ri ba ya wù Tiyafalas. Ayau tarkadamí wà jijag ǹ ba dinya sig wù bu-à Yesu rì sa sig, á sai-à ku kà jag swàmwá, ma jírwá ku rì tàg sig, hár sai-à Shìdun bi zìg nann zu yag ku mà wai. Sai-à Shìdun zìg nann yag fig ma ku bàna níng, ku ri shi mi ri dang jír ma gbam Awun Shìdun, mi ri dinya vinn yann aswamwá big, ká ku shig zu sig níng, jírwá. Sai-à ku wu rìghing, n dù nann zu kàng, ku shi su dìpyànà, ku ri zu á byarbá ni, mi ri tìya big shinnwá kàun nìnànn nímá á gbìb-à bá yì rag ku shi sig ma yonki. Ku ri dinya big jír barà Shìdun má na kùrwá. To, sai-à big ri shi kwonn í byar ńzyun, ku dinya káníng rag, kada a káníng dù dà fim finn swann Urushalima bàna. Ku rag, a káníng shi màhàn sái wà Tawá Shìdun ma ya hing big Awunwá zyun-à ku rì dinya sig big rag, kwá ya big níng. Ku rag, “Bu-à Shìdun má ya ning níng, í bu-à ǹ rì dinya sig ning. Wà Yohanna ri wau mpìr dìr batisma, ku ri wau ma zàpìr. Ama su má nonn fig bàna, Shìdun má wau ning dìr batisma ma Awunwá.”
Yesu Dà Fim Rìg Big n Yag Mà Wai
Barà yann sukàká ri shi kwonn ma Yesu, big bi bib ku rag, “To, Shinn Luyí, á dinya yi, tàma-à níng wá ya kàng mpìr Israilaká gbam abig na kùr á jànnbá ni rà?”
Sái Yesu rag, “I Tamí Shìdun yì sig sai-à hi ni. Ku í àsàin-à ri sìnn sai-à bu káníng má sa. Ama bu-à du ning ma kàhi bàna. Sai-à Awun Shìdun ma bi hing á shinn ná ni, ná shi ma gbam, í wà ná dang jírmí á byar mpìrká shi sig á finn swann Urushalima, ma jànn Yahudiya, ma jànn Samariya, hár ma agunn jànnká á dunyaru bidìm pár.” Barà Yesu dang kinn rìg jírwá àdòníng, sái big rag abig myàng níng, ku zu rìghing áyaubá ni, mi ri nann zu yag mà wai, akor bi bir dim rìg ku, big myàng fig rag ku bàna.
10 Big shi, big ri myàng nann zu yag zubá mà wai. Barà Yesu ri nann zu yag àdòníng, sái big rag abig myàng níng, mpìr pyànà bi sar sig á pyànnbá ni. Mpìr káníng wìr sig jà mìmìg. 11 Big bib yann sukà káníng rag, “Ning mpìrká á Galili, sáshinn ning ri myàng nann zu yag zuná mà wai, í kai sa síg nì rà? Yesu zyun-à ning myàng ku dù á byarná ni, n yag sig mà wài níng, ná myàng kwá kàng bi kàng áyau akor-à ni àràg barà ning myàng ku yag sig níng.”
Big Shig Zu Mpìr-à Má Pyann Shinn Yahuda
12 Barà yann sukàká fig jír-à níng, big dù á Wùn Mwir Zaitun. Byar-à hi shi yàr sig mà finn swann Urushalima, fòr àràg mel zyun. To, big dù màhàn n kàng yag kàng mà finn swann-à ni. 13 Big fíg jirà yag mà tonn zyun-à big mi ta bàg kwonn sig mà wai, í tonn byar-à big ri shi kyann áni. Yann sukà káníng hi í Bitrus ma Yohanna ma Yakubu ma Andarawus ma Filibus ma Toma ma Bartalamawas ma Matiyu ma Yakubu wùn Halfa ma Siman Zaloti ma Yahuda wùn Yakubu. 14 Mpìr káníng bidìm pár big ri kwonn nubá, mi ri vig kyann Shìdunbá í byar ńzyun. Uwàká káhi shi sig màhàn tìnn. Ayau mpìrká shi sig níng, zyun í Maryamu na Yesu, ma wunzà Yesu big.
15 Ayúnn zyun mpìrká ri bàg Yesu big kwonn shi sig á byar-à big ri vig kyann Shìdun. Big fòr hing mpìr dìb-sùnnjin. Ayúnn-à hi Bitrus sar dù nann zu á wai, n dang jírwá. 16 Ku dang rag, “Wunzàmí big, shi sig àràg í tonn, jir Shìdun aku shi àjai àràg barà big ba sig, wà zyun-à Awun Shìdun rì dang sig á nu Dawuda á jir shinn Yahuda zyun-à sa sig gbìb big pànn sig Yesu. 17 Big rì wànn kà sig ku áyauyí ni, ku rì sa sig swàm-à níng tìnn.”
18 (Ku yag wann da ma bài-à ku wann tafinn sig Yesu ma kàhi, n yag kù wann bi á bín mà da-à hi ni n kàng kir ma shinn, finnwá kyìg, byaafigwá dònn zu rìg á myann. 19 Tai kiwá níng kàng kwib gban rìg finn swann Urushalima bidìm pár, big bar da-à hi á nu jírbá ni n rag Alkadama. Yìrwá í “Da àsà.”)
20 “Jir kai bàna big ba sig á tarkada Zabura rag,
‘Abig sìnn kàng luwá kànnfinn,
kada mpìr aku shi áni bàna.’
Big ba sig á byar zyun n rag,
‘Abig ya swàmwá á vù mpìr zyun kim.’
21 “To, barà sa sig àdòníng, ayi dìg mpìr zyun aku pyann shinnwá. Mpìr-à níng hi ayi dìg í zyun-à rì shi sig áyauyí ni, n myàng sig bu-à Yesu rì sa sig big zuwá. 22 Wato mpìr zyun-à rìi kyann big Yesu sai-à Yohanna rìi wau mpìrká dìr batisma hár sai-à Shìdun bi zìg Yesu áyauyí ni, n zìg nann yag ku mà wai. I wà mpìr-à hi má dinya mpìrká barà Yesu dù nann zu kàng sig ma yonki, àràg barà yi ri dang níng.”
23 Barà Bitrus dang kinn rìghing jírwá àdòníng, sái big bi dang jír á shinn mpìr pyànà. Yusufu zyun-à big ri bar ku zìnnwá Barsaba. Zìnn tawá í Yustus. Mpìr-à wà wa pyànà níng í Matiyas. 24-25 To. I wà big bi vig Shìdun rag, “Shinn Luyí, wù ri myàng pìkyinn mpìrká bidìm pár. To, áyau mpìr pyànà káníng ni, á tìya yi wà zyun-à à shig zu sig aku pyann shinn swàm-à Yahuda wùn aswamwú shàr tafinn, n yag wu sig níng.” 26 I byar-à hi, big bi dab shasha. Shasha big dab sig níng pànn á shinn Matiyas. Sái big bi sìnn kà ku áyau kyau yann sukàká bu Yesu dwib agban zyun-à níng.
Awun Shìdun Bi Kà á Shinn Mpìrká Bu Yesu