2
Yi Rì Wu Rìghing, Tàma-à Níng Yi Wìm Kàng Ma Yonki
Sai-à rì níng, ning rì shi sig àràg ning wu rìghing jir shinn bu pyìrná, ma barà ning rì wib fig Shìdun bàna níng. A sai-à níng hi, ning rìi bàg bu bibaiká shi sig á dunyaru, ning rì wib kùr wàu àsàin-à tàma-à níng ku ri sa swàm á kyinn mpìrká ri wib fig Shìdun bàna níng. Sai-à rì níng, yi bidìm pár yi rì shi sig àdòníng. Yi rì shi sig shuyí àràg barà kyinnyí ri zìm, yi rì sa sig buká dìryí ma kyinnyí ri zìm. Yi rì í mpìrká bibai àràg mpìrká kádà níng. Buká yi rì sa sig níng fòr hing wà Shìdun nìm má ya yi shwìn.
Ama Shìdun ri myàng ashi mpìr wàni, azìmwá kab gbam. Yi rì shi sig àràg yi wu rìghing jir bu bibaiká yi sa sig á pyànn Shìdun ni. Ama Shìdun ya sig yi yonki àpyú, yi ma Kristi. Shìdun pinn zu síg ning á jir àsànwá ku shi sig ma kàhi. Shìdun gbar dù nann zu kwonn sig yi ma Kristi n ya sig yi byar shu ma ku mà wai. Shìdun sa sig àdòníng jirà aku tàg àsàn ùwàiwá á byar mpìrká bá mà á pyànn. Shìdun tìya rìghing yi barà ku ri zìm yi wàni, barà ku swam bi sig wùnwá Yesu Kristi níng. Shìdun pinn zu rìghing ning ma àsàn-à ku shi sig ma kàhi á jir shinn pìkyinn birná ni. Ning pinn zu fíg nì shinn ná bàna. Shìdun pinn zu síg ning átai. Shìdun pinn zu fíg ning jir swàm ǹsànká buná ning ri sa bàna, kada mpìr aku gbar àshí bàna. 10 Shìdun màm sig yi ma vùwá. Barà yi kwonn sig shinn ma Yesu Kristi níng, Shìdun màm kàng rìghing yi mpìr àpyú big, jirà ayi sa swàm ǹsàn. Swàm ǹsàn káníng sai-à wà jijag Shìdun rì sìnn sig rag ayi sa àdòníng.
Mpìr Yahudawaká Ma Mpìrká Ká í Yahudawaká Bàna, Big Shi Sig í Bu Nzyun Ayau Gbìb Kristi
11 Ningká big mà fig ning áyau Yahudawaká ni bàna níng, aning kyab pànn rag sai-à rì níng, ning rì shi sig kim. Yahudawaká rìi bar ning, “Mpìrká ri kyag fig jur bàna.” Big bar shinnbá rag, “Mpìrká ri kyag jur.” 12 Aning kyab pànn barà ning rì shi sig. Sai-à rì níng, ning rì kwonn fig shinn ma Kristi bàna. Ning rì í mpìr Israila bàna. Ning rì kà fig áyau mpìrká Shìdun shig zu sig níng bàna. Ning rì yì fig nu-à Shìdun gib ya sig mpìrká buwá bàna. Ning rì yì fig nu-à Shìdun gib sig rag kwá zìg zu mpìrká buwá níng bàna. Ning rì bir fig pìkyinn bàna, ning rì yì fig Shìdun bàna. 13 Sai-à rì níng, pyunn ná rì nonn hing ma Shìdun. Ama tàma-à níng, á jir shinn Yesu Kristi ni, ku zìg bi yàr rìghing ning á pyànnwá ni. Shìdun zìg kàng bi síg ning dò jir shinn àsà-à Kristi kìfinn sig. 14 Kristi í àsàin-à gbar jùn kwonn sig yi. Ku sìnn kwonn Yahudawaká ma mpìrká zyun-à í Yahudawaká bàna níng í bu ńzyun. A jir ki-à Kristi wu sig níng, ku gban rìghing akyib áyaubá ni. 15 Kristi kan rìghing akyib áyau mpìr Yahudawaká ni ma mpìrká zyun-à í Yahudawaká bàna. Ku kìm rìghing gbam doka Yahudawaká á jir shinn ki-à ku wu sig. Wàníng í barà ku sa n gbar jùn kwonn sig mpìr Yahudawaká ma mpìrká zyun-à í Yahudawaká bàna, abig shi í bu ńzyun. I wà ku gbar bi big á byarwá ni. 16 Barà Kristi wu sig dò jir mpìrká níng, ku kan rìghing akyib áyau mpìr Yahudawaká ma mpìrká zyun-à í Yahudawaká bàna níng. Ku sìnn kwonn sig big abig shi í bu ńzyun, n gbar jùn kwonn hing big ma Shìdun. 17 Kristi bi n dinya ning jir àjwár wà ri ya pìkyinn na tag, ning mpìrká zyun-à ning í mpìr Yahudawaká bàna níng, wàrì níng ning rì nonn hing ma Shìdun. Ku dinya mpìr Yahudawaká bi yàr sig á byar Shìdun níng jir àjwár-à níng tìnn. 18 I jir shinn Kristi í bu-à sa yi bidìm pár, kó mpìr Yahudawaká, kó mpìrká zyun-à í Yahudawaká bàna níng, yi dìg sig Awun Shìdun, í wà yi ri bi rag á pyànn Shìdun.
19 To tàma-à níng ning mpìrká zyun-à ning í mpìr Yahudawa bàna níng, ning shi fig rag mpìr kim big bàna. Tàma-à níng, ning ma mpìrká bu Shìdun shi sig í bu ńzyun. Ning shi sig áyau lu Shìdun ni tìnn. 20 Ning mpìrká bir sig pìkyinn ná níng, ning shi àràg í lu-à Shìdun mi sig. Lu-à hi í yann aswamká bu Shìdun ma mpìrká rìi dang kyann jir Shìdun, jag síg nì mìr-à. Kristi ma shinnwá ku í abàn zyun-à kab sig abànká kádà áyau lu-à ni. 21 Lu-à hi bidìm pár, Kristi í àsàin-à pànn kwonn sig lu-à hi. Ku í àsàin-à ri sa wài lu-à hi, í wà lu-à hi ri wài mi ri kàng lu kyìkyàr bu Shìdun. 22 Barà ning kwonn sig shinn ma Kristi níng, big mi kà kwonn sig ning ma mpìrká kádà níng áyau lu Shìdun ni, byar-à Shìdun má shi áyau Awunwá ni.