Wasika-à Bulus Ba Ya Sig Mpìrká Mà
AFISA
Wasika-à Bulus ba ya sig mpìrká mà Afisa níng ri tàg yi rag Yesu Kristi shí nì shinn kó kai bidìm pár áyau buká Shìdun màm sig. Ku kab síg nì. Mpìrká bidìm pár abig kwonn shinn ma Yesu Kristi abig shi í bu ńzyun, Kristi shí nì shinn-à. Wà mpìrká ma sa hing àdòníng, Shìdun má fig àjwár. Mpìrká zyun-à bir fig ma pìkyinn bàna níng má myàng barà gbìb-à hi sàn sig áni.
1
Bulus Bib Kà Mpìrká Mà Afisa
Wasika-à níng í mì Bulus ba síg nì, mì zyun-à Shìdun zìm sig rag ń shi wùn aswam Yesu Kristi. Mì ri ba ya ning, ning mpìrká mà finn swann Afisa, ningká zyun-à ning ri bàg Yesu Kristi ma pìkyinn ńzyun áyau shuná ni. Shìdun Tayí ma Shinn Luyí Yesu Kristi abig wìr kà ya ning àsàn kwonn ma pìkyinn na tag.
Shìdun Sa Sàn Ya Sig Yi Dò Jir Shinn Kristi
Ayi swam yan Shìdun Ta Shinn Luyí Yesu Kristi, jir kai bàna ku wìr kà ya sig yi àsàn á jir barà yi ri bàg Kristi. Ku ya sig yi Awunwá, n sìnn kàng rìghing yi mpìrká buwá mà wai. Ku wìr kà ya rìghing yi àsànwá bidìm pár. Sai-à Shìdun rì màm fig ma dunyaru bàna níng, ku shig zu rìghing yi ayi shi mpìrká buwá, á jir shinn Kristi ni, àjirà ayi shi mpìr kyìkyàr, ma ayi shi mpìr asa bu bibai á pyànnwá ni bàna. A jir azìm-à Shìdun ri zìm yi níng, í bu-à sa ku sìnn sig yi rag ayi shi yanká buwá á jir shinn Yesu Kristi ni. Ku sa sig wàníng ma àsàn-à ku shi sig ma kàhi, àràg barà ku ri zìm. Ayi swam yan ning Shìdun á jir àsàn ùwài-à ku shi sig ma kàhi, barà ku ya sig yi Wùnwá átai, zyun-à ku ri zìm wàni níng.
A jir barà Kristi wu sig á dò jir shinnyí ni níng, Shìdun zìg zu rìghing yi n yafa ya rìghing yi bu pyìryí. Asànwá kab síg nì bu kó ni bidìm pár. Shìdun wìr kà ya rìghing yi àsàn-à níng ùwài nímá, ku ya sig yi átai.
Ku ya rìghing yi yar bu bidìm pár. Ku dinya rìghing yi bu-à ku rì dinya fig mpìrká wàrì níng bàna. Ku dinya rìghing yi yìr bu-à sa ku swam bi sig wùnwá Kristi á dunyaru, jirà swai mpìrká bidìm pár ma bir hing pìkyinn á byarwá ni bá wìm zu. 10 Bu-à Shìdun ri zìm aku sa níng, wà àyúnn-à hi ma màg hing, kwá sa vinn rìg bu-à hi. Kwá sìnn kwonn buká ku màm sig bidìm pár, ká mà wai ma ká á jìnn ni í byar ńzyun. Kwá sìnn kà Kristi má shí nì shinn kó kai bidìm pár.
11 Shìdun ri sa kó kai bidìm pár àràg barà ku rì sìnn sig rag kwá sa. Ku shig zu sig yi rag ayi shi mpìrká buwá ma ayi kwonn shinn ma Kristi. Wàníng í bu-à Shìdun rì sìnn sig á kyinnwá ni rag kwá sa sai-à ku màm fig ma dunyaru bàna. 12 Barà yi í mpìrká bir jag sig pìkyinn á byar Kristi ni níng, to ayi swam yan Shìdun, ma ayi yì rag Shìdun í mpìr ùwài.
13 Ning tìnn má, sai-à ning fig jag sig jir Kristi wà zyun-à í jir àjwár barà ná wìm zu níng, ning bir hing pìkyinn á byar Kristi. Barà ning bir pìkyinn á byar Kristi ni níng, í wà Shìdun ya ning Awunwá wà ku gib ya sig ning nu níng. Barà ku sa sig àdòníng, shi sig àràg ku kyag sig yir á dìrná ni jirà aning yì rag ku í Shinn Luná. 14 Shìdun ya sig yi Awunwá àjirà ayi yì rag kwá ya yi bu-à ku gib ya sig mpìrká buwá nu rag kwá ya níng. Awun Shìdun ri sa yi, yi ri yì rag Shìdun má zìg zu rìg yi. Ayi swam yan Shìdun, ma ayi yì rag Shìdun í mpìr ùwài.
Bulus Vig Shìdun
15 Jir wàníng barà ǹ fig tai big rag ning bir pìkyinn á byar Shinn Luyí Yesu ni, ma barà ning ri zìm mpìrká bu Shìdun níng, 16 mì ri sa kyann Shìdun ísoko á jir shinn ná ni. Sai-à ma vig Shìdun bidìm pár, mì ri kyab pànn kwonn ma ning, mì ri vig ku á shinn ná ni. 17 Mì ri vig kyann Shìdun bu Shinn Luyí Yesu Kristi, Shìdun àsàin-à shi síg nì Tayí wà ùwài-à. Mì ri vig ku rag aku ya ning Awunwá àsàin-à má sìnn kàng ning aning shi mpìr yar, jirà aning yì byann ku. 18 Mì ri vig Shìdun rag aku sa àyarwá aku kà á kyinn ná ni àjirà aning yì bu-à ning ri bir kyinn áni, wà ku bar sig ning à byar kàhi níng, ma aning dìg àsàn-à ku gib sig nu rag kwá ya mpìrká buwá níng. 19 Gbamwá ri sa swàm wàni á kyinnyí ni, yi ká yi bir sig pìkyinn níng. Gbam-à ri sa swàm á kyinnyí ni níng, 20 í gbam-à ku gbar dù nann zu kàng sig Kristi ma kàhi mà amir-à ni, n sìnn wàníng a wàníng shi agunn vìm nuwá ni mà wai. 21 Kristi ri na kùr mà wai á shinn àgbamká mà wai ni, ma á shinn buká shi sig ma gbam, ma kùrká. Gbamwá kab síg nì gbam buká shi sig á dunyaru-à níng ni, ma ká mà wai. 22 Shìdun sìnn kà kó kai bidìm pár á mìr bar Kristi ni, Shìdun ya ku rag aku shí nì shinn kó kai bidìm pár. Ku shi síg nì shinn mpìrká ri bàg ku bidìm pár. 23 Mpìrká ri bàg Kristi bidìm pár big í dìr Kristi. Mpìrká ri bàg Kristi níng, pìkyinnbá shi sig á byarwá ni. Ku í àsàin-à ri sa kó kai bidìm pár ri shi ábibir.