6
Aning Sa Ya Kó Ni Bu Nsàn
Ning jàumí big, wà mpìr zyun ma kù kà hing áyau bu-à bibai sa, ningká zyun-à Awun Kyìkyàr shi sig á pìkyinn ná ni níng, aning tìya ku gbìb ǹsàn ádàn. Aning myàng kwonn ma shinn ná tìnn, àjirà kada aning kà áyau bu bibai sa bàna. Wà jàuná big ma ri wa shwìn, aning sa shang big. Wà na sa hing àdòníng, tàg sig rag ning ri wib jir Kristi. Wà mpìr ma sìnn kàng shinnwá rag ku fòr hing bu zyun, ama wà kwá fòr fig bu zyun bàna, ku ri tonn gban shinnwá. Kó ni aku myàng swàm-à ku ri sa. Wà ma sàn hing, á byar-à hi kwá gbar dù nann zu shinnwá, ama kada aku màg màg fig shinnwá ma mpìr zyun bàna. Kó ni bidìm pár aku yì barà kwá pànn samyib shinnwá.
Mpìr-à ma ri tàg ning jir Shìdun, aning ya mpìr-à níng hi bu ǹsàn.
Kada aning kyab rag mpìr má tonn gban sar Shìdun. Bu-à mpìr ma tàg sig í bu-à má nga. Mpìr-à má tàg sig bu bibai á pìkyinnwá ni jirà aku fig ya shinnwá àjwár, bu bibai-à ku tàg sig níng, í bu-à má gban ku. Ama kwa tàg sig Awun Kyìkyàr á pìkyinnwá ni, Awun Kyìkyàr-à níng má ya ku yonki kinn kinn. Kada ayi nì ma swàm ǹsàn sa bàna. Wà ya fim fig bàna, àyúnn zyun ri bi wà yá dìg lada. 10 Kó ákaun sai-à ya dìg hing pyù, ayi sa ya kó ni bu ǹsàn, àràg ká zyun-à yi ma big shi kwonn sig í zyun á gbìb Shìdun ni bàna níng má.
Jír-à Bulus Ba Sig Wà Kinn Shinn
11 Aning myàng jírká zyun-à mì ri ba dwim ya bi ning ma vù bubamí ǹkwònn nímá níng. 12 Mpìrká zyun-à ri sa shi rag big í mpìr ǹsàn níng, big ri zìm abig du kà ning ma gbam rag aning kyag jurná. Bu-à sa big ri sa àdòníng, big ri shàr wà ba dang hing jír á shinn barà Yesu wu sig kiwá, mpìrká má ya big shwìn. 13 Kó ká zyun-à kyag sig jurbá níng má, big ri wib fig doka bàna. Ama big ri zìm aning kyag bigná jirà abig gbar àshí á shinn ná ni. 14 Bigmí, àshí-à má gbar bàna, má gbar á shinn Yesu Kristi zyun-à big dab bàg gbam sig mà atàm bín-à ni. A jir shinn ki-à ku wu sig mà atàm bín-à ni níng, í bu-à sa bu dunyaru shi fig bu zyun á byarmí ni bàna, mì bó, ǹ shi fig bu zyun á dunyaru bàna. 15 Kó mpìr aku kyag jurwá, kó aku kyag bàna má, wàníng shi fig í bu zyun bàna. Bu-à sàn sig bàna, Shìdun aku ya yi pìkyinn àpyú. 16 Shìdun aku ya mpìrká zyun-à ri bàg bu-à mì ri dang níng pìkyinn na tag ma aku myàng ashibá, hár ma mpìr Israilaká zyun-à ri bàg Shìdun níng.
17 Bu-à pànn sig tàma-à níng, ǹ zìm fig mpìr zyun aku sa shi rag mì bàna, jir kai bàna ǹ shi sig ma àbànn yun á dìrmí ni, zyun-à mpìrká dab sig mì, wà ri tàg rag mì í fàu Yesu.
18 Wunzàmí big, àsàn Shinn Luyí Yesu Kristi aku shi á shinn ná ni, ning bidìm pár. Aku shi àdòníng.