6
Barà Yanká Má Shi Shu Ma Asàinká Mà Sig Big
Ning yanká, barà ning ri bàg Kristi níng, aning wib àsàinká mà sig ning, jir kai bàna wàníng í bu-à sàn sig aning sa. Doka jijag wà Shìdun gib sig nu big kàhi í wàníng, ku rag: “A wib tawú ma nàwú, àjirà á shi shu ǹsàn ma á shi nonn á jànn-à ni.”
Ning ta yanká ma na yanká, kada aning yan ta yanká bigná barà bá bai kyinn bàna. Bu-à ná sa bàna, aning tàg samyib big ǹsàn nímá ma aning tàg big jir Kristi.
Fàuká Ma Asàin Lubá
Ning fàuká, aning wib àsàin luká bigná, ká á jànn-à ni. Aning wib big ma aning shàr big, aning wib big ma pìkyinn ńzyun, àràg barà ning ri wib Kristi. Kada aning sa wàníng íri jirà big ri myàng ning, jirà aning dìg bu á vùbá ni bàna. Ama aning sa ma pìkyinn ńzyun àràg barà Shìdun ri zìm, barà ning í fàuká bu Kristi níng. Aning sa swàmná ma pìkyinn àjwár, jir kai bàna ning ri sa yá Shinn Luyí, ning ri sa ya fíg íri mpìr bàna. Ning yì hing swàm ǹsàn mpìr ma sa sig bidìm pár, kó ku ma í fàu, kó ku ma í fàu bàna, Shinn Luyí má wa ku.
Ning mpìrká shi sig big fàu, aning sa ya fàuná big bu-à ǹsàn, kada aning dang gib big kyinn bàna. Aning yì rag, ning ma fàuká bigná bidìm pár ning shi sig ma Shinn Luná mà wai. Ku ri shig fig zyun, mi ri fim fig zyun bàna.
Yi ri Ngáng Ngain Ma Shaitan
10 Aning sar gbam á gbìb Shinn Luyí ni, ku í àsàin-à ri ya yi gbam-à ku shi sig ma kàhi. 11 Aning wìr kà jà àsháu bu kànn nu-à Shìdun ya sig ning, àjirà aning gbam kan Shaitan àsàin-à ri tonn gban mpìr níng. 12 Yi ri ngang fíg ngain ma mpìr bàna, yi ri ngáng ngain ma yann sukàká bu Shaitan, ká í mpìr bàna, àsàinká pànn sig waisháu, n pànn sig mpìrká á dunyaru-à níng ni, mi ri na kùr á shinnbá ni. 13 To, jir wàníng, tàma-à níng aning wìr kà jà àsháu kànn nu bu Shìdun, jirà àyúnn-à Shaitan ma ri zìm aku pànn ning, ná gbam kan ku. Wà na gbam kan rìghing ku ná shi kàng shuná.
14 Aning shi sa mímyib ma aning sìr gbam dìrná ma jir àjai dang. Shu ǹsàn aku shí bu-à ná sìr á gwàin pìkyinn ná ni, àràg barà soja ri sìr bàg jà àsháu bu kànn nu. 15 Tabar-à ná pag á barná í jir àjwár bu Kristi dang kyann, wà ri ya pìkyinn na tag níng. 16 Barà soja ri gag dim shinnwá ma àkì níng, ning má aning gag dim shinn ná ma pìkyinn bir tìnn. Wà na sa hing àdòníng, ná gag dim rìg àtíkà bu Shaitan wà ri swànn pyìr wà ku ri ta ning ma kàhi níng. 17 Barà soja ri bir kà abishinn kànn mi ri gag dim shinnwá ma kàhi níng, ning má aning kang shinn ná ma jír kyab á shinn barà Shìdun pinn zu sig ning. Barà soja ri sa swàm ma kafai níng, ning má aning sa swàm ma jir Shìdun wà Awunwá ri ya ning àràg í kafai. 18 Aning vig kyann Shìdun àràg barà Awunwá ri tàg ning. Bu-à ma nì ning bidìm pár aning vig Shìdun. Jir wàníng, aning shi sa mímyib, aning wu tag dìr bàna, aning vig kyann Shìdun á shinn mpìrká ri bàg ku bidìm pár. 19 Mì má, aning vig ya mì Shìdun tìnn àjirà sai-à ma ri zìm ń dang jírwá aku ya mì bu-à má dang, àjirà ń dang ma pìkyinn wim, àjirà mpìrká ká yì fig jir àjwár bàna níng, abig yì. 20 Mì í mpìr aswam bu jir àjwár áshinn Kristi ni, tàma-à níng big kìg kà sig mì á tonn fi-à ni. Aning vig Shìdun rag ń wim kyinn ń dang jir àjwár-à níng, àràg barà sàn sig ń dang.
Jír-à Bulus Dang Sig Wà Kinn Shinn
21 Tikikus wunzà azìmyí, zyun-à ri sa swàm Shinn Luyí ma pìkyinn ńzyun, kwá dinya ning tai kó kai bidìm pár á shinnmí ni, jirà aning yì barà ǹ shi sig áni áyág. 22 Wàníng í bu-à sa mì ri swam yag ku á byarná ni, jirà aku dinya ning barà yi shi sig áni, ma aku dang tag wann ning pìkyinn.
23 Shìdun Tayí ma Shinn Luyí Yesu Kristi, abig ya ning pìkyinn na tag ma pìkyinn barà ná zìm jàuná big, ma barà ná bir pìkyinn. 24 Asàn Shìdun aku shi á pìkyinn mpìrká ri zìm Shinn Luyí Yesu Kristi, azìm zyun-à má vinn fig ávinn bàna.