Wasika-à Bulus Ba Ya Sig Mpìrká Mà
FILIBI
Bulus yag mà Filibi n dang jir àjwár á shinn Yesu Kristi ni (Swàm Yann 16). Mpìrká káhi bir pìkyinn áni. Mpìrká zyun-à bir sig pìkyinn áni níng, big í àsàinká bir jag sig pìkyinn á byar Yesu mà agunn jànn Makidoniya. Big ri dwim ya kyann Bulus bài á sai-à ku ri kyann mi ri dang jir àjwár-à á shinn Yesu ni, jirà aku dìg bu-à kwá pànn kwonn ma kàhi á kyonnwá ni. Bulus ba sig wasika-à níng n sa ya big ísoko jir bàiká big ya sig ku. Ku dinya big rag abig shi àràg barà Yesu shi sig, abig sa sunu bu-à bibai bàna. Ku tìya big barà Shìdun ri ya àjwár ma pìkyinn na tag á byar mpìrká zyun-à ri bàg Yesu Kristi.
1
I mì Bulus ma Timoti, yi ká ri sa swàm Yesu Kristi, mì ri ba ya ning, ning mpìrká á finn swann Filibi, ningká zyun-à ning í mpìrká bu Shìdun á jir barà ning ri bàg Yesu Kristi, ma àgbam iklisiyaká ma dikonká tìnn.
Shìdun Tayí ma Shinn Luyí Yesu Kristi abig wìr kà ya ning àsàn ma pìkyinn na tag.
Bulus Vig Shìdun á Shinn Mpìrká Ri Bàg Yesu Kristi á Finn Swann Filibi
Mì ri sa ya Shìdun ísoko sai-à ma kyab pànn hing ning kó ákaun bidìm pár. Kó ákaun sai-à ma vig Shìdun á shinn ná ni, mì ri vig ma pìkyinn àjwár. Mì ri sa àdòníng dò jir shinn barà ning rì sa shang sig mì swàm jir àjwár-à níng áni, daka sai-à rì hár bi fòr tàma-à níng. N yì hing Shìdun àsàin-à sa jag sig swàm sìsàn á pìkyinn ná ni níng, kwá sa kyann swàmwá hár sái àyúnn-à Yesu Kristi má kàng bi áni. Mì ri myàng, sàn hing ń kyab àdòníng, jir kai bàna mì ri kyab pànn kyann ning á pìkyinnmí ni, barà ning sa shang hing mì á swàm jir àjwár-à níng ni. Sai-à big kìg kà mì á tonn fi-à ni, ning sa shang hing mì, sai-à mì ri tàg mpìrká rag jir Yesu í àjai abig bir pìkyinn áni níng, ning sa shang hing mì. Mì ri zìm ning wàni àràg barà Yesu Kristi ri zìm ning níng. Shìdun yì hing bu-à mì ri dang níng í àjai.
Mì ri vig Shìdun rag aning zìm swàb kà mpìrká, ma aning dìg swàb kà yar, ma aning yì barà ná gàfinn bu-à sìsàn ma bu-à bibai, 10 jirà aning shig zu bu-à sìsàn. I wà ná shi mpìr pìkyinn-à kyìkyàr, jirà àyúnn-à Yesu Kristi má kàng bi hing, kwá dìg fig ning ma bu-à bibai bàna. 11 I wà Yesu Kristi ku awínwá ni kwá sa ning ná shi mpìr sìsàn á buká ná sa bidìm pár. Wà na shi hing mpìr ǹsàn, mpìrká má swam yan Shìdun.
Bulus Shi Sig Shu Yesu Kristi
12 Wunzàmí big, mì ri zìm aning yì rag buká dìg sig mì níng, sa jir Shìdun yag rìghing mà pyànn. 13 Sojaká ri sar gadi á lu kùr-à ni, ma mpìrká bidìm pár yì hing rag big sìr sig mì á jir shinn Kristi. 14 Barà big kìg sig mì mà tonn fi-à ni níng sa mpìrká ri bàg Yesu Kristi níng bir swàb kà pìkyinnbá, hár mi ri wim kyinn, mi ri dang swàb kà jir Shìdun, zinn bàna.
15 Káhi ri sa akyib mi ri dang jir Kristi dò jirà jàubá ri dang. Ama káhi ri dang ma pìkyinn-à mìmìg. 16 I ká ri zìm mì. Big yì hing Shìdun sìnn sig mì jirà ń dinya mpìrká jir àjwárwá. 17 Káhi ri dang fig jir Kristi ma pìkyinn ńzyun bàna, big ri zìm shinnbá. Big ri zìm abig swàb kà ya mì shwìn, barà ǹ shi sig mà tonn fi-à ni.
18 Mì ri myàng, bai fig bàna, mì ri fig àjwár wà ba ri dang jir Yesu Kristi kó áni bidìm pár. Kó ba dang jir Kristi ma pìkyinn-à mìmìg, kó ma pìkyinn-à mìmìg bàna, mì ri fig àjwár. 19 N yì hing bá zìg zu rìg mì, jir kai bàna ning ri vig Shìdun á shinnmí ni. Awun Yesu Kristi ri sa shang mì tìnn. 20 Bu-à mì ri sa àtùtwài á pìkyinnmí ni bàna, kó ákaun mì ri zìm ń sa bu-à Yesu Kristi ri zìm. Mì ri zìm ń wim kyinn tàma-à níng àràg wàrì, jirà ń sar gbam á swàm Kristi ni, jirà abig swam yan ku, kó ma shi sig ma yonki, kó ma wu rìghing. 21 Bu-à sìnn sig mì ǹ shi sig níng, mì ri shi shu Kristi. Kó ma wu hing, sàn hing. 22 Wà ma shi hing ma yonki á jànn-à ni, ma sa shang mpìrká. Wà ǹ nìm má shig zu sar, ń shig zu wà áni rà? N shi á jànn-à ni rà, kó ń shi mà wai rà? Ama ǹ yì fig bàna. 23 N wà sig jír pyànà á kyinnmí ni, mì ri zìm ń fim dunyaru-à níng, ń shi ma Kristi, wà zyun-à kab sig bu dunyaru bidìm pár. 24 Ama á dò jir shinn ná ni, sàn kab sig ń shi ma ning ma yonki, 25 jir kai bàna ǹ yì hing má shi ma yonki, àjirà ń sa shang ning, aning bir swàb kà pìkyinn ná, ma àjirà aning fig àjwár. 26 Wà ma bi hing á byarná ni, ná fig àjwár wàni á jir shinnmí ni, barà ning ri bàg Yesu Kristi níng.
27 Bu-à mì ri zìm á byarná ni, aning shi shuná àràg barà jir àjwár á shinn Kristi ni dang sig, jirà kó yi ma ning ma shi sig í zyun, kó ma shi sig byar pyunn ninonn, má yì rag nuná ńzyun, ning ri sar gbam, ning ri dang tir mpìrká á jir Shìdun. 28 Aning shàr zinn mpìrká ri zib ning bàna, aning wim kyann pìkyinn. Wà na sa hing àdòníng, bá yì rag ná wìm zu, ama bigbá bá wìm zu fig bàna, jir kai bàna í Shìdun ri yá ning gbam-à nì. 29 Big ya fíg ning gbam jirà aning bir íri pìkyinn á byar Kristi ni átai bàna, ama jirà aning wa shwìn á shinnwá ni tìnn. 30 Sai-à yi ma ning shi síg zyun, ning myàng hing shwìnká ǹ wa sig. Ning ri fig swai shwìn-à mì ri wa hár tàma-à níng. Ning ma shinn ná, ning ri wa írì swai shwìn-à mì ri wa.