2
Barà Yesu Sìnn Kàng Shinnwá á Sim
Pìkyinn birná á byar Kristi ni, ri sa ning ning ri dìg gbam rà? Azìmwá fòr hing á byarná ni rà? Ning ri jùn kwonn ma Awunwá rà? Ning ri zìm mpìr, mi ri myàng ashibá tìnn rà? Wà má àdòníng, aning sa ya mì bu zyun. Aning shí bu ńzyun. Aning zìm bar dìrná. Bu-à na ri kyab aku shí bu ńzyun. Bu-à na ri zìm á pìkyinn ná ni aku shí bu ńzyun. Aning sa bu-à ná zìm íri shinn ná bàna. Aning gbar dù shinn bàna. Aning wib mpìr, kada aning kyab rag ning kab mpìr zyun bàna. Kada kó ni aku kyab íri bu-à kyinnwá ri zìm bàna. Ama aku kyab bu-à jàuwá big má zìm tìnn. Pìkyinn ná aku shi àràg bu Yesu Kristi:
Ku shi sig àràg í Shìdun.
Ama ku sìnn kàng fig shinnwá rag ku ma Shìdun màg sig ábibir bàna.
Ku sìnn kàng rìg shinnwá á sim àràg ku í bu zyun bàna.
Ku sìnn kàng shinnwá àràg ku í fàu.
Ku sìnn kàng shinnwá àràg ku í mpìr jíkwìnn.
Ku sìnn kàng shinnwá á sim.
Ku wib Shìdun hár n zìm aku wu ki.
Ku wu ki átàm bín-à ni.
Jir wàníng, í bu-à sa Shìdun gbar dù ku n ya ku gbam,
n ya ku zìnn zyun-à kab sig zìnnká kádà,
10 jirà mpìrká bidìm pár abig bìnn kir wann abig wib zìnn Yesu,
mpìrká mà wai ma mpìrká á jìnn ni, ma kó áni bidìm pár.
11 Mpìrká bidìm pár má dang rag, Yesu Kristi í Asàin Lu.
Bá dang àdòníng má swam yan Tayí Shìdun mà wai.
Aning Mìg Ayau Mpìrká Ni Aràg í Asuswirká Ri Mìg Mà Wai
12 Ayormí big, ká mì ri zìm, barà ning rì wib sig jírmí sai-à yi ma ning rì shi síg zyun níng, barà tàma-à níng ǹ bàna mà byarná ni níng, má sàn aning wib jírmí wàni. Aning shi sa bu-à sìsàn. Aning wib Shìdun ma aning shàr ku jirà aku pinn zu ning hár kinn kinn. 13 Shìdun í àsàin-à ri sìnn kà ning jirà aning zìm wà ná sa bu-à ku ri zìm. Ku í àsàin-à ri ya ning gbam jirà aning sa bu-à ku ri zìm.
14 Bu-à na sa bidìm pár, aning yàng dang jír bàna, aning gbìb shùr bàna tìnn, 15 jirà kada mpìrká abig dang rag ning mpìr asa bu-à bibai bàna, jirà aning shi yanká sìsàn á pyànn Shìdun. Ning shi kwonn sig ma mpìrká ri sa bu-à bibai á jànn-à ni. Aning mìg áyaubá ni àràg barà asuswirká ri mìg mà waisháu-à ni, 16 á sai-à na dinya big jir Shìdun zyun-à ri ya yonki. Wà na sa hing àdòníng, wàníng má tàg rag swàmmí ǹ sa sig áyauná ni níng, í swàm átai bàna. Wà má àdòníng má fig àjwár àyúnn-à Kristi ma kàng bi hing.
17 Ning yì sig Shìdun á jir shinnmí ni. Kó big nìm ma gban mì á dò jir barà ning bir sig pìkyinn ná á byar Yesu, n nìm má fig àjwár ma ning á dò jir shinn barà ning bir sig pìkyinn. 18 Ning tìnn má, aning fig àjwár, ayi ma ning fig àjwár ábìr-à ni.
Swàm Timoti Ma Abafaroditas
19 Wà Shinn Luyí Yesu ma zìm hing, mì ri zìm ń tìr ya yag ning Timoti, jirà wà ma fig hing tai á shinn ná ni má fig àjwár. 20 N bàna ma mpìr zyun-à shi sig ma pìkyinn-à sìsàn àràg ku, zyun-à má myàng kwonn ma ning. 21 Kó ni bidìm pár ri kyab íri jir shinnwá, í jir shinn bu Yesu Kristi bàna. 22 Timoti shi fig àràg mpìrká kádà níng bàna. Sai-à yi ma ku ri dang kyann jir àjwár, ku ri sa swàm wàni. Yi ma ku shi sig àràg í ta ma wùn. 23 I bu-à sa ǹ rag má swam yag ku á byarná ni kíni, ama sái ma myàng byann hing bu-à má sa mì. 24 Mì má mì ri bir pìkyinnmí á byar Kristi ni rag, mì ma shinnmí má dìg pyù-à má bi á byarná ni, má nonn fig bàna.
25 Mì ri kyab sàn hing ń swam kàng ya bi ning Abafaroditas wunzàmí zyun-à ning swam bi sig aku sa shang mì. Yi ma ku dab kar sig swàm Shìdun í zyun. 26 Ku ri wìm á kyinnwá ni aku bi myàng ning. Pìkyinnwá gib, jir kai bàna ku yì hing ning fig hing tai dorwá. 27 Ajai ku rì í dìr wa. Shi shirag kwá wu rìg. Ama Shìdun myàng hing ashiwá, n myàng hing ashimí tìnn, n dàb gbam rìghing ku, jirà kada a shwìnmí wài bàna. 28 I bu-à sa ǹ dang rag sàn hing ń tìr yag ku á byarná ni, jirà aning fig àjwár wà na myàng kàng hing ku, àjirà pìkyinnmí aku na tag. 29 Aning shà ku, aning pànn ku vù pyànà àràg ku í wunzàná á jir shinn Yesu Kristi, aning wib írì swai mpìr àdòníng. 30 Bu-à sa níng, ku wann tafinn hing shinnwá á jir shinn swàm Kristi, ku wu rìg dà hing. Ku sa shang hing mì, jir kai bàna bigná ning sa sar fig bàna.