Wasika-à Big Ba Ya Sig Mpìr
IBRANIYAWAKA
Asàin-à ba sig tarkada-à níng, ku ba síg jirà aku dinya mpìrká zyun-à ri bàg Yesu n bir sàn fig rag pìkyinnbá á byar Yesu bàna. Mpìr-à àsàin-à ba sig tarkada-à níng dang gbam big pìkyinn n rag abig sar gbam á pìkyinn birbá big bir sig á byar Yesu ni. Ku dang rag Yesu, Wùn Shìdun, wib Shìdun áyau shwìnká big ya sig ku. Yesu kab síg nì mpìrká zyun-à rì dang sig jir Shìdun. Ku kab síg nì mpìrká zyun-à ri twìb swànn bu á pyànn Shìdun. Ku kab síg yann aswamká mà wai. Ku kab síg Musa íni. Mpìr-à má zìg zu mpìrká á bu pyìrbá ni, íri ku kwá áwinwá ni. Yi yì fig àsàin-à ba sig tarkada-à níng bàna, ama àsàin-à ba sig tarkada-à níng ri dinya mpìrká ri bàg Yesu abig sìnn zubá á dìr Yesu ni.
1
Shìdun Dang Jírwá á Nu Wùnwá Ni
Sai-à rì níng, Shìdun rì dang jírká buwá kim kim kàun nìnànn nímá á nu mpìrká ri dang kyann jir Shìdun jirà abig dinya yàkúyí big. Ama tàma-à níng, ku ri dinya yi jírwá á nu wùnwá ni, wùnwá í zyun-à ku ma wàníng màm sig dunyaru, í zyun-à ku sìnn kà sig á wàníng na kùr á shinn kó kai ni bidìm pár. Àyarwá shi sig í bu-à mpìrká má swam yan Shìdun áni. Ku zu síg Shìdun. Ku ri pànn sa myib kó kai bidìm pár ma jírwá zyun-à shi sig ma gbam níng. Barà ku wu n tu kyàr rìg mpìrká bu pyìrbá, í byar-à ku nann zu yag mà wai n shi sig mà byar gbam ùwài mà agunn vìm nù Shìdun ni.
Yesu Kab Hing Yann Aswamká Bu Shìdun Mà Wai
Ku kab hing yann aswamká mà wai. Zìnn-à Shìdun ya sig ku níng, kab hing bigbá. Shìdun taba dinya fig yann aswamká mà wai kó ńzyun n rag:
“Wù í wùnmí, jana-à níng ǹ kàng hing Tawú,”
ku dang fig bàna. Ku dinya fig wùn aswamwá n rag:
“Má shi Tawá. Kwá kàng wùnmí,”
ku dang fig bàna tìnn. Sai-à Shìdun zìg bi jag sig wùnwá á dunyaru, ku dang rag, yann aswamká buwá mà wai bidìm pár abig wib wàníng. Bu-à Shìdun dang sig á shinn yann aswamká buwá mà wai ni bàna í wàníng: Ku rag ku ri sìnn kàng yann aswamká mà wai àràg í wàu ri gbar nì. Mpìrká ri sa swàmwá ku ri sìnn kàng káníng àràg í anam pyìr. Ama á shinn wùnwá ni, ku dang rag,
“Wù Shìdun, kùrwú má vinn fig ávinn bàna.
Wá na kùrwú má sa bu sìsàn.
Wù ri zìm bu-à sìsàn, mi ri ngàng bu-à bibai.
Wàníng í bu-à sa Shìdun ya sig wù àjwár wà kab sig bu mpìrká bidìm pár níng.”
10 Ku dang jakàng n rag,
“Wù Shinn Lu kó ni sai-à jijag á màm síg nì jànn-à,
n màm waisháu ma vùwú.
11 Bu káníng bidìm pár má bab jànn rìg, ama buwú wá shi rìg.
Big bidìm pár, bá kor rìg àràg í jà.
12 Wá pìnn nann zu rìg big àràg í borgo,
bá kàng rìg àkor àràg í jà,
ama buwú wá shi àràg barà wù ri shi kyann.
Wá kàng fig àwàutím bàna.”
13 Shìdun taba dinya fig yann aswamká mà wai kó ńzyun n rag:
“A shi agunn vìm numí ni, sái wà má sìnn kà hing mpìr azíbká buwú á mìr barwú ni.”
14 To. Yann aswamká mà wai big í yanká bu Shìdun bàna. Big í fàuwá big. Ku ri swam bi big jirà abig myàng kwonn ma ká Yesu má pinn zu big níng.