Wasika-à Bulus Ba Ya Sig
FILIMON
Filimon í mpìr àgbam. Mpìrká yì hing wà ku ri bàg Yesu Kristi. Ku shi ma fàu zyun zìnnwá í Unisimus. Fàu-à hi shàr tafinn rìghing àsàin luwá Filimon. Fàu-à níng ma Bulus dìg kwonn. Bulus dinya ku jir Yesu Kristi. Ku kà mi ri bàg rag Kristi. I byar-à Bulus ba ya Filimon áyau wasika-à níng ni n vig wàníng rag a wàníng jùn kwonn kàng ma Unesimus. Ku rag a wàníng zìg Unesimus àràg í wunzà wàníng á jir shinn Yesu Kristi ni, ná wai jirà wàníng í fàu níng bàna.
1
Wasika-à níng í mì ba síg nì, yi ma wunzàyí Timoti. Mì í Bulus zyun-à big kìg kà sig mà tonn fi-à ni á jir shinn Yesu Kristi.
Yi ri ba ya wù mpìr azìmyí ma ayor swàmyí wù Filimon, ma mpìrká ri kwonn mà luwú ni á zìnn Yesu, ma ajunwàyí Aufiya, ma Arkibus ayoryí zyun-à ri sa swàm Yesu àràg yi.
Shìdun Tayí ma Shinn Luyí Yesu Kristi abig wìr kà ya ning àsàn ma pìkyinn na tag.
Bulus Ri Fig Ajwár á Shinn Filimon
Kó ákaun bidìm pár, mì ri vig Shìdun á shinnwú ni, wù Filimon, mì ri sa Shìdun ísoko. N fig hing tai á shinn barà wù ri zìm mpìrká bu Shìdun bidìm pár, ma barà wù ri bir pìkyinn á byar Shinn Luyí Yesu. Bu-à mì ri vig Shìdun bàna, mì ri zìm shu ajun-à yi ma ning shi sig í zyun níng, má sa ná yì byann bu ǹsànká yi dìg sig á jir shinn Kristi. Wunzàmí, azìmwú níng sa jwar hing mì pìkyinn, n sa gbam hing mì dìr. A sa jwar hing pìkyinn mpìrká bu Shìdun tìnn.
Bulus Vig Filimon á Shinn Unisimus
Mì í shunwàuwú á dò jir shinn Kristi ni. Jir wàníng, ǹ nìm má wim kyinn, n nìm má du kà wù á sa bu-à mì ri zìm á sa. Ama jirà mì ri zìm wù, má du kà fig wù ma gbam bàna. Kó barà mì Bulus mì í shun àgbam níng, má víg wù avig. Big kìg kà sig mì á tonn fi dò jir shinn Yesu Kristi. 10 To, mì ri vig wù avig á jir shinn fàuwú Unisimus, zyun-à í wùnmí á jir shinn Kristi ni, ǹ kàng tawá á sai-à big kìg kà sig mì mà tonn fi-à ni. 11 Sai-à rì níng, ku rì kinn fig bu zyun bàna á byarwú ni, ama tàma-à níng ku kinn hing bu zyun á byaryí ni, yi ma wù.
12 Mì ri tìr kàng yag ku mà byarwú ni, kyinnmí shi sig á dìrwá ni. 13 N zìm sig ń nìm ń fim ku á byarmí ni áyag, jirà aku sa shang mì àràg barà wù nìm má sa shang mì wà wù nìm ma shi sig áyág, barà big kìg kà sig mì á tonn fi á dò jir shinn jir àjwár. 14 Ama ǹ zìm fig ń du kà wù ma gbam rag á sa shang mì bàna. Ama mì ri zìm á sa shang mì ma kyinnwú. Má du kà fig wù ma gbam rag á sa shang mì bàna, sái wà kyinnwú ma zìm hing.
15 Ma sai bàna, bu-à sa ning ma Unisimus gàb sig dìr níng, í jirà kwá kàng bi á byarwú ni má shi í buwú hár kinn kinn. 16 Tàma-à níng ku íri fàu átai bàna rag, ku kab hing fàu. Mì ri zìm ku wàni, ǹ yì hing azìm-à wá zìm ku níng má kab bumí. Kó barà ku í fàu níng, ku í wunzàwú á jir shinn Shinn Luyí ni.
17 To, wà wa zìg sig mì rag mì í ayorwú, to, á pànn ku vù pyànà, àràg barà wù nìm má pànn mì níng. 18 Wà kwa sa hing wù bu bibai, kó wà wù ma ri bàg ku bu zyun, á pànn mì. 19 I mì Bulus, mì ri ba wàníng ma vùmí, má wa kàng wù. Ama kada á màm jànn barà í mì ǹ tàg sig wù jír á shinn Yesu ni, jirà á dìg yonki kinn kinn níng bàna. 20 To, wunzàmí, wúshèní, á pànn samyib Unisimus ǹsàn nímá á jir shinn Shinn Luyí ni, barà wù í wunzàmí á jir shinn Kristi ni níng, á sa jwar pìkyinnmí.
21 N yì hing rag barà mì ri ba ya wù tarkada-à níng, bu-à wá sa má kab wà zyun-à ǹ vig sig wù níng. 22 Wúshèní, aning sa samyib ya mì tonn-à ná pag mì kyìnn áni, jir kai bàna mì ri kyab Shìdun má fig avigná, má ya mì pyù ń kàng bi á byarná ni.
Ayor Swàmká Bu Bulus Bib Kà Filimon
23 Abafaras zyun-à big kìg kwonn sig mì ma ku á tonn fi jir shinn Kristi níng, ku ri bib kà wù. 24 Ayor swàmmí big, Markus, ma Aristarkus, ma Dimas, ma Luka, big ri bib kà wù tìnn.
25 Shinn Luyí Yesu Kristi aku wìr kà ya ning àsàn. Aku shi àdòníng.