28
Barà Yesu Dù Nann Zu Kàng Big Yonki
(Mar 16:1-10; Luk 24:1-12; Yoh 20:1-10)
Ayúnn Ladi í pyimbyau byar kyàr fig ma bàna, sái Maryamu Magdaliya ma Maryamu zyun, big yag abig myàng amir-à. Gbìb fig tá bàna, jànn-à í ning rìg-à, wùn aswam Shìdun mà wai wann bi n tìr dù rìg abàn-à níng mà amir-à ni, n shi wann rìg áni. Mùnnpyànnwá ri ngìg kpàin kpàin. Jàwá mìg shi karr nímá, mi ri ngìg kpàin kpàin tìnn. Mpìrká zyun-à ri sar myàng kwonn ma amir-à níng, barà big myàng ku àdòníng big shàr zinn. Dìrbá í zwab rìg-à shi rag big wu rìghing.
A byar-à níng hi, wùn aswam Shìdun dinya uwà káníng n rag, “Kada aning shàr zinn bàna, jir kai bàna ǹ yì hing ning ri yàn kyann Yesu zyun-à big dab bàg gbam sig á bín-à ni. Ku bàna áyág, ku dù nann zu rìghing àràg barà ku dang sig. Aning bi aning myàng byar-à big sìnn kà sig ku. Aning yag kíni tàma-à níng, aning dinya yann sukàwá big rag, ku dù nann zu rìghing ma yonki mà amir-à ni. Kwá yag jág big nì mà Galili, í byar-à bá myàng ku màhàn. Aning màm jànn bàna.”
A byar-à hi uwà káníng dù rìg kíni mà amir-à ni, zinn pànn rìg big, ama big ri fig kwonn ma àjwár á pìkyinnbá ni ùwài nímá. Big shàr yag n dinya yann sukà Yesu.
Sái big rag abig myàng níng, mà Yesu. A byar-à hi ku bib kà big n rag, “I soko bigná.” Big bi á byarwá ni, n bìnn kir wann á pyànnwá ni n pànn barwá, n wib ku. 10 A byar-à hi Yesu dinya big n rag, “Kada aning shàr zinn bàna. Aning yag dinya wunzàmí big abig yag mà Galili, í byar-à bá myàng mì màhàn.”
Sojaká Gim Nsáng Rag Big Jwi Rìghing Ki Yesu
11 Barà uwà káníng yag rìg kyonnbá àdòníng, sái sojaká káhi áyau ká ri sar kang amir-à níng, kàng yag mà finn swann-à ni, n dinya vinn rìg àgbamká ri twìb swànn bu á pyànn Shìdun ni bar buká sa sig. 12 A byar-à hi àgbamká ri twìb swànn bu-à níng bar kwonn àgbamká káhi, big shi kwonn, n kwonn nubá n ya sojaká bài ùwài nímá, 13 n dinya big n rag, “Aning dang rag yann sukàwá big bi á fi-à ni, n jwi rìghing ki-à á sai-à ning ri na aná. 14 Wà gwamna ma fig hing jír-à níng, yi má, ya sar gbam á shinn ná ni, jirà kada aning kà á jír bàna.”
15 A byar-à níng hi soja káníng zìg bài-à, n sa àràg barà àgbamká dinya sig big. Jír-à àgbamká dinya sig sojaká rag abig dang rag yann sukàká jwi rìghing ki Yesu níng, kyann kàng kwìb gban rìghing jànn Yahudawaká bidìm pár hár àràg tàma-à níng.
Yesu Mìr Gbìb Zu á Pyànn Yann Sukàwá Big Ni
(Mar 16:14-18; Luk 24:36-49; Yoh 20:19-23; Swàm Yann 1:6-8)
16 Yann sukàká dwib agban zyun-à níng, yag rìg mà Galili mà wùn mwír-à ni, byar-à Yesu dinya sig big rag abig yag níng. 17 Barà big myàng ku àdòníng, big wib ku. Ama áyaubá ni, káhi bir fig pìkyinnbá rag í Yesu bàna. 18 A byar-à hi Yesu bi yàr á byarbá ni n rag, “Big ya rìghing mì gbam kó kai bidìm pár mà wai, ma wà á jìnn ni. 19 Jir wàníng, aning yag mà byar mpìrká kó áni bidìm pár, aning dinya big jir Shìdun, aning sa abig kàng yann sukàmí big, ma aning wau big dìr batisma á zìnn Ta, ma Wùnwá, ma Awun Kyìkyàr. 20 Aning tàg big, abig wib buká ǹ dinya sig ning, mì má, má shi kyann ma ning kó ákaun bidìm pár hár àyúnn-à dunyaru má vinn.”