Jir Ajwár Zyun-à
MARKUS
Ba Sig
Markus ba sig jír-à níng rag í jir àjwár á shinn Yesu Kristi ni, zyun-à í wùn Shìdun. Tarkada-à Markus ba sig níng ri tàg yi rag Yesu í mpìr-à shi sig ma gbam ùwài. Ku í mpìr ùwài. Ku shi sig ma gbam á shinn dor, ma wàuká ma wàu-à ri gbar, ma shyù. Tarkada-à Markus ba sig níng ri dinya yi jír á shinn bu mamakiká Yesu sa sig. Tarkada-à hi ri dang jír á shinn barà big wà Yesu kwonn á gbìb-à sàn fig bàna, ma barà big dab bàg gbam ku, ma barà ku dù nann zu kàng ma yonki.
1
Jir Shìdun Zyun-à Yohanna Asàin Batisma Dang Sig
(Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Yoh 1:19-28)
Wàníng í jír-à ǹsàn í tai Yesu Kristi, wùn Shìdun. Jír-à níng shi sig àràg barà Ishaya mpìr-à rìi dang kyann jir Shìdun ba sig rag,
“Wùnmí, má swam yag wùn aswammí zyun má kà jag wù á pyànn í ni,
jirà aku wàu kyàr ya wù gbìb-à wá bàg áni.
Mpìr zyun-à má swam yag ku níng, ku shi sig mà awúnn-à ni,
ku ri dinya mpìrká jírmí rag,
‘Aning wàu kyàr gbìb-à Shinn Luyí má bàg áni.
Byar-à gbìb-à gor sig níng, aning wàu lab finn yag rìg mà pyànn.’ ”
Jír-à níng Shìdun ri dang Yohanna zyun-à bi mi ri wau mpìrká dìr batisma mà awúnn-à ni. Ku ri dinya mpìrká rag abig fim bu pyìr sa, ma abig wau dìr batisma, jirà a Shìdun yafa ya big bu pyìrbá. I byar-à mpìrká nìnànn nímá í bi-à á byarwá ni. Mpìrká á jànn Yahudiya ma mpìrká á finn swann Urushalima big nìnànn nímá, big bi á byar Yohanna ni. Big bi, n dang bu pyìrbá big sa sig. Yohanna wau big dìr batisma á finn Ning Urdun.
Yohanna wìr sig jà zyun-à big zwàu sig ma wai rakumi. Ku sìr gbam sig agau mìrwá big wau. Bujuwá í àtìbàin ma dain. Ku dinya mpìrká rag, “Mpìr zyun má bi ásimmí ni. Mpìr-à hi kab síg mì nì. N fòr fig wà má kir wann, má fìnn jùr tabarwá bàna. Bumí mì ri wau ning dìr batisma ma zàpìr. Ama buwá kwá wau ning dìr batisma ma Awun Shìdun.”
Yohanna Wau Yesu Dìr Batisma
(Mat 3:13—4:11; Luk 3:21-22; 4:1-13; Yoh 1:31-34)
A sai-à níng hi, Yesu dù mà Nazarat lu zyun á jànn Galili, n bi fòr á byar Yohanna. Wàníng wau ku dìr batisma á Ning Urdun. 10 Barà ku ri nann zu bi mà zàpìr-à ni, í byar-à ku myàng waisháu-à í pù gàfinn-à sa hauu, Awun Shìdun wann bi àràg í àlàb áshinnwá ni. 11 I byar-à big fig nài jír wann bi mà waisháu-à ni, n rag, “Wù í wùn azìmmí, pìkyinnmí ri fig àjwárwú wàni.”
12 Gbìb fig tá bàna, Awun Shìdun zìg yag rìg ku mà awúnn-à ni. 13 Su dìpyànà ku shi màhàn, ku ma wi awúnnká í zyun. Shaitan màg màg fig ku jirà aku sa bu-à bibai. Yann aswamká bu Shìdun bi n myàng kwonn ma ku í zyun.
Yesu Bar Mpìr Agban Jái Big Yina Abig Shi Yann Sukàwá Big
(Mat 4:12-22; Luk 4:14-15; 5:1-11)
14 Sai-à big kìg kà rìghing Yohanna mà tonn fi-à ni, Yesu dù n yag mà jànn Galili, n kyann mi ri dang jir àjwár bu Shìdun màhàn. 15 Ku dinya mpìrká rag, “Tàma-à níng su-à màg rìghing wà Shìdun má na kùrwá. Ning mpìrká, aning dà finn rìg bu pyìr sa, aning bir pìkyinn á jir àjwár bu Shìdun ni.”
16 Barà Yesu yag á nu Ayunn Galili, ku myàng mpìr pyànà ri vinn birgi á zàpìr-à hi ni, jir kai bàna big í mpìr apànn jái big. Mpìr pyànà káníng, zyun zìnnwá í Siman, ma wunzàwá zyun zìnnwá í Andarawus. 17 I byar-à Yesu dinya big rag, “Aning bàg bi mì. Barà ning ri pànn jái níng, má tàg ning barà ná pànn zìg bi rag mpìrká á byarmí ni.” 18 A byar-à níng hi gbìb fig tá bàna, big dà finn rìg birgibá níng, n bàg yag rìg ku.
19 Ku yag mà pyànn títi nímá, í byar-à ku dìg mpìr pyànà, big shi sig á finn kòrbá ni. Big ri sa samyib birgibá. Mpìr pyànà káníng, í Yakubu ma wunzàwá Yohanna. Tabá í Zabadi. 20 Yesu myàng big n bar big n dang rag, abig bàg ku. Big dù dà fim rìg tabá á finn kòr-à ni, ma mpìrká ri sa swàm ma ku, n bàg Yesu.
Yesu Dàb Gbam Mpìr Zyun-à Wàu Dab Sig
(Luk 4:31-37)
21 Big yag fòr á finn swann Kafarnahum. Ayúnn Asabar Yesu yag mà tonn bìr kwonn Yahudawaká ni, mi ri tàg mpìrká jir Shìdun. 22 Mpìrká fig sig bu-à ku tàg sig níng big sa mamaki, jir kai bàna bu tàgwá shi sig ma gbam, shi fig àràg bu tàg malamká bigbá bàna.
23 Barà ku ri tàg big jír àdòníng, í byar-à mpìr zyun wàu dab sig ku, ku dù nann zu mà tonn bìr kwonn-à ni, n dinya Yesu jír big gbam n rag, 24 “Yesu mpìr Nazarat, bu-à dù wù ma yi í kai rà? A bi síg jirà á gban rìg yi rà? N yì hing wù, wù í mpìr pìkyinn-à kyìkyàr zyun-à Shìdun dwim bi sig níng.”
25 Yesu dinya wàu-à níng hi n rag, “A mib nuwú, á zu bi á dìr mpìr-à níng ni.”
26 I byar-à wàu-à níng gbar ning dìr mpìr-à níng, n yan nài yán ngbam nímá, í wà n zu rìg á dìr mpìr-à hi ni. 27 Barà mpìrká myàng bu-à Yesu sa sig níng, big bidìm pár big sa mamaki n bib bar dìrbá rag, “Bu-à ku sa sig níng, í kai rà? Ku shi sig ma gbam hár ku ri dang wàuká ri wib jírwá. Jana-à níng yi myàng hing bu tàg àpyú.”
28 A byar-à níng hi kinn fig su bàna, tai Yesu kyann kàng kwìb gban rìg jànn Galili.
Yesu Dàb Gbam Mpìrká Nìnànn Nímá
(Mat 8:14-17; Luk 4:38-41)
29 Yesu zu á tonn bìr kwonn-à ni n yag mà lu Siman ma Andarawus. Ku ma Yakubu ma Yohanna big yag síg zyun. 30 Na wà Siman na sig dor awàu. Barà Yesu fòr màhàn àdòníng, big dinya ku. 31 A byar-à níng hi, ku dù, n yag mà byar wàníng ni, n pànn wàníng á vù n gbar dù nann wàníng á wai. Awàu-à dà finn rìg wàníng. Wàníng dù nann zu n sa ya big buju.
32 Barà kamzau fòr, àyúnn-à kà rìghing, í byar-à mpìrká ya bi Yesu mpìr dorká, ma mpìrká wàu dab sig big níng. 33 Mpìrká mà finn swann-à ni bidìm pár bi sar sig á nu nkyun-à ni, mi ri myàng kà yag. 34 I byar-à Yesu dàb gbam mpìr dor nìnànn nímá, mpìrká dor kim kim. Ku kan zu rìg wàuká á dìr mpìrká ni nìnànn nímá. Ku kan dim big rag abig dang jír bàna, jir kai bàna big yì rìghing ku.
Yesu Dang Kyann Jir Shìdun á Jànn Galili
(Luk 4:42-44)
35 I pyimbyau yìì nímá, Yesu zu á lu-à ni n yag mà byar-à mpìr bàna màhàn, n vig Shìdun. 36 Siman ma jàuwá big dù n yag yàn kyann ku. 37 Big yag dìg ku n dinya ku rag, “Mpìrká bidìm pár ri bib yàn kyann wù.”
38 Ama ku dinya káníng n rag, “Ayi yag mà pyànn, ayi yag mà kauyeká shi kàng kwìb sig áyag, jirà ń dinya mpìrká jir Shìdun, jir kai bàna í bu-à zìg bi sig mì.”
39 I byar-à ku dù n kyann yà zu rìg jànn Galili kó áni bidìm pár. Ku ri kà tonn bìr kwonnká bigbá mi ri dang jir Shìdun, mi ri kan zu wàu á dìr mpìrká ni.
Yesu Dàb Gbam Mpìr Dor Akùnn
(Mat 8:1-4; Luk 5:12-16)
40 Mpìr àkùnn zyun bi á byar Yesu ni n bìnn kir wann n vig ku rag, “Wà wa zìm hing, à shi sig ma gbam-à wá dàb gbam mì.”
41 Yesu fig àdòníng, ku myàng ashi wàníng, ku du yag vùwá n pànn wàníng vù á dìr, n rag, “N zìm hing, á gbam á dorwú ni.” 42 Gbìb fig tá bàna, dor àkùnn-à í dà finn rìg-à ku, dìrwá í gbam rìg-à. 43 I byar-à Yesu twìb ku byur n rag, “A yag, 44 kada á dinya mpìr bu-à ǹ sa sig wù níng bàna, á yag mà lu Shìdun ni, á yag tìya àgbam-à ri twìb swànn bu á pyànn Shìdun ni dìrwú, ma á ya bu màhàn, àràg barà doka Musa dang sig, jirà a mpìrká myàng barà à gbam rìghing níng.”
45 Ama mpìr-à níng yag mi ri dang kyann jír-à hi, hár bi sa Yesu zu fig rag áyau bìr-à ni bàna. Ku í shi rìgwá á myann mà byar-à lu bàna màhàn. Mpìrká bi sig kó áni bidìm pár big ri bi á byarwá ni.