2
Yesu Dàb Gbam Mpìr-à Dìrwá Wu Tag Sig
(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)
Na su pyànà, í byar-à Yesu dù n kàng bi á Kafarnahum. Mpìrká fig ku shi sig mà lu-à ni. Bìr mpìrká nìnànn nímá kwonn bi á byarwá ni hár kó byar zyun shwìyí nímá dà fig á finn lu-à ni bàna, hár á pyànn nu nkyun-à ni bidìm pár. I byar-à ku dinya big jir Shìdun. I byar-à mpìr yina swann ya bi ku mpìr-à dìrwá wu tàg rìghing. Big bi myàng bìr mpìrká shi kidim rìghing gbìb-à bá kà yag á byar Yesu ni. I byar-à big zìg mpìr dor-à níng, n swann nann zu yag ku mà shinn tonn-à ni mà wai, n sa pòr pùr á byar-à Yesu shi sig, n du kà wann bi mpìr dor-à níng màhàn, ku na sig á syu-à ni. Barà Yesu myàng mpìr káníng hi bir hing pìkyinn á byarwá ni níng, í byar-à ku dang rag, “Wùnmí, ǹ yafa ya rìghing wù bu pyìrwú.”
Malamká ri tàg jir Shìdun níng, káhi shi sig màhàn. Big kyab á kyinnbá ni n rag, “Gborororo! Sáshinn mpìr-à níng ri dang àdòníng rà? Ku ri swau Shìdun. Mpìr-à má yafa ya mpìr bu pyìrwá bàna, sái Shìdun.”
Yesu yì rìghing bu-à big ri kyab á kyinnbá ni. I byar-à ku bib big rag, “Bu-à sa ning ri kyab jír-à níng àdòníng, í jir kai rà? Wà ma dinya mpìr dìr wu titag-à níng rag, ‘N yafa ya rìghing wù bu pyìrwú,’ ma wà ma dang rag, ‘A dù nann zu ma á pìnn syuwú, á kyann kyonn,’ í wà áni fonn kab síg nì rà? 10 Ama má tìya ning rag mì Wùn Mpìr Jíkwìnn, ǹ shi sig ma gbam á dunyaru barà má yafa ya mpìr bu pyìrwá.” I byar-à ku dinya mpìr dìr wu titag-à níng rag, 11 “A dù nann zu, á pìnn syuwú ma á kàng yag mà luwú ni.”
12 Big ri myàng, big rag abig myàng níng, wàníng dù nann zu sa pyar, n pìnn syuwá mì yag rìg-à. I byar-à mpìr káníng swam yan Shìdun n dang rag, “Kai, bu-à yi myàng sig níng, yi taba myàng fig swai bu-à níng bàna.” Big bidìm pár, big sa gban rìg mamaki.
Yesu Bar Lawi a Wàníng Shi Wùn Sukàwá
(Mat 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Yesu dù á finn lu-à ni n yag jakàng mà Ayunn Galili. Ku shi sig mà nu zàpìr-à ni, í byar-à bìr mpìrká yag dìg ku màhàn. Ku ri tàg big jir Shìdun. 14 I byar-à ku dù màhàn, mi ri yag mà pyànn. Ku yag dìg mpìr azìg bài jànn zyun shi sig mà nu swàmwá ni. Zìnn mpìr-à níng í Lawi í wùn Halfa. Yesu myàng ku n dinya ku rag, “A bàg mì.” Lawi dù n bàg ku.
15 Wàníng zìg yag ku mà luwá ni. Ku ma yann sukàwá big shi mi ri ji buju màhàn. Mpìrká ri zìg bài jànn ma mpìr bu pyìrká, big shi sig màhàn, mi ri ji tìnn. Shinnbá big nìnànn nímá big ri bàg Yesu. 16 Barà big ri ji buju, í byar-à malamká káhi áyau Farisawaká ni myàng àdòníng, n bib yann sukàwá big rag, “Bu-à sa ku ri ji kwonn buju ma mpìr azìg bài jànnká ma mpìr bu pyìrká í jir kai rà?”
17 Yesu fig barà big ri bib jírbá àdòníng, í byar-à ku dinya big rag, “Mpìr-à shi sig ma gbam dìr, ku ri yàn fig adàb dor bàna, sái mpìr-à dìrwá ma ri wúwa, í mpìr-à ri yàn kyann adàb dor. N bi sig á dunyaru jirà ń bar mpìr bu pyìrká. N bi fíg á byar mpìrká ri kyab rag big í mpìr sìsàn níng bàna.”
Big Bib Yesu Abib á Shinn Nu Sìnn
(Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Su zyun yann sukàká bu Yohanna ma Farisawaká ri sìnn nu. I byar-à mpìrká káhi bi á byar Yesu ni, n bib ku rag, “Yann sukàká bu Yohanna ma bu Farisawaká ri sìnn nu, bu-à sa yann sukàká buwú ri sìnn fig nu bàna í jir kai rà?”
19 Yesu bib big rag, “Ayúnn-à mpìr zyun ma sìr ban, jàuwá big má sìnn nu rà? Ai bàna. A sai-à àsàin-à zìg sig uwà-à níng ma shi sig áni, big ri sìnn fig nu bàna. 20 Ama àyúnn zyun ki ma zìg rìghing wunù-à níng, àyúnn-à níng hi, jàuwá big má sìnn nu.
21 “Mpìr má zìg fig jà àpyú má kwìb bàg kwonn fig ma jà àkor bàna. Mpìr ma kwìb bàg kwonn hing jà àpyú ma jà àkor, àkor-à má ka zu rìg, má ka bai kab wàrì. 22 Mpìr má wìr kà fig zàn inabi àpyú á wau àkor bàna. Wà mpìr ma wìr kà hing zàn inabi àpyú á wau àkor, zàn-à má lib ka rìg wau-à, zàn inabi-à ma wau-à bidìm pár má bai rìg. Zàn inabi àpyú sái big wìr kà á wau àpyú.”
Big Bib Yesu Jír á Shinn Swàm Ayúnn Asabar
(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 Ayúnn su zyun í àyúnn Asabar, Yesu ma yann sukàwá big ri wam zu yag á da zyun ni. I byar-à yann sukàká gbar kab zu yìr jímyànn n zwam. 24 I byar-à mpìr Farisawaká bib Yesu rag, “Bu-à sa yann sukàwú big ri sa bu-à á dokayí ni sàn fig wà abig sa àyúnn Asabar bàna, í jir kai rà?”
25 I byar-à Yesu bib big n rag, “Asái ning jangga fig bu-à Dawuda rì sa sig bàna rà? Ku fig amor ma mpìrká ku ma káníng ri yag kyìnn í zyun. 26 Ku kà yag mà lu Shìdun ni, á sai-à Abiyata í àgbam áyau mpìrká ri twìb swànn bu á pyànn Shìdun ni, n zìg brodi-à big wib sig Shìdun ma kàhi níng, n ji n ya mpìrká buwá a káníng ji tìnn, wà zyun-à sàn fig wà abig ji bàna, sái àgbamká ri twìb swànn bu á pyànn Shìdun ni níng má ji í ni. Ama big ji rìghing.”
27 I byar-à ku dinya big rag, “Shìdun màm fíg mpìr dò shinn àyúnn Asabar bàna, ku sìnn sig àyúnn-à hi dò shinn mpìr. 28 Mì Wùn Mpìr Jíkwìnn, ǹ shi sig ma gbam barà má dang bu-à mpìr má sa àyúnn Asabar.”