Wasika-à Bulus Ba Ya Sig
TITUS
Titus í mpìr Yahudawa bàna, ku kà mi ri bàg Yesu. Ku ma Bulus ri kyann rag í zyun ábìr-à ni. Bulus fim Titus mà byar-à big ri bar Karita jirà a wàníng sa swàm jir àjwár-à níng màhàn. Bulus dinya Titus barà àgbamká áyau mpìrká ri bàg Yesu má shi shubá áni. Bulus dinya Titus barà wàníng má tàg mpìrká kyau kyau: Wunù àgbamká kim, uwà àgbamká kim, yann wunùká kim, yann uwàká kim, ma ká zyun-à í fàu. Ku dinya wàníng rag a wàníng shi shu pìkyinn na tag ma mpìrká. Aku shi shu jàu ma mpìrká, aku sa akyib bàna, aku gbìb shùr bàna, aku wànn gàb ajun bàna.
1
Mì í Bulus fàu Shìdun ma wùn aswam Yesu Kristi.
Big shig zu sig mì n swam bi sig mì ń sa shang mpìrká Shìdun shig zu sig níng, abig bir swàb kà pìkyinnbá á byar Shìdun, ma ń tìya big gbìb àjai bu-à Shìdun ri zìm ayi bàg. Gbìb àjai-à níng ri ya yonki kinn kinn. Shìdun zyun-à ri gim fig ǹsáng bàna níng, á sai-à ku màm fig ma dunyaru bàna níng, ku rì gib sig nu rag kwá ya yi yonki-à níng. A sai-à Shìdun rìi zìm aku tàg mpìrká jírwá níng, ku shig zu sig mì, mì í wùn aswamwá. Mì ri dang jírwá àràg barà ku dinya sig mì, ku í mpìr-à zìg zu sig yi.
Mì ri ba ya wù Titus wùnmí wà àjai. Yi pyànà níng, yi ri bir pìkyinnyí á byar Shìdun wàni.
Mì ri vig Tayí Shìdun ma Yesu Kristi wà zyun-à zìg zu sig yi níng, abig sa ya wù bu-à ǹsàn, ma abig ya wù pìkyinn na tag.
Swàm Titus á Karita
Bu-à sa ǹ fim sig wù á Karita níng, í jirà á dang samyib buká káhi zyun-à sàn sig abig sa, ma á sìnn àgbamká má sa swàm áyau mpìrká ri kwonn shinn á zìnn Yesu ni, kó á swann-à wà áni bidìm pár, àràg barà ǹ dinya sig wù níng. Mpìr-à ma ri sa swàm áyau mpìrká ri kwonn shinn á zìnn Yesu ni, mpìr-à níng hi aku shi mpìr ǹsàn, aku zìg uwà ńzyun. Yannká buwá abig shi yannká ri bàg Shìdun ma kyinn ńzyun, kada abig shi yann sung gbam big kó yann yawari big bàna. Agbam-à má sa swàm Shìdun níng, aku shi mpìr ǹsàn, kada aku shi mpìr-à ri gbar dù shinn, kó mpìr-à ri dù pìkyinn kíni, kó mpìr awa pyann shin, kó mpìr-à ri yàn ngain, kó mpìr-à ri zìm bài wàni bàna. Ama aku shi mpìr-à ri pànn samyib kyìnnká ǹsàn nímá, mpìr-à ri zìm bu-à ǹsàn, mpìr-à ri tib pìkyinnwá, mpìr-à ri sa bu ǹsàn, aku shi mpìr kyìkyàr, mpìr-à ri pànn shinnwá. Aku shi mpìr-à ri pànn jir Shìdun ma pìkyinn ńzyun. Aku shi mpìr-à ri sa bu-à Shìdun ma dang rag ayi sa. Kwa sa hing àdòníng, kwá dìg gbam-à kwá tìya mpìrká gbìb ǹsàn bu-à Shìdun ri zìm ayi sa, kwá gbar vinn pìkyinn mpìrká zyun-à ri zìm fig jir Shìdun bàna.
10 Tàma-à níng, mpìr yawari big nìnànn nímá shi sig áni, big ri dang jírká zyun-à bàna ma yìr. Big ri tonn gban mpìrká. Big í mpìr Yahudawaká zyun-à dang rag big ri bàg Yesu. 11 Sàn sig abig kan dim rìg íri mpìr káníng, jir kai bàna big ri kà lu lu, mi ri tàg sa bai mpìrká ma jírká zyun-à sàn fig abig dang bàna. Bu káníng bidìm pár big ri sa àjirà abig dìg bài ùwài nímá. 12 Wùn aswam zyun áyaubá ni ku má ku í Karita, ku dang rag, “Karitawaká kó ákaun bidìm pár, big í mpìr agim ǹsáng, big í mpìr àbai, big í mpìr àbínn, big í mpìr finn.” 13 Jír-à níng í jir àjai. Tàma-à níng bu-à wá sa bàna, á yan ta big wàni, àjirà abig shi mpìr ǹsàn á pyànn Shìdun, 14 ma wà big nìm má bàg bu tàg Yahudawaká zyun-à sàn fig bàna níng, ma bu tàg mpìrká zyun-à ri zìm fig àjai bàna. 15 A byar mpìr pìkyinn ǹsàn big, swàmbá í swàm ǹsàn, ama mpìr pìkyinn bibai, swàmbá í swàm bu-à bibai. Big bir fig pìkyinnbá á byar Shìdun bàna, jir kai bàna bu-à bibai-à big ri kyab á kyinnbá ni níng sa bai rìghing kyinnbá. 16 Big ri zìg kàng shinnbá àràg big yì hing Shìdun, ama swàmbá í swàm mpìr Shìdun bàna. Big ri zìm fig jàubá bàna, mi ri gbam shinn, bá sa sar fig bu ǹsàn bàna.