3
Yus-shuaran wáinin
Shuar Yus-shuaran wáinkiatniun wakerakka péṉker takatan achikiuiti. Nuka nekasaiti. Tura Yus-shuaran wáinin ajastinian wakerakka chíkich shuar nin yajauch áujmattsachmin átiniaiti. Nuwá apatka áchatniuiti. Niisha péṉker esetar enentáimin naka wekasatniuiti. Íraran ni je̱e̱n ti shiir itiaatniuiti. Péṉker jintinkratin átiniaiti. Nampechusha tura suiir enentáimtichusha átiniaiti. Aya kuítian ikiauṉkatniun enentáimtuschatniuiti. Antsu tsaṉka átiniaiti. Kajechusha átiniaiti. Chikichnancha wakerutkashtiniaiti. Ni shuari̱n shiir akupeakui ni uchirí̱sha umin tura shiir awajkartin ártiniaiti. Kame ni shuari̱n akupkachminiaitkiuṉka ¿itiurak Yus-shuaran wáinkiat? Yus-shuaran wáinniuka yama Yus-shuar ajasu áchatniuiti. Túmaitkiuṉka ti naṉkaamantu enentáimtumak iwianchja̱i̱ métek tunaan túrak sumamattawai. Yus-shuarchasha nin shiir enentáimtustin áiniawai. Núnischaitkiuiṉkia nin yajauch chicharainiakui íwianch wárik tunaanum aju̱artatui.
Yus-shuaran yain
Núnisaṉ Yus-shuaran yaincha péṉker asamtai ashí shuar nin shiir enentáimtustin áiniawai. Nii tana nuna tímatrusaṉ umin átiniaiti. Nampechu átiniaiti. Aya kuítian ikiauṉkatniun enentáimtuschatniuiti. Yúsnan ti peṉker nekaatniuiti. Tura esetar enentáimsatniuiti. 10 Emka péṉker íistiniaiti nuyá péṉker wekaakka Yus-shuaran yain átiniaiti. 11 Nuwa̱sha péṉker asamtai ashí shuarsha nin shiir enentáimtustin áiniawai. Tsanumniuchu antsu esetar enentáimiar nii chichaa ímiatrusaṉ umin átiniaiti. 12 Yus-shuaran yainkia nuwa̱n apatkachu átiniaiti. Tura ni uchirí̱ncha ni shuari̱ncha ashí shiir akupin átiniaiti. 13 Yus-shuaran yaya̱k nekas péṉker takaakka shiir enentáimtusmin asa páchitsuk Kristu Jesus enentáimtamun arantsuk etserkamniaiti.
Yusna ana nu imiá naṉkaamas péṉkeraiti
14-15 Wárik íitniun wakerajme. Túmaitiatnak sétaknasha Yus-shuarja̱i̱ takastin nekaak tusan ju̱na áatjame. Ashí Yus-shuar, iwiaaku Yusna ainia nu, nekas chichaman tuke emetawar akasmatainiawai. 16 Maa, imiá nekasaiti, Yus iwiainturmakma ashí naṉkaamas ti peṉkeraiti. Tura jú̱iti:
Yuska aents ajas jú̱ nuṉkanam paant wantinkiamiayi.
Yus Wakancha “ti shiiraiti” Nin tímiayi.
Yusa suntari̱sha Nin wáinkiarmiayi.
Ashí nuṉkanam nu etsernakmiayi.
Túramtai ashí nuṉkanmaya̱ shuar umirkarmiayi.
Tura nayaimpiniam waketkimiayi.