2
Yus áujsatin
Wátsek, emka seajrume Yus áujeakum Yus yumiṉsam ashí shuar yaiṉkiat tusam áujtusarta. Imiatkinchanum pujusar Yusja̱i̱sha tura áentsja̱i̱sha shiir túratai tusar tura ashí akupin ainia nusha péṉker akupkarat tusar Yus áujtustiniaitji. Áitkiasar seatin péṉker asamtai, uwemtikramajnia nú Yus wakerawai. Ashí shuar nekas chichaman nekaawar uwemprarat tusar wakerawai Yus. Aya chikichik Yus awai. Tura Jesukrístu aents ajas Yusja̱i̱ áentsun nawamnaimtikiartiniaiti. Ashí shuara tunaari̱n akikmatkataj tusa jákatniunam Jesukrístu surumakmiayi. Tura tsawant jeamtai nu chicham ashí shuarnum etsernaktiniuyi. Nuna túratniun Yus winia akatar akuptukuiti. Israer-shuarcha nekas chichaman enentáimtusarti tusa Yus akuptukmiayi. Krístunu asan wáitrutsuk nekas tajai.
Nu asamtai áishmaṉkka kajetsuk yajauch tunaitsuk antsu péṉker enentáiji̱a̱i̱ uweje̱ takuiniar Yúsan áujsarti. 9-10 Núnisaṉ núwa̱ka iwiarmamuk nekasmiancha péṉker enentáiji̱a̱i̱ entsararti. Chíkich shuar nu nuwa̱n iis temashmarmari̱ncha, sháukrí̱ncha, kurimkiamuncha, iwiarmampramuri̱ncha núnaka enentáimtutsuk antsu ni péṉker túrunamun enentáimtusarti. Núnisaṉ áchatniukait nuwa̱ Yús-shuar ainia nuja̱i̱. Ni péṉker túramuja̱i̱ nekas shiir awajmamsashtinkiait. 11 Núwa̱ka takamtak pujusar umiiniak unuimiararti. 12 Nuwa̱nka ashí iruntramunam unuiniartinniasha tura ni áishri̱n akupkatniuncha suritiajai. Antsu takamtak pujustiniaiti. 13 Yus emka áishmaṉkan Ataṉkan najanamiayi. Nuyá nuwa̱n Épan najanamiayi. 14 Tura Yus timian umirkach Ataṉka anaṉnachmiayi. Antsu Épa anaṉna asa tunaan túramiayi. 15 Túmaitiat jurertin asa, emesnartinniumia̱ uwempraiti. Tura Yúsan nekas enentáimtak aneṉkartiniaitiuk tura esetar enentáimiuk péṉker wekasatniuiti.