Papru
TIMIUTÉUN
Emka papin aar akuptukma
1
Wi Papru Jesukrístu akatramurintjai. In uwemtikkiartin Yussha tura ii Uuntri̱ Jesukrístusha winia akuptuku áiniawai. Jesukrístuja̱i̱ métek ti shiir ajastai tusar nákaji. Timiutéu, ju̱ papin áateajme. Wi ujakam Yus-shuar ajasu asam nekas winia uchirua áinkiaitme. Tuma asakmin Yus Apasha tura ii Uuntri̱ Jesukrístusha ti anenma ásar waitnentramainiak imiatkinchanum ti shiir pujustinian yainmakarti.
Wait chichamja̱i̱ anearta
Masetúnia nuṉkanam wéakun “Ipisiu péprunam pujuuta” timiaj núnisnak tájame. Shuar nui̱ wait-chichaman jintin ainia nu suritkiarta. Niisha Israer-shuara we̱a̱tri̱n áujmatsamunak tura ni we̱a̱tri̱ naari̱ ti untsurí̱ irurtinniak Yus-Chichamja̱i̱ naṉkaamas enentáimtuiniawai. Nunak áujmatsar tuke ántar tuiniawai. Nu túramuka Yus enentáimtusar Nin shiir umirkatniun yáinmatsji. Tuma asamtai nusha surítkiatá.
Yus-shuar tuke enentái̱ji̱a̱i̱ Yúsan shiir enentáimtusar tura tunáa túrutsuk aya péṉkera nuna wakerukar aneṉkartin ajastin áiniawai. Núnisaṉ péṉker ajasat tusar Yus-Chicham étsereaji. Chíkich shuar ju̱na iniaisar ántar chichaman áujmatainiawai. Yúsnan nékachiat “jintinniuitjai” tuiniawai. Tura unuiniainia nuna nékainiatsui.
Yus wakeramun nekaatin tura tunaan suritkiatin akupkamuka nekas péṉkeraiti. Nu paant nékaji. Kame akupniuka péṉker shuaran itit awajsatniun akupenatsui. Antsu yajauch shuar ju̱na túrin ainia nuna itit awajsatniun akupenawai: Tunáa shuarnasha, umichuncha, Yúsnasha tura ashí Yúsnancha nakitiainia nunasha, aparí̱n máinniasha, nukurí̱n máinniasha, kame maṉkartinniasha, 10 nuwa̱ncha tura áishmaṉnasha tsanirma áinia nunasha, shuaran kasamak juu ainia nunasha, wáitrinniasha, tsanumniuncha, ashí nuna itit awajsatniun akupenawai. Kame ashí péṉkercha nuna iwiaratniun akupenawai. 11 Núnisaṉ tawai ti shiir uwempratin chicham Yus suramsamajnia nu. Nu chichamnaka etserkatniun Yus péṉker asa tsaṉkatrukuiti.
Yus waitnenkartin asamtai Papru yumiṉsamiayi
12 Ii Uuntri̱ Jesukrístu shiir enentáimturu asa Níiniun etserturkat tusa kakarman surusuiti. Túruta asamtai yúmiṉkiajai. 13 Wi Yúsan imiá yajauch chicharniuyajai. Yus-shuarnasha áintrarmiajai. Yusnasha katsekniuyajai. Túrin ai̱ṉ Yus winia waitnentrurmiayi. Kame Jesuska Yus Anaikiamun nékachu asan wi túramu yajauchiiti tu enentáimchauyajai. 14 Tura ii Uuntri̱ Jesukrístu ti nekas waitnentrurmiayi. Tura Jesukrístuja̱i̱ tsaniṉkia pujakui Yus nekas enentáimtustinniasha tura aneṉkartin ajastinniasha surusuiti.
15 Ju̱ chicham ti nekasaiti. Tunáa shuáran uwemtikrataj tusa Jesukrístu ju̱ nuṉkanam taramiayi. Nunasha ashí shuar nekaatin áiniawai. Tura wikia ashí shuarja̱i̱ naṉkaamas tunáan túriniaitjai. 16 Ti tunáa ai̱ṉ Jesukrístu ti aneṉkartin ana nu paant nekanati tusa Yus winia waitnentrurmiayi Tuma asamtai chíkich shuar, wiji̱a̱i̱ métek, Yúsan nekas enentáimtusar Niiji̱a̱i̱ tuke iwiaaku pujusartatui. 17 Yus tuke jacha asa tuke iniaitsuk akupniuiti. Wáinchataitiat imiá naṉkaamas nékaiti. imia Niṉki Yúsaiti. Tuma asamtai imia Niṉki tuke iniaitsuk ti shiir awajsatniuiti. Núnisaṉ tuke atí.
18 Uchiru, Timiutéu, yáunchuya̱ Yus-shuar ámin “Ju̱ shuar péṉkeran túrattawai” túramarmia nútiksam yamaikia kakaram ajástá. Nii timia enentáimsam suntara áintsam Yúsna kakaram takastin asumprurta. Nuna tájame. Tura Yus tuke nekas enentáimtusam tura tunaan túrawa̱i̱j tusam anearam túrata. 19 Chíkich shuar tunaaja̱i̱ anearcharu ásar Yúsan ikiukiarmai. 20 Iminíusha tura Arejántrusha núnisaṉ Yúsan ikiukiarmatai uunt iwianchnium surukarmajai. Nu̱ja̱i̱ Yúsan ti yajauch chicharsacharat tusan túraitjai.