3
Papru “áujtursatarum” tímiania nu
Nuyá, yatsurú, Yusa chichame̱ shiir pampartí tusarum Yus áujtursatarum. Átum Yus-Chicham wakerukmarmena áintsaṉ ashí nuṉkanam wakerukartí tusarum Yus seatarum. Tura yajauch shuar, péṉker ana nuna ti nakitiainia nu, incha yajauch awajtamsachartí tusarum Yus áujkartustarum. Kame chíkich aents Yúsan umirkacharu áiniawai. Túrasha Uunt Jesusak atumin iniaitsuk wáitmaktatrume. Tura atumin ikiakátmartatrume. Tura íwianch anaṉkramataj takui kíishturmaktatrume. Kame Yus atumin yainmaktatrume, taji. Ii tájinia nu yamái umíarme. Tura tuke umirkattarme. Nusha nekaar shiir enentáimji. Uunt Yus yainmakartí ni aneṉkrattairi̱n nekaatniun. Kristu itiurchatan katsuntramia núnisaṉ atumniasha katsuntratniun Yus yainmaktí.
Takastiniaitji
Yatsurtiram, antuktarum. Ii Uuntri̱ Jesukrístu chichame̱ja̱i̱ ju̱ taji: “Nuyá Yus-shuar wi jintintramun nakitiak aya wékana nu ikiuktiarum.” 7-8 Ii túrajnia núnisrumek túratin nékarme. Jú̱iti: atumja̱i̱ pujusmaj nui̱ tuke takakmasmiaji. Atumí yurumkari̱ iisha akikmakar yurummiaji. Atumja̱i̱ itiurchat áchatí tusar tsawai̱sha káshisha tuke takakmasmiaji. Kame iisha, Kristu akatramu asar “yáintkiatarum” tíminiuji; túrasha nu tútsuk, ii túrajnia núnisrumek túratin nekaatarum tusar, iisha tuke tsawant takaamiaji. 10 Warí, atumja̱i̱ pujumiaj nui̱ “Takastinian nakitiana nuka yurumáshti” tíchamkajⁱ. 11 Iis, atumi̱i̱nia̱ weeá, náṉkamas enentáimiainiak tura náṉkamas túruiniak peṉké takatsuk pujuiniawai, túramainiaji. 12 Nú shuáran ii Uuntri̱ Jesukrístu chichame̱ja̱i̱ “Tákamtak shiir takakmasartí” tajai.
13 Yatsurtiram, yawe̱tsuk shiir túratarum. 14 Ju̱ papinium ii tájinia nuna, shuar umiktinian nakitiakuiṉkia “umichuiti” tákuram, ni natsa̱rat tusarum ikiuktiarum. 15 Túrasha “Yus-shuara nemasri̱nti” tiip. Áyatik jintintrata, tura Yúsai̱ enentáimtikrata, ame nekas yatsume̱a áitkiasmek.
Papru aujsua ikiuamu
16 Uunt Yuska, imiatkichu enentái susamniaiti. Jú̱ Yus, itiurchatnum pujarminiṉ atumin tuke imiatkichu enentáimtikramsarti. Uunt Yuska atumin pujurtamsarti, tajai.
17 Ju̱i̱ wi Papru ju̱na aajai. Wi papin akupeaj nui̱ jú̱nisnak winia náarun áaran apujeajai, wíniaiti tusan. 18 Ii Uuntri̱ Jesukrístu atumin ashí yainmakarat tusan wakerajrume. Nu atí.