2
Tuke Tunaarintin wantinkiattana nu
Tura, yatsuru, ii Uuntri̱ Jesukrístu tátatna nuna tura Niiji̱a̱i̱ iṉkiunaiktatjinia nunasha ujaktinian wakerajrume. Chíkich shuar anaṉkramawar “Uunt Jesukrístu tsawantri̱ jeayi” tu ujatmaktaj tusar wakeruiniawai. “Iimiarmaj nuja̱i̱ nékajai” turamainiakuisha, “chícham étserman antukmaj nuja̱i̱ nékajai” turamainiakuisha, tura “Papru papí áarmari̱ nuna takui nékajai” turamainiakuisha, páchim enentáimprairap. Tura sapijmiakairap tusan seajrume. Peṉké anaṉnawairap. Nekaatarum. Nu tsawant jeatsa̱i̱ṉ Yúsnumia̱ kanaktin átatui. Tura nú arant, Tuke Tunaarintin, emesnartatna nu wantinkiattawai. Niisha aya wíniak enentáimtursarat tusa wakerak, ántar-yusnasha tura nekas Yúsnasha shuar tikishmatrara̱i̱ṉ tusa ti nakitrattawai. Niṉki ti naṉkaamantu enentáimtumas, Yusa nuke ajas, Uunt Yusa Je̱e̱n wayáa̱ pujustatui. “Jú̱iti Yus” shuar turutiarat tusa mash túrittiawai. Yatsurtiram, wi atumja̱i̱ pujakun nuna ashí ujakmajrume. ¿Nuka kajinmakniurmek? Yámaikikia, ni tsawantri̱ jeatsa̱i̱ṉ, Tuke Tunaarintin wantinkia̱i̱ṉ tusa surimia nu nékarme. Tunaasha yamaisha awai, tura paantcha. Túrasha tunaan surimia nu juramkitniuk taasai nu tunaaka paant átin. Nui̱ṉkia nu Tuke Tunaarintin wantinkiattawai. Tura Uunt Jesus ni wene̱ja̱i̱ umpuí aun máattawai. Tara ni winchari̱ji̱a̱i̱ nuna amuktatui. Nu Tuke Tunaarintin, iwianchi uuntri̱ Satanás akupkam tátatui. Ni kakarmari̱ iniakmastaj tusa, aentsti túrachminian túrak anaṉkawartatui. 10 Jinium wémin ainia nú shuaran ashí tunáa ana nuja̱i̱ anaṉkawartatui. Nu shuar Yus-Chichaman nekas ana núnaka nakitraru ásar uwemprachmin áiniawai. 11 Iis, nekas ana nuna nakitia ásarmatai, ti anaṉmamawar wait-chichaman umirkarat tusa Yuska tsaṉkatkattawai. 12 Warí, niisha ni tunaari̱n wararainiak, nekas ana nuna nakitraru ásarmatai, Yuska “jinium wétatrume” tiartatui nuna.
Uwempramin ainia nu
13 Tura, yatsuru, Uunt Jesus aneamu árumna nu, iisha atumin enentáimtusar ii Yusri̱ yumiṉsaji. Átum nekas ana nuka umikiurme. Tuma asakrumin Yusa Wakaní̱ atumí enentái̱n péṉker awajtamsaitrume. Nu tuma asamtai yámankamtaikniumia̱ Yuska “átum uwempramniaitrume” túramprume. 14 Nu túrunat tusa Yus wakerutmarme. Krístuja̱i̱ Uwempratin Chicham ii ujakjinia nuja̱i̱ Yus untsurmakmarme. II Uuntri̱ Jesukrístu ti peṉker pujana nui̱ pachiinkiamniuram tusan ujakmajrume, nú chichaman.
15 Wátsek, yatsuru, Yusja̱i̱ katsua̱rtarum. Yus-Chicham etserkamu antukurmena nu, tura wisha áaran akuptukjarmena nusha kajinmatkiirap. 16 Ii Uuntri̱ Jesukrístusha tura ii Apari̱ Yussha ti peṉker ásar incha anenmatsjik. Tura waitnentrama ásar incha shiir enentáimtikramji. Tura nú naṉkaamas ii tuke péṉker pujustinian ikiurtamsaitji. 17 Nu tuma asamtai, péṉker chichastarum tusa, tura péṉker takastarum tusa Jesukrístuka shiir enentáimtikramar ikiakátmarartí.