Papru
TISARÚNIKIANMAYA̱ SHUARAN
Ataksha papin aar akuptukma
1
Papru ni tsaniakmari̱ji̱a̱i̱ Yus-shuaran áatramiania nu
Wikia Pápruitjai. Wisha Serpanuja̱i̱ tura Timiutéuja̱i̱ iruntran atumin Tisarúnikianmaya̱ Yus-shuar árumna nuna ju̱ papin áatjarme. Atumsha ii Apari̱ Yusna tura Uunt Jesukrístunu ajasuitrume. Tuma asakrumin ii Aparí̱ Yus tura ii Uuntri̱ Jesukrístusha waitnentrama ásarmatai yáinmakar péṉker awajtamsarat tusan wakerajrume.
Kristu támatai tunáa shuáran Yus asutiáttawai
Yatsurú, átum péṉker matsatu asakrumin iisha Yus tuke yúmiṉkiaji. Átumka Yus nekas enentáimtustin nú núkap nekaakrum wéarme. Tura nuamtak aneniastincha nú núkap nékarme. Nu tuma asamtai Yus yumiṉsatniuitji. Átum Yus-shuar asakrumin chíkich shuar atumin yajauch awajtamainiawai. Tura itiurchat wainiu asarum ti wáitiarme. Nu tuma ai̱ṉ átumka katsuntearme, tuke Yus enentáimta asarum. Nu tuma asakrumin, iisha Yus-shuar matsatainia nuka warasar ujainiaji. “Yusa akupeamuri̱n pachiinkiamniaitrume” Yus túramprume. Nui̱ pachiinkiataj tau asarum ju̱ nuṉkanam wáitiarme. Tura wáitiakrumsha nuna naṉkaamas iwiarnaruitrume nui̱ pachiinkiatin. Kame núja̱i̱ṉkia Yus atumin achirmak péṉker túraiti, nuka páantaiti. Núnisaṉ atumin wáitkiarmainia nunasha Yus tímiatrusaṉ wáitkiasartincha nekas péṉkeraiti. Tura wáitiarmena nusha Yus íiji̱a̱i̱sha ayamtikramprartin péṉkeraiti. Ii Uuntri̱ Jesukrístu ji keana ímianisaṉ kakaram suntari̱ji̱a̱i̱ nayaimpinmaya̱ tara wantinkiamtai, nu tsawantai̱ Yus ayampratniun suramsartatji. Tura nú tsawantai̱sha Yúsan nékainiatsna núnaka ii Uuntri̱ Jesukrístu ti asutiátajtsa tátatui. Taa, nincha meṉkakatniunam akupkartatui. Chichaak “Wi pujajna ju̱yá akupeajrume” títiatui. Tura winia ti kakarmar atsana nui̱ akupeajrume, átum winia umirtukcha asakrumin” nin tiartatui. 10 Kame Uunt Jesukrístu tátin tsawantri̱ jeamtai, ni shuari̱, ni enentái̱ péṉker awajsaru áinia nu, ni náari̱n shiir pachisartatui. Tura Yúsan umikiaru ásar, ti shiir enentáimsar Jesukrístun íisartatui. Ii ujakmajrumna nu antukrum umirka asarum atumsha nui̱ pachiinkiattarme. 11 Nu tuma asamtai ii Yusri̱n atumin tuke áujtajrume. Yus atumin achirmakuitrume. Nui̱ṉkia Yuska atumí enentái̱n takas Nii wakera nuja̱i̱ métek awajtamsati, taji. Yus umirka asarum péṉker wekasataj tusarum wakerarme. Túrarum Yus enentáimtusrum péṉker túratin wakerarme. Tura wakerarmena nu umiktin Yuska ni kakarmari̱ji̱a̱i̱ yáiṉtí, tu áujtaji. 12 Átum péṉker wekasa asakrumin chíkich shuarsha ii Uuntri̱ Jesukrístu náari̱n naṉkaamantu enentáimtusartatui. Nusha auka ii Yusri̱ tura ii Uuntri̱ Jesukrístu waitnentáimturmasar péṉker wekasatniun yáinmakui túrarme. Túramtai chíkich shuar shiir enentáimturmasartatui.