5
Yus-shuarja̱i̱ itiur túratniuit
Uunta nu kakantraip. Antsu nekas ame apa nútiksamek chicharkata. Nátsasha nekas ame yátsumea nútiksamek shiir awajsarta. Nuwa̱ úuntchisha nekas ame núkua nútiksamek shiir awajsarta. Nuwa̱ nátsasha nekas ame umaimia nútiksam shiir enentáimja̱i̱ péṉker awajsarta.
Waje̱ nekas atsumin ainia nusha yáiṉkiarta. Tura waje̱ uchirtiniaitkiuiṉkia tura tiraṉkrinniuitkiuiṉkia, nu shuar waje̱n wáinkiarti. Emka ni shuari̱n péṉker wáinkiatniun unuimiararti. Ni aparí̱ anemia núnis awaṉtuiniak shiir wáinkiarti. Núnaka Yus ti shiir enentáimtawai. Nekas waje̱ niṉki pujana nu Yúsan enentáimtak tsawa̱isha káshisha iniaitsuk Yúsan áujeawai. Antsu aya wárastiniak wakera nuka iwiaakiat jaka áintsaṉkete. Tura waje̱nka ni shuari̱ wáinkiartí. Yus-shuaran yajauch chicharnaktin atsutí tusam wi tájamna nu ashí Yus-shuar ujakarta. Shuar ni je̱e̱n pujuinia nuna nekaska wáinkiatniuiti. Tura nuyá chíkich shuárnasha yáiṉtiniaiti. Túrachkuṉka Yus tana nuna umíatsui, tura Yus-shuarcha nuja̱i̱ naṉkaamas yajauchiiti.
Yusa kuítri̱ji̱a̱i̱ yáinniaiktiniaitkiuṉka waje̱ sesenta (60) uwí naṉkaamas takustiniaiti. Tura chikichik aíshriniak takusu átiniaiti. 10 Ti paant péṉker túrin átiniaiti. Ni uchirí̱n péṉker tsakatmaashit, íraran péṉker táata tíniuashit, nekasmiancha enentáimtumar Yus-shuaran yáiniaashit, wáitiainia nuna waitnenniuashit, tura chikichnasha péṉker túriniaitkiuṉka maak.
11 Tura sesenta (60) uwí takakchaka chíkich waje̱ja̱i̱ iruraip. Ni aya̱shi̱ wakeramuri̱ Krístui̱ya̱ kanamtikiainiawai tura ataksha nuatnaikiatniun wakeruiniawai. 12 Tura emka enentáimtiarmia nuna iniaisar sumamainiawai. 13 Nu arantcha nakimiainiak ántar irauwear chikicha itiurchatri̱n áujmatsachminia nunasha áujmatin áiniawai. 14 Nu asamtai waje̱ úchipiak ainia nuka uyu̱rtukar uchin takusarti. Tura nuwa̱ nuatkamu takastinia nuna túrawartí. Tura ni túrunamuri̱ji̱a̱i̱ in kajertamainiaj nú shuar yajauch enentáimturmarcharti. 15 Kame nuik chíkich chíkich waje̱ Krístui̱ya̱ kanakiar iwianchin nemarsaru ásarmatai nuna tájai.
16 Áishmaṉsha nuwa̱sha Yus-shuar ainia nu ni shuari̱i̱n waje̱ ákuiṉkia Yusa kuítri̱n seatsuk nii yaiṉtí. Nuja̱i̱ chíkich wajé̱n nekas atsumainia nuna Yusa kuitri̱ yáiṉtatui.
17 Yus-shuara uuntri̱ Yus-shuaran péṉker wáinkiarua nu, nekas shiir enentáimtustin áiniawai. Tura akinkiamniasha áiniawai. Nekaska Yus-Chichaman etserkatniuncha tura unuiniartinniasha tuke takaaka imiá shiir enentáimtustinaiti. 18 Yus-Papiniumsha núnisaṉ áarmaiti:
Jiṉkiaia saepen pakartaj tusa turu takaak nája̱kui ni nují̱ jiṉkiatáshtiniaiti. Antsu ni wakerak yuati. Tu áarmaiti.
Tura nu arantcha áarmaiti:
Takakmasua nu nekas akinkiatniuiti. Tu áarmaiti.
19 Chikichik shuarak Yus-shuara uuntri̱ tunaari̱n etsertukmataiṉkia anturkaip. Antsu jímiarsha menaintiusha tsanumtsuk métek tuiniakui anturkata. 20 Chíkich shuarsha ni tunaari̱n ikiuktinian nakitiainia nu, ashí iruntramunam chicharkarta. Chikichcha, nuna íisar, ashamkarti. 21 Yussha ii Uuntri̱ Jesukrístusha tura nayaimpinmaya̱ suntarsha íimiainiamunam “túrata” tájame. Ashí shuarja̱i̱ niisháa enentáimtutsuk métekrak túrata. 22 Yus-shuara uuntri̱ atí tusam wárik anaikiaip. Wárik túramka chikicha tunaarí̱n sumamattame. Ashí tunaanum peṉké pachiinkiaip.
23 Wakemja̱i̱ jau asam aya éntsak úmutsuk karía ishichik pachimpram umarta.
24 Chíkich shuara tunaari̱ wáitsatin imiá paant áiniawai wáitsatin tsawant jeatsa̱i̱ṉ. Tura chíkich shuara tunaari̱ṉkia paantcha áiniawai antsu ukunam paant nekanawartatui. 25 Núnisaṉ péṉker túramusha ti paant áiniawai. Tura yamái páantchaitiat tuke paantcha áchamniaiti. Páchitsuk nekanattawai.