6
Takarniutirmesha, atumí uuntri̱ ti shiir umirkatarum. Túrachkumniṉkia chíkich shuar Yusnasha ii unuiniamuncha yajauch áujmattsartatui. Atumí uuntri̱ Yus-shuar áiniakka aya Yusja̱i̱ yatsum asamtai nakiarchatniuitrume. Antsu nuna naṉkaamas péṉker takarsatniuitrume. Warí, ame yaya̱mna nu Yus-shuarchak ainia, tura ame aneamu yatsumchak ainia. Ame, Timiutéu, tu jintintiata.
Yusna wakeruktincha tura kuit wakeruktincha
Shuar ti shiir naka chichaman ii Uuntri̱ Jesukrístunu ana nuna nakitiak antsu niisháa chichaman étserkuṉka nu shuar naṉkaamantu enentáimtumayat ántraiti. Ni enentáimmianak chichaak aya ántar chichaman antumtiknaikiatniun chichaawai. Tura nu chichamja̱i̱ nupetmaktaj tusar naṉkaamas áujmatainiak kajernaikiar tura katseknaikiar péṉker enentáimtunaitsuk tuke kakannainiawai. Tura tu aujmatnaisatniun wakeruiniana nú shuar nekas-chichaman nékachu ásar aya tunaan enentáimtin áiniawai. “Yusna ana nuja̱i̱ kuítrintin ajasminiaiti” tuiniawai. Nu shuar pachisaip. Shuar takakna nuja̱i̱ṉ waraakka Yusna ana nuja̱i̱sha waraak ju̱ nuṉkanmasha tura nayaimpinmasha nekas kuítrinniuiti. Iis, ju̱ nuṉkanam misuk támaji; núnisar misuk jiinkittiaji. Tuma asamtai yurumkasha tura entsataisha takakkurkia nuja̱i̱ṉ warasa pujustiniaitji. Antsu kuítrintin ajastaj tuinia nu, tunaanum awa̱ṉkemkar iniainiawai. Tura antra nuna wakerukar itiurchatan wáiniainiawai. Nuja̱i̱ emesratniunmasha jeainiawai. 10 Kame kuit aneatniuka ashí tunáanum útsutmakminiaitji. Chíkich shuar nuna wakerukar Yus enentáimtustinian iniaisar ti itiurchatja̱i̱ yajauch awajmamsarai.
Yusna nu túrunat tusam kakaram ajástá
11 Antsu ame Yus-shuar asam nuyá pisarta. Yus nekas enentáimtakum péṉker túrata. Waantu enentáimtsuk Yus péṉker umirkata. Aneakum katsuntrata. 12 Yusna nu túrunat tusam kakaram ajástá. Tuke amuicha iwiaakma emetata. Nu túratniun Yus anaitiamkaiti, tura ame Yus nekas enentáimtamu untsurí̱ shuar iruntramunam etserkaitme. 13 Yuska ashí iwiaaku átinian súwiti. Jesukrístusha Punsiu Piratui̱ nekasa nuna ti paant ujakmiayi. Tuma asamtai Yussha Jesukrístusha íirainiamunam nu̱na tájame. 14 Ii Uuntri̱ Jesukrístu táatsa̱i̱ṉ wi tájamna nu yapají̱tsuk tura yajauch chicharnakchamnia péṉker umiktá, tájame. 15 Tsawant jeamtai Jesukrístu tatí tusa Uunt Yus, imiá peṉker asa, akupkattawai. Níṉkiti Yus. Akupniuncha Akupniuiti. Uuntja̱i̱ naṉkaamas Úuntaiti. 16 Iwiaaku átinia nérenniuri̱ Níṉkiti. Ti tsáapninnium pujakui nuntumtuachminiaiti. Wáinchatai asamtai shuar peṉké wáinkiacharu áiniawai. Niṉki ashí shiir awajsatniuiti tura Niṉki tuke ashí akupin atí. Núnisaṉ ati.
17 Jú̱ nuṉkanam kuítrintin ainia nusha naṉkaamantu enentáimtumascharti. Kuitcha yúpichuch meṉkakamnia asamtai kuítniak enentáimtusar pujuscharti. Antsu iwiaaku Yus ashí in ti peṉkeran núkap súramaj nuna nekas enentáimtusarti. 18 “Péṉker túratarum” tiarta. Tákumin niisha shiir enentáiji̱a̱i̱ ni takakman ajamsarti. Nuyá nú péṉker túramuja̱i̱ Yusai̱ ikiáunkartí. 19 Nuna túruiniak kuítriniawartatui. Núnisaṉ tuke iwiaaku átinian wáinkiartatui.
Amuak Timiutéun akatramu
20 Timiutéu, ashí ame túratniua nu tuke enentáimturta. Jú̱ nuṉkanmaya̱ ántar chichainia nu anturkaip. Tura wáitruiniak “wi imiá nékajai” tuinia nusha anturkaip. 21 Chíkich shuar nuna umirkar Yusai̱ya̱ kanakiarai.
Wátsek, Timiutéu, Yus shiir yainmakti.
Nuke atí.