Papru
KURUSENMAYA̱ SHUARAN
papí akuptukma
1
Kurusenmaya̱ Yus-shuaran Papru áatramiania nu
Wi Pápruitjai. Yus wakerutak Jesukrístunun etserkat tusa akatra akupkamuitjai. Wisha ii yachi̱ Timiuté̱uja̱i̱ ju̱ papí áarar nui̱ Kuruse péprunam Kristu péṉker umirkarum Yusna ajasuitrumna nu akuptaji. Yus ii Apari̱ atumin wáitnentaimturma asa yainmakarti imiatkinchanum tuke shiir pujustinian.
Papru Yus-shuaran Yúsan áujtusmianis nu
Iisha atumin Yus áujtakur ii Uuntri̱ Jesukrístu Apari̱ Yus ashí tsawant yúmiṉkiaji. Atumsha Jesukrístu ti shiir enentáimtamusha tura ashí Yus-shuar aneamusha antukji. Uwempratin chicham nekasa nu antukrum atumsha nayaimpiniam atumnian Yus ti shiir ikiusman wáinkiatai tusarum nákarme. Nu chicham ashí nuṉkanam pampaakui shuara enentái̱n nereá áinis nusháa ajasar yamaikia péṉker túrin áiniawai. Núnisaṉ atumí̱i̱ncha túrunaiti. Yus ti nekas aneṉkartiniaiti tu etserkamu ántakrumin nu chicham atumí enentái̱ncha nerekmiayi. Nu chichaman Épapras ujatmakmarme. Niisha iiji̱a̱i̱ métek takasu asamtai ti aneamuiti. Atumniasha Kristu takatri̱n ti shiir takartamsaiti. Niisha átum Yus-shuar asarum mai anenai ajamun ujatmakmaji.
Iisha nu antukar Yus ashí tsawant áujtajrume. Yus ni wakeramun ti paant nekaprutmawarat tusar seaji. Ashí Yúsnan ni enentáimtairi̱ji̱a̱i̱ ashí Níiniun paant nekaatniun Yus jintintramat tusar seaji. 10 Atumsha Krístunu ainia núnisrum péṉker túrutak tusar seaji. Tura ashí ni wakerana nu umíakrum ashí péṉker ana nu, nerektinia áintsarmek, túrattarme. Núnis túrarum Yus unuimiatki wéakrum Nin ti peṉker nekaak tusar seaji. 11 Yus ti kakaram asa ikiantamprat tusar seaji. Nuja̱i̱ ashí itiurchat ákuisha páchitsuk ti shiir warasrum katsuntrattarme. 12 Yus ni shuari̱n tsáapninia nui̱ ashí péṉkeran susattawai. Tura incha nui̱ pachiinkiatniun tsaṉkatramka asakrin Yus Apa yumiṉsamniaitrume. 13 Yus iwianchin nupetak íwianch akupeana nú kiritniunmaya̱ uwemtikramar ni aneamu Uchiri̱ akupeana nui̱ wearmakmiaji. 14 Ni Uchiri̱ krúsnum jaka ii tunaarí̱n nijiar tsaṉkurtamar uwemtikrampramiaji.
Kristu jakamuja̱i̱ Yusja̱i̱ nawamnaikiar shiir pujustin
15 Yus wáinkiachminiaitiat ni Uchiri̱ akiiniamai tura aya̱shimkiamiayi. Túmaitiat ashí najanamua nuna yaunchu pujú asa ashí akupniuiti. 16 Niiji̱a̱i̱ Yus ashí nayaimpiniam írunna nunasha nuṉká írunna nunasha, ashí wáiniaj nunasha núnisaṉ wáintsuj nunasha mashi najanamiayi. Nu arantcha ashí akupin ju̱ nuṉkanam írunna nusha, nayaimpiniam írunna nusha, iwianchnium írunna nusha, ashí Niiji̱a̱i̱ najanamu áiniak Nin umirkarti tusa najanamu áiniawai. 17 Ashí najanamua nuna yaunchu, Krístuka tuke pujuwiti. Ashí najanamu írunna nuna emestsuk wáinniuiti. 18 Ashí Yus-shuar métekrak chikichik aya̱shtinia áinis enentáimkiumka nuna muuke̱ Krístuiti. Tura nu aya̱shí̱n ni iwiaakmari̱ji̱a̱i̱ iwiaaku átinian súsaiti. Niisha ashí jakamunmaya̱ nantakniuja̱i̱ imiá naṉkaamantuiti. Núja̱i̱ṉkia ashí enentáimpramnia írunna nunasha akupniuiti. 19 Yus ashí takamtsuk Kristui̱ shiir pujumiayi. 20 Núnisaṉ Yus Kristu krúsnum jakamuja̱i̱ ashí nayaimpinmasha tura ju̱ nuṉkanmasha írunna nuna Niiji̱a̱i̱ nawamnaikiar shiir pujusarat tusa wakerukmiayi.
21-22 Atumsha nuik tunáa túrin asarum atumí enentái̱n Yusa nemasri̱ ámarme. Tuma asarum yajá wekaimiarme. Antsu Kristu, aentsu aya̱shí̱n aya̱shimiak, krúsnum wáitias jakamuja̱i̱ ii tunaari̱ asakármatai yamaikia Yusja̱i̱ nawamnaikiar shiir pujaji. Nuja̱i̱ Kristu in péṉker ajasuncha tunaan máatrachmancha tura sumamachuncha Yúsai̱ ejetamtatji. 23 Tuma asamtai Jesukrístu shiir enentáimtusrum kakaram ajasrum katsua̱rtiniaitrume. Tura uwempratin chicham antukuitrum nuyá kanakchatniuitrume. Ju̱ uwempratin chichaman ashí nuṉkanam etsernakuiti. Wisha, Papru asan, etserkatniun yaimjai.
Papru ashí Yus-shuaran yáiṉkratniuiti
24 Atumin wáitiaknasha ti shiir waraajai. Kristu ni shuari̱n nekas péṉker awajsat tusa wáitiana nui̱ pachiinkia asan waraajai. Ashí Yus-shuar Kristu aya̱shí̱ áintsaṉ áiniakui Yus-shuaran yái̱ṉtajtsan aya̱shruja̱i̱ wáitiakun shiir enentáimjai. 25 Atumin yáiṉkiai tusa Yus akattur Yus-Chichaman takamtsuk ujakai tusa akuptukmai. Nuna takaakun ashí Yus-shuara yáintrintjai. 26 Yámankamtaiknumia̱ nekaachman Yus yamaikia ni shuari̱n paant awajsaiti. Nu chichamnasha ujakarai tusa winia akatar akuptukuiti. 27 Nu chichamsha jú̱iti: Kristu atumí enentái̱n pujak Niiji̱a̱i̱ métek ti shíiram awajtamsattawai. Nu imiá shiir chichamnum Israer-shuarchasha pachiiniainian Yus ashí ni shuari̱ nekawaarat tusa wakerimiayi.
28 Iisha Kristu étsereaji. Túrar ashí enentáimtikrar péṉker nekaawarat tusar jintintiainiaji. Nuja̱i̱ Krístuja̱i̱ tsaniṉkiar ashí péṉker tsakarartatui. 29 Tuma asamtai Kristu ni kakarmari̱n tí surakui nekas kakaram takaajai.