4
Krístuja̱i̱ tsaniṉkia wekáa asarum warastarum
Nu asamtai, aneamu yatsuru, ii Uuntri̱ Krístuja̱i̱ tsaniṉkiu asarum kakaram ajastarum. Maa, ti aneakun atumin enentáimtakun ti waraajai tura íistajrum tusan wakerajrume. Tawasap achikiar shiir enentaimsatniua núnisnak shiir enentáimtajrume.
Ewautiancha tura Séntikincha, ii Uuntri̱ Kristu shuari̱ ásar, mai metek enentáimsarat tusan seajai. Amincha, winia ai̱rú, nu nuwa̱ yáiṉkta tusan seajme. Niisha wi iwiaaku chichaman étsereakui wiji̱a̱i̱ métek takasarmai. Tura Krimintisha tura chikichcha wiji̱a̱i̱ métek takasarmai. Nuna náari̱n iwaaku átinnium Yus áatraiti.
Nu asamtai Uunt Jesusja̱i̱ tsaniṉkia pujá asarum warastarum. Ataksha “warastarum” tájarme. Uunt Jesus tátin ishichik ajasai. Tuma asamtai tsaṉka enentái takakrum nu paant nekanati.
Itiurchat enentáimsatin atumja̱i̱ peṉké atsutí. Antsu tuke Yus áujkum ashí itiurchatrum ujakta. Atsumamuram Yus seata. Túram Yus yumiṉsata. Nuiṉkia atumí enentái̱ aṉkant átinian, áentstikia peṉké nekaachminia nuna, Yus amastatui. Yus atumin aṉkant awajtamsa asa atumí enentái̱n tura atumí enentáimsamuri̱ncha yajauch waya̱wa̱i̱ṉ tusa shiir waitmaktatrume Jesukrístuja̱i̱ tsaniṉkiu asakrumin.
Ashí péṉker ana nu enentáimsatarum
Yamaisha yatsuru, jú̱chiniak títiatjai. Yus-shuarti enentáimsatniun chichastatjai yamaikia. Ashí nekas ana nu enentáimsatarum. Tura ashí anturkamnia ana nusha, naka chicham ana nusha enentáimsatarum. Tura yajauch chichamsha enentáimsairap. Tura antsu ashí shiir ana nusha, chíkich shuarnasha péṉker enentáimtusminia nusha, kame ashí péṉker ana nu enentáimsatarum. Nuyásha chíkich shiir anturkamnia ana nusha enentáimsatarum.
Wi unuiniarmajrumna nu umiktarum. Tura wi túramur íisurmena nu tura antukurmena nusha umiktarum. Túrakrumniṉkia Yuska aṉkant átinian amastaj tusa pujurtamsattarme.
Jiripiusnumia̱ Yus-shuar Páprun kuítian akuptukarmiania nu
10 Ii Uuntri̱ Kristu anea asarum winiasha ataksha enentáimturu asakrumin ti waraajai. Kame kajinmatrukmiarme tátsujai antsu kuítrum atsakui yáintkiatin tujinkiamarme. 11 Tura kuítian atsumakun tátsujai. Antsu wi takakjana nuja̱i̱ṉ warastinian unuimiáruitjai. 12 Kuítrinchati pujustinia nuna nékajai tura ti nukap takustinia nunasha nékajai. Tsukamaknasha jéemarnasha, itiarar takustinniasha tura peṉké takutsuk pujustinniasha unuimiáruitjai. 13 Kristu ni kakarmari̱n surakui ashí túramniaitjai. 14 Tuma ai̱ṉ atumsha wi atsumamu akupturkarum ti péṉker túramarme.
15 Jiripiusnumia̱ shuartiram, ju̱ ti peṉker nékarme. Masetunia nuṉkanam Yus-Chichaman etserumtai aya atumek kuit akupturkamiarme. Wi etserkamuja̱i̱ atumí wakaní̱n yáiṉma asamtai yumiṉsarum akupturkamiarme. 16 Atumek wi Tisarúnikia nuṉkanam atsumakun puja̱i̱sha kuit akupturkamiarme. 17 Aya kuit akupturkakrumin tu enentáimtsujai. Antsu nu kuit Yusa̱i̱ kawentramkaku tusan wakerajrume. 18 Epaprutítiuja̱i̱ akupturkamarum nuja̱i̱sha atsumamaj nuna naṉkaamas tiaruncha wáinkiajai. Akupturkamarum nusha ti kuṉkuin Yus susamua áinis ti shiir auyi. 19 Winia Yúsrusha ti péṉkeran núkap takakui. Atumsha Jesukrístunu ajasu asarum Yus seamniaitrume. Tura Yuska ti takakna nuja̱i̱ ashí atsumarmena nuna suramsattarme. 20 Ii Aparí̱ Yus tuke shiir atí. Nuke atí.
Amikmaamu
21 Winia náarui̱sha tura Jesukrístu náari̱ncha ashí Yus-shuar ainia nu chícham ujatruktarum. Niisha shiir pujusarti. Wi írutramusha núnisaṉ shiir pujusarti tusa akupturmainiawai. 22 Tura ashí akupin Sésara̱i̱ pujuinia nuyá Yusna ajasaruka tura chíkich Yus-shuarsha shiir pujusarti tusa chichaman akupturmainiawai.
23 Ii Uuntri̱ Jesukrístu atumniasha ti shiir yainmakarti. Nuke atí.