2
Jesusa akiiniamuri̱
(Mateu 1.18-25)
Wats, Juaṉ akiiniamia nú uwitin uunt akupin Akustu ashí nuṉkanam áentsun nekapmarartí tu chichakmiayi. Nu nekapmartinian yaunchu túrushtain yamái túriarmiayi. Siria nuṉkanam Seriniu akupin pujái̱ túrawarmiayi. Ni naari̱ áartaj tusa ashí shuar ni nuṉke̱niṉ wétin ármiayi. Tuma asamtai Jusé Nasarét péprunmaya̱ Kariréa nuṉkanam amia nuyá jiinki Piriṉ péprunam Jutía nuṉkanam amia nui̱ wémiayi. Juseka Tawit weeanam akiinia asa, ni nekas nuṉke̱ṉka Piriṉkauyayi. Nu asamtai, ni náari̱n áartaj tusa Jusé wémiayi Mariji̱a̱i̱. Marisha Jusé núwe̱yayi. Tura tsaniṉcharuyayi. Túmaitiat Marisha Yusa Wakaní̱ kakarmari̱ji̱a̱i̱ ajamtiniuyayi. Tura nui̱ Piriṉnum pujuiniai̱ Marí takustintri̱ jeamiayi. Nui̱ iwia̱i̱ri̱n uchin áishmaṉkan takusmiayi. Tura uchi penutaiji̱a̱i̱ penuar, waaka yurumtainiam áepsamiayi. Írar kanutainiam pujustin aṉkant atsá asamtai túrawarmiayi.
Murikiun wáinniun nayaimpinmaya̱ suntar Yus akatar akuptukmia nu
Tura Piriṉnum tíjiu̱ch murikiun wáinin kashi murikri̱n wáiniuk pujuarmiayi. Túmainiai̱ nayaimpinmaya̱ suntar murikiun wáinin matsatainian wantintiukmiayi. Tura Yúsnumia̱ tsáapnin ni matsatainiamunam etsantramiayi. Túrunamtai murikiun wáinniuka ti ashamkarmiayi. 10 Túrasha nayaimpinmaya̱ suntar tímiayi “Ashamprukairap. Ashí áentsnum ti warastin atí tusan ti peṉker chichaman itiarjiarme. 11 Jú̱iti: yamái tsawantai̱ uunt Tawitia pépruri̱n Piriṉnum yaunchu Yus anaikiamu KRISTU tutai, uwemtikramprataj tusa akiintiurmarme. Nu Uchisha ashí áentsun akupniuiti, tímiayi. 12 Tura ju̱ja̱i̱ nekaattarme: uchi penutaiji̱a̱i̱ penuarma waaka yurumtainiam tepá wáinkiattarme. Nu wáinkiarum nekas jú̱iti, tu nekaattarme.” 13 Nu chichamaik nayaimpinmaya̱ suntar ti untsurí̱, nayaimpinmaya̱ káunkarmiayi. Túrawar Yusa naari̱n shiir awajainiak ju̱na tiarmiayi:
14 “Nayaimpinmasha Yus naṉkaamantuiti tu enentáimtusarti. Tura ju̱ nuṉkanmasha Yusja̱i̱ nawamnaikiaru ainia nu imiatkinchanum pujusarti.” Tu tiarmiayi.
15 Tura Yusa suntari̱ nayaimpiniam waketkiarmatai murikiun wáinin tiarmiayi “Wats, Piriṉnum wárik wetái. Nu túrunamu Yus turamajnia nu iyumi” tiarmiayi.
16 Nuna tiar wárik wearmiayi. Tura Marincha Jusencha wáinkiarmiayi. Tura uchincha waaka yurumtainiam tepan wáinkiarmiayi. 17 Wear nuna wáinkiar, nayaimpinmaya̱ suntar uchi túrunamuri̱n timia nuna etserkarmiayi. 18 Tura murikiun wáinin tiarmia nuna antukaruka ti enentáimtusarmiayi. 19 Túrasha Marikia ashí túrunamia nuna ni enentái̱ji̱a̱i̱ṉkia enentáimtu pujumiayi. 20 Tura murikiun wáinniuka antukarmia nuna enentáimtusar, tura íisarmia nunasha enentáimtusar “Nayaimpinmaya̱ suntar ujatmakmajnia tímiatrusaṉ túrunayi” tiarmiayi. Tuma ásar Yusa náari̱n shiir awajsar kantampruawar waketkiarmiayi.
Uchin Jesusan Yusa Uunt Je̱e̱n itiarmiania nu
21 Tura uchi akiiniamu uchu tsawant jeamtai, ni túrutairi̱n túrin ásar, ni shunichiri̱ nuapen tsupirkarmiayi. Túrawar Marí ajapratsa̱i̱ṉ nayaimpinmaya̱ suntar tímia nútiksaṉ “Jesus” anaikiarmiayi. 22 Tura Muisais akiiniatniunam akupkamia núnisaṉ, tsawantri̱ jeamtai, Yusa Uunt Je̱e̱n Jerusarénnum uchin Yus iiktustai tusar júkiarmiayi. 23 Kame Yus-Papinium ju̱ aarma awai:
“Ashí uchi iwia̱i̱ri̱ áishmaṉ akiinkiuṉka Yusna átatui.” 24 Tuma asamtai, Marí Yusa Uunt Je̱e̱n wái̱tsuk pujamu waya̱tniuri̱ jeamtai, uchin Yus iistí tusa Yusa Uunt Je̱e̱n Jerusaréṉnum pujana nui̱ itiarmiayi. Tura yampitsan jímiaran súsarmiayi. Muisáis akupkamun umiiniak nuna túrawarmiayi.
25 Nu túmai̱ Semeúṉ naartin áishmaṉ Jerusaréṉnum pujumiayi. Semeúṉsha Yusa Wakaní̱ pujurma asa péṉker áishmaṉkauyayi. Yúsan nekas enentáimtiniuyayi. Yusa anaikiamuri̱ji̱a̱i̱ Israer-shuar aṉkant ajastin jeati tusa nákauyayi. 26 “Winia anaikiamur KRISTU tutai wáintsuk jákashtatme” uunt Yusa Wakaní̱ tu jintintiamiayi. 27 Nú Semeúṉ Yusa Wakani “wetá” tutai, Yusa Uunt Je̱e̱n wémiayi. Tura nú tsawantai̱ Muisáis tímia núnisaṉ umirkatai tusar Marisha Jusesha uchin Jesusan Yusa Uunt Je̱e̱n itiariarmiayi. 28 Itiariarmatai Semeúṉ uchin jusa miniakas Yúsan áujuk ju̱na tímiayi:
29 “Yamaikia, Uunta, Ami̱i̱n wi jeatin aṉkant atí. Turutmiamna nu ímiatrusmek umikiume. 30-31 Ju̱ Uchi ashí aents uwemtikrartá tusam susamna nuna yamái imia winia ji̱i̱ruja̱i̱ wáinkiajai. 32 Israer-shuarcha ainia nu tsáapninium wekasarat tusa akuptukmaiti ju̱ Uchi. Tura Israer-shuar Áminiuram ájinia nuna ashí aents shiir enentáimtikrartí tusam ju̱ Uchi akuptukmaitji. Nuna wáinkian shiir enentáimsan jákatniuitjai.”
33 Tura Semeúṉ Uchiniun tu chicharkui Jusesha Jesusa nukurí̱sha ti enentáimprarmiayi. 34 Semeúṉsha chichaak “Yus shiir enentáimturmasartí” nin tímiayi. Nuya̱sha Marin chicharuk tímiayi “Nekaata. Ju̱ Uchin Israer-shuartisha untsurí̱ nakitrar iniarartatji. Tura chíkich Israer-shuartikia ju̱ Uchin shiir enentáimtusar ti wararsartatji. Tura Uchiram Yusa kakarmari̱n ti paant iniakmastatui. Tuma aiṉ untsurí̱ Aun yajauch chichariartatui. 35 Nuja̱i̱ shuar ni enentái̱n warinia enentáimia nu, paant átatui. Maaj, ashí nu túmakui, ijiumua núnismek ame enentáimin ti wáitsattame, Mariya.” Tu chichasmiayi Semeúṉ.
36 Nuwa̱sha Ana naartin nui̱ Yusa Uunt Je̱e̱n pujumiayi. Niisha Yúsnan etserniuyayi. Ni aparí̱sha Panuíruyayi tura Aser shuarauyayi nu nuwa̱. Niisha ti úuntchiyayi. Niisha yama nuatnaikiamuja̱i̱ siati uwi ni áishri̱ji̱a̱i̱ tsaniṉ pujusarmiayi. 37 Tura waje̱mamiayi. Tura uchenta kuatru uwi takakuyayi. Tura niṉkia Yusa Uunt Je̱e̱nia̱ jíintsuk káshisha tsawai̱sha tuke Yúsan áujniuyayi. Tura yurumtsuk Yúsan áujniuyayi. 38 Semeúṉ tuasua amikmatai Anasha taa, Uchin wáiniak Yúsan yumiṉsamiayi. Tura Jerusaréṉnum Yus uwemtikrampratai tusa nákarmia nuna áujkuṉka uchin áujmat wémiayi.
Nasarétnum waketkiarmiania nu
39 Nuyá Yus tímia nuna ashí túrawar amikiar Kariréa nuṉkanam, kame nii pujumia nú peprunam Nasarétnum Jusesha Marisha Uchisha waketkiarmiayi. 40 Uchi Jesus tsakaki, kakaram ajaki tura nú naṉkaamas nekaki wémiayi. Tura Yus Nin ti shiir awajsamiayi.
Jesus Yusa Uunt Je̱e̱n túrunamuri̱
41 Jusesha, Jesusa nukurí̱sha tuke uwitin paskua námper jeakui Jerusaréṉnum weu ármiayi. 42 Ni túrutairi̱ túruiniak, Jerusaréṉnum weak Jesusan tuse uwí jeamtai júkiarmiayi. 43 Námper amuukamtai ni nukurí̱sha Jusesha nékachmanum Jesuska Jerusaréṉnum juákmiayi. 44 Marisha Jusesha “wíi shuarja̱i̱ winiawai” tusa, núnaka e̱a̱tsuk chikichík tsawant wekasarmiayi. Nuyá wáinkiataj tukamá, ni shuari̱i̱n tura ni nékamunam e̱a̱karsha, 45 wáinkiacharmiayi. Nuiṉkia Jerusaréṉnum ataksha waketrukiarmiayi, e̱a̱ktai tusar. 46 Tura menaintiú tsawant e̱a̱kar Yusa Uunt Je̱e̱n Yus akupkamun jintinnian anturak anintrú pujan wáinkiarmiayi. 47 Tura nui̱ ashí Jesusan anturkarmiania nu, niisha ti nékakui tura áimtanash ti péṉker áimkiui, ti enentáimturarmiayi. 48 Ni aparí̱sha nukurí̱sha tumáa pujan wáinkiar, ti enentáimprarmiayi. Tura ni nukuri̱ chichaak tímiayi “Uchiru, ¿ausha urukamtai itiurchat enentáimtikrurmam? Ame apasha wisha urukayik tusar ti e̱a̱kjame” tímiayi.
49 Tutai Jesus tímiayi “¿Urukamtai e̱a̱trum? Winia Aparnan túratniuitjiana nuka nékatsrumek” tímiayi.
50 Tura timia núnaka peṉké nekaacharmiayi. 51 Nuyá Jesus niiji̱a̱i̱ Nasarétnum waketkimiayi. Ninkia tuke umiriarmiayi. Ashí nu túrunamun Marikia tuke enentáimtu pujumiayi. 52 Jesuska tsakaki, tura nekaki wémiayi. Yussha tura aencha Nin shiir enentáimtiarmiayi.