Yúsan Shiir Chichame̱n
RÚKAS
aarmia nu
1
Nekas iiní̱ Jesus túramia nuna “ímiatrusaṉ áartajai” untsurí̱ aents tiarmiayi. Yámankamtaikniumia̱ṉ íisarmia nú shuar, tura Yus-Chichaman etserkatniun yáinkiarmia nusha in unuitiamprarmia nútiksaraṉ áartinian wakeriarmiayi. Wisha núnisnak esetsaran enentáimsan, yámankamtaikniumia̱ nuna nekaamjai. Tuma asan túrunamia nuna ímiatrusnak amincha áatratajtsan wakerimjiame, winia úuntur Tiupiru. Jintintramawarma nú naṉkaamas nekaata tusan wakerakun áatjame.
Imiakratin Juaṉka akiiniatniuri̱n ujakmiania nu
Jutía nuṉkanam uunt akupin Erutis akupkamia nú tsawantin Israer-shuar Yúsnan pujurin ámiayi, ni naari̱ Sakarías. Niisha Aptías weeauyayi. Ni nuwe̱sha Irisapít Aruṉ weeauyayi. Irisapítia úuntri̱sha Israer-shuar Yúsnan pujurin ármiayi. Yúsja̱i̱sha Sakaríassha Irisapítcha mái-metek péṉker ármiayi. Yus akupkamia nunasha umirin ármiayi. Tuma asamtai peṉkesha chíkich nin yajauch chicharkatin atsuarmiayi. Yusja̱i̱ péṉker wekainiayat Irisapít júrechuyayi. Túrasha mai úuntach ármiayi.
8-9 Israer-shuar Yúsnan pujurin chíkich weeanmaya̱ nuyá chíkich weeanam, aṉkant aṉkant Yusa je̱e̱n takáu ármiayi. Chíkich tsawant, Sakarías weeá takastin amia nui̱, Sakaríaska kuṉkuinian ekeemaktaj tusa init waya̱tniuyayi. 10 Init kuṉkuinian ekeemai̱ untsurí̱ aents aani matsamsar Yúsan áujtak pujuarmiayi. 11 Sakarías init pujai̱ kuṉkuin ekeematainiam untsuurnumaani̱ aya aneachma nayaimpinmaya̱ suntar wajamiayi. 12 Nuna wajan wáiniak Sakaríaska purushnairmiayi. 13 Túrasha nayaimpinmaya̱ suntar chicharuk tímiayi “Sapijmiakaip Sakaríasa. Nekaata. Ame seamna nuna Yus anturtamkayi. Tura ame nuwe̱m Irisapít uchin takustatui. Nii akiiniamtai, “Juaṉ” anaikiata. 14-15 Ame uchiram akiiniattana nuka Yusja̱i̱sha naṉkaamantu átatui. Tuma asamtai akiiniamtai, amesha shiir enentáimsam warastatme. Tura chíkich aents untsurí̱ warasartatui. Ame uchirmesha karía ainia nuna umarchattawai. Tura áetak akiinchanak Yusa Wakaní̱ pimiutkattawai, tímiayi. 16 Tura ni shuari̱n Israer-shuar áiniana nuna, ii Uuntri̱ Yusja̱i̱ ataksha nawamtikiartatui. 17 Uunt Yúsai̱ya̱ akatramu átatui. Yaunchu Yúsnan etserin Erías kakaram etserkamia núnisaṉ niisha etserkattawai. Nuja̱i̱ shuaran ni uchirí̱ji̱a̱i̱ nawamtikiartatui. Tura umichu áinia nuna eseer enentáimtikrartatui. Ni Uuntri̱ taakui ni enentái̱ iwiaramu arti tusa etserkattawai” tímiayi nayaimpinmaya̱ suntar.
18 Nuna takui Sakarías nayaimpinmaya̱ suntaran tímiayi “¿Nunasha wariji̱a̱i̱ṉ paant nekaataj? Wisha nua̱rja̱i̱ mái-metek ti úuntchichukaitiaj” tímiayi.
19 Tutai nayaimpinmaya̱ suntar tímiayi “Wikia Kapriiraitjai, Yusa suntari̱ntjai. Nii akatturmatai chichastájam tusan tura nu shiir chichaman ujaktájam tusan tarijme, tímiayi. 20 Túrasha wi tájamna nu “nekasaiti” tu enentáimprachume. Tura asam uchiram akiintsa̱i̱ṉ muut ajastatme. Chichastin peṉké tujinkiattame. Tura wi tajana nu, tsawant jeamtai túrunattawai.”
21 Nuna tumai̱ Yusa je̱e̱n aani pujusar, Sakaríasan nákas pujuarmiayi. “¿Urukamtaik init we imiá meṉkaka?” tu enentáimprarmiayi. 22 Nuyá Sakarías jiinkimtai, áujsartaj tukamá tujinkiarmiayi. Sakaríaska, muut ajasu asa, aya úwijmiasaṉ chichamiayi. Túmakui, Sakarías init pujus Yúsai̱ wáimiakun nekaawarmiayi.
23 Yusa je̱e̱n takastin tsawantri̱ amuukamtai Sakaríaska ni je̱e̱n waketkimiayi. 24 Nuyá ukunam ni nua̱ri̱ Irisapít ajaprukmiayi. Tura seṉku nantutin aya je̱a̱ṉ pujusmiayi. 25 Je̱á pujus, “Aents wishikruiniakui natsantan jurutkitiaj tusa uchi takustinian Yus tsaṉkatrukai” tu enentáimpramiayi Irisapít.
Jesusa akiiniatniuri̱n nayaimpinmaya̱ suntar etserkamiania nu
26 Nu seṉku nantu naṉkaamasmatai Yus ni suntari̱n Kapriiran Nasarét péprunam akupkamiayi. Nu pepru Kariréa nuṉkanam pujawai. 27 Nasarétnumia̱ nuwa̱n, naari̱ Marí, iyutí tusa akuptukmiayi. Nu núwa̱ka áishmaṉja̱i̱ pujuchuyayi. Niisha Juseja̱i̱ nuatnaikiatsa anajmanair pujumiayi. Juseka uunt Tawit weeauyayi. 28 Wats, nayaimpinmaya̱ suntar Marí pujamunam wayá tímiayi “Yus péṉker enentáimturma asamtai, ámin winitjiame, Mariya. Yuska ámin nemartamuk ashí nuwa̱ naṉkaamas péṉker awajtamui” tímiayi.
29 Tura Marisha nayaimpinmaya̱ suntaran wáiniak, chichaamun nékatsuk “Urukamtaik tu chicháa” tu enentáimpramiayi. 30 Nuyá nayaimpinmaya̱ suntar chicharuk tímiayi “Mariya, sapijmiakaip. Yus shiir enentáimturmawai. 31 Antukta. Amesha ajapruktatme. Túram Uchi takustatme. Nusha “Jesus” anaikiata. 32-33 Niisha uunt átatui. Nincha “Uunt Naṉkaamaku Yusa Uchiri̱” tiartatui. Tura Uunt Yuska yaunchu Tawitian uunt akupniuri̱ awajsamia núnisaṉ ame Uchirmin ame shuárumin Israer tutain Uunt akupin awajsattawai. Ni akupeamuri̱sha Yus susamu asa peṉké amuukashtiniaiti” tímiayi.
34 Nayaimpinmaya̱ suntar nuna tutai Marí tímiayi “Nusha winia áishur atsai̱sha, ¿itiurak túrunataj?”
35 Tutai nayaimpinmaya̱ suntar Marín tímiayi “Yusa Wakaní̱ tarutramtatui. Tura yuraṉmia núnisaṉ Uunt Yusa kakarmari̱ ijirmattawai. Nu tuma asamtai Uchi akiiniattana nu Yúsai̱ya̱ asamtai, “Yusa Uchirí̱nti” tiartatui, tímiayi. 36 Tura Irisapít ame kaná kaimia nusha núnisaṉ weamtanam ajaprukai. Iis, “júrechuiti” tiarmia nu, yamaikia sais nantu pujawai ajamtin. 37 Yúsja̱i̱ṉkia itiurchatka peṉké atsawai” tímiayi.
38 Tutai Marí tímiayi “Yus wakeramun túriniaitjai wikia. Ame tame nuna Yus wakerana nuna túrutati, tajai” tímiayi. Nuna tímiatai nayaimpinmaya̱ suntarka wémiayi.
Irisapítian Marí iyumiania nu
39-40 Nu tsawant Marí wárikmas muranam Jutía nuṉkanam ni kaná kai̱n Irisapítian iyutaj tusa wémiayi. Sakaríasai̱ jeá, ni je̱e̱n wayá, Irisapítian áujsamiayi.
41 Marí áujeamun antukmatai Irisapítia ampujé̱n uchiri̱ muchitkiamiayi. Tumai̱ Yusa Wakaní̱ ni enentái̱n pimiutkamiayi. 42 Nuiṉkia kakantar chichaak Marin tímiayi “Yus amincha ti shiir awajtamsaiti. Tura Uchiram akiiniattana nusha Yus shiir awajsamuiti. 43 Kai̱rua, ame winia Uuntru nukurí̱ áminiṉ, Yus winia ti waitnentra asa, áujsata tusa ámin akuptamkachaik, tímiayi. 44 Warí, wisha ame áujtamna nuna ántakui ampujrui̱ uchi waras muchitrutkayi. 45 Amesha Yus turámiania nu umikiu asam shiir pujame. Yus tímia nu túrunattawai auka” tímiayi.
46 Nuna tinia iniaisamtai Marí ju̱na tímiayi:
“Wikia tuke enentairja̱i̱ “Yus timiá úuntaiti” tajai. 47 Tura Uunt Yuska winia Uwemtikruru asamtai ti waraajai. 48-49 Wisha péejchach aiṉ ni wakeramuri̱n umiktajtsan wakerakui winia enentáimturayi. Tuma asamtai ashí aents, “Marincha Yus shiir awajsaiti” tuke turutiartatui. Yuska imiá peṉker tura imiá kakaram ana nu winia ti uuntan túrutaiti. Tuma asamtai ashí aents “Marincha Yus shiir awajsaiti” turutiartatui. Núnaka yamái naṉkamamunak tuke turutú ajartatui. 50 Tura Nin umirkatniun wakerana nunasha Yus tuke waitnentrartatui. 51 Ti itiurchatan páchitsuk túraiti Nii. “Naṉkaamantuitjai” tu enentáimtumainia nuna nupetkaiti. 52 Ashí akupin ainia nuna awakkaruiti. Tura íksaṉ péejchach ainia nuna uunt awajsaruiti. 53 Péṉker ana nuna kitiamainiakui Yus péṉkeran súsaruiti. Tura antsu “ashí takakjai” tuinia nuna aya jú̱nik awajsaruiti. 54 Israer-shuar Niiniu ájinia núnaka waitnentratniun kajinmattsuk yáinmákuitji. 55 Yaunchu ii Uuntri̱ Apraáman tura ní shuarnasha “túrattajai” timia nuna ímiatrusaṉ tuke túraiti.” Nuní tímiayi Marí.
56 Marikia Irisapítja̱i̱ menaintiú nantu pujus ni je̱e̱n waketkimiayi.
Imiakratin Juaṉka akiiniamuri̱
57 Nuya̱sha ni jurertin tsawantri̱ jeamtai Irisapítcha uchin áishmaṉkan takusmiayi. 58 Tura ni shuari̱sha, ni írutramuri̱sha “Irisapítian Yus ti shiir yáiṉmiayi” tuíniak, nin iyuwearmiayi. Tura mái-metek warasarmiayi.
59 Israer-shuar túrutai jú̱nisaiti: uchi akiiniamuri̱ uchu tsawant jeamtai, shunichiri̱ nuape̱n tsupiktin awai, sirkunsisiún tutai. Yus nuna tú tiniu asamtai tuke túrin ármiayi. Wats, Irisapítia uchiri̱ akiiniamuri̱nia̱ uchu tsawant jeamtai tsupirkatai tusar ni je̱e̱n jearmiayi. Nuiṉkia ni apari̱ naari̱ Sakarías anaikiataitsar wakeriarmiayi. 60 Tura ni nukurí̱ tímiayi “Atsá. Antsu ni naari̱ Juaṉ átatui.”
61 Tutai tiarmiayi “¿Nusha urukamtia? Amée shuarumsha nu náartincha áwak’ tiarmiayi. 62 Nuiṉkia uchi aparí̱n “¿Warí anaikiatajtsam wakeram?” tusar aya úweje̱ja̱i̱ṉ iniasarmiayi.
63 Tutai uchí aparí̱sha “Nakash surusta; áartaj tusan wakerajai” tusa aya úweje̱ja̱i̱ṉ iniakmamiayi. Takui nakash susam, ni naari̱ Juáṉkaiti, tu áarmiayi. Nuna wáinkiar “Ayawa̱ urukakuṉ ta” tu enentáimprarmiayi. 64 Nú chichamaik Sakarías chichatsuk pujamun chichakmiayi. Tura nuiṉ Yusa náari̱ncha shiir awajsamiayi. 65 Nuiṉkia ni írutramuri̱sha ashamkarmiayi; tura ashí Jutía nuṉka murá amia nui̱ nu túrunamun ujakam ashí nekaawarmiayi. 66 Nu túrunamun antukar ti enentáimsarmiayi. Tura “ju̱ uchin Yus nekas pujurtsuk. Tuma asamtai uunt ajas ¿urukuk ati?” tu enentáimprarmiayi.
Sakarías Yus jintintiam tímiania nu
67 Uchí aparí̱ Sakarías, Yusa Wakaní pimiutkam tura Yus jintintiam, ju̱na tímiayi:
68 “Israer-shuartí ii Yusri̱ naari̱ shiir awajsatniuitji. Ii Yúsri̱sha tarutmaitji. Tura uwemtikrampraitji. 69 Yaunchu ii uuntri̱ Tawit Yusa wakeramuri̱ji̱a̱i̱ uunt akupin áchamkia. Tura ni ukuri̱n ti kakaram Uwemtikkiartinian suramsaitji. 70-72 Yuska ii nemasri̱ya̱ tura in nakitramainiajnia nuyá uwemtikrampratniun enentáimsamia nuna, yaunchu ni etserniuri̱n péṉker armia nuna ujakmiayi. “Winia ti peṉker chichamprun tájana nuna yapaji̱tsuk umirkan tuke wáitnentratajrume” yaunchu ii úuntri̱n tímiania nunasha ni etserniuri̱n ujakarmiayi. Yaunchu nu ujakma yamái iisha wainji. 73-75 Nu ujakman Yuska yámankamtaik imiá yaunchu ii uuntri̱ Apraáman tíchamkia. Apraáman ujakmia nu jú̱iti: “Wi wakeraj nútiksaran, Winia umirtukar péṉker wekainia nuna ni nemasri̱ya̱ uwemtikrattajai. Sapijmiatsuk winia tuke takartusarat tusan túrattajai” Yus tímiayi Apraáman. Iisha ni shuari̱ asakrin, nuna taku incha túramaji. 76 Tura amincha, uchiru, “Uunt Yusna etserniuiti” turamartatui. Amesha ni tátintri̱ iwiarataj tusam Uuntai̱ émkim wétatme. 77 Ni shuari̱, ni tunaari̱ tsaṉkurnar uwemprarat tusam túrattame. 78-79 Yuska ashí shuaran anea asa, incha wáitnentramak ni pujamunmaya̱ ni tsáapnintri̱n suramsaitji. Ni enentái̱n kiritniunam wekainia nuna, mesertinnium jeatemá ásarmatai, ni tsáapnintri̱ jeatⁱ tusa túraiti. Tura ashí incha ii enentái̱n imiatkinchanum wekasarmí tusa túraiti.” Nuní tímiayi Sakarías.
80 Uchisha tsakarmiayi. Tura Yúsan nekaki-nekaki wémiayi. Israer shuarnum etserkatin tsawantri̱ jeatsa̱i̱ṉkia atsamunam pujuyayi.