16
Jesus nantakmiania nu
(Mateu 28.1-10; Rúkas 24.1-12; Juaṉ 20.1-10)
Tura ayampratin tsawant naṉkaamasmatai, Máktaranmaya̱ Marisha, Jakupu nukurí̱ Marisha, Sarumáisha, kuṉkuinian Jesusa aya̱shi̱n kuertai tusar sumakarmiayi. Tura kashin Tumiṉtin, ti káshik, nantu yáma jiiniai, iwiarsamunam jeariarmiayi. Wésar chichainiak “Iwiarsamu wáitiri̱ kayancha ¿yaki akaṉketramkattajⁱ?” tiarmiayi. Jear uunt kaya akaṉkekman wáinkiarmiayi. Iwiarsamunam waya̱war, natsan esaram puju pushin entsar, untsuurnumaani̱ pujan wáinkiar ti ashamkarmiayi. Túmainiakui natsa tímiayi “Ashamkairap. Nasarétnumia̱ Jesus krúsnum jakama nu é̱a̱rme. Iniantkimiuiti. Jui̱ pujatsui. Wátsek, ju̱ ikiusmanum íistarum. Túrarum werum Pítrusha, chíkich unuiniamuri̱sha ju̱ ujaktarum. Kariréanam atumin émkiyi. Turammarumna núnisaṉ túruna wáinkiattarme” tímiayi. Niisha ti ashamainiak purushniarar iwiarsamunmaya̱ tseke̱ wearmiayi. Ti ashamainia ásar, chikichkinkesha ujakcharmiayi.
Máktaranmaya̱ Marin Jesus wantintiúkmiania nu
(Juaṉ 20.11-18)
Émkaka Tumiṉtin ti káshik Jesus nantaki, Máktaranmaya̱ Marin wantintiúkmiayi. Nu María enentái̱ya̱ siati iwianchin Jesus yaunchu ajapruyayi. 10-11 Marisha Jesusa nemari̱ kúntuts uutu matsatainian werí, “Jesus iwiaakui, imia wi wainkiajai” tímiayi. Támaitiat anturkacharmiayi.
Jesus jimiará shuaran wantintiukmiania nu
(Rúkas 24.13-35)
12 Tura urum jimiara shuar Jerusarénnumia̱ tsaniṉ weenan, Jesus nusháa iira ajas tarimiayi. 13 Niisha Jesusan wáinkiar waketkiar, unuiniamuri̱n ujakarmiayi, tura ni chichame̱ncha anturkacharmiayi.
Jesus ni unuiniamuri̱n akupkarmiania nu
(Mateu 28.16-20; Rúkas 24.36-49; Juaṉ 20.19-23)
14 Nuya̱sha Jesusa auntse unuiniamuri̱ misanam pekaamkar pujuinian Jesus tarimiayi. “¿Atumí enentái̱ urukamtai kátsuram ainia, urukamtai Winia nekas enentáimtursachuram?” tímiayi. Ni nantakmiari̱n wáinkiaru chichame̱n anturkacharu ásarmatai kakantramiayi. 15 Nuyá chichaak “Ashí nuṉkanam wetarum. Túrarum ashí shuarnum Yusa shiir chichame̱ etserkatarum. 16 Shuar anturak imiani uwemprartatui. Shuar antukcharka, tuke sumamawartatui. 17 Shuar winia náarun pachis, Yúsan nekas enentáimtakka, ju̱na túrawartatui, Yusa kakarmari̱n iniakmastaj tusa: iwianchin ji̱i̱ki akupkartatui; chíkich chichamja̱i̱ chichasarukamtai Winia nekas enentáimturtatui; 18 napincha achiksha, tseasnasha úmaksha, jaa ajaschartatui. Jaa shuaran ni uweje̱ja̱i̱ antiṉ, nu shuaran péṉker awajsartatui.” Tu tímiayi.
Jesus nayaimpiniam wakamiania nu
(Rúkas 24.50-53)
19 Jesus chichas amukmatai, Yus nayaimpiniam jukimiayi. Túruna Yusa untsuuri̱ni̱ pujusmiayi. 20 Ni unuiniamuri̱sha jíinkiar, ashí nuṉkanam Yus-Chichaman etserkarmiayi. Tura Uunt Yus nin yáiṉmiayi. Tura etserainiakui, ashí aents ni kakarmari̱n nekaawarat tusa, aentsti tujintiamun túratniun susamiayi. Nuke atí.