4
ಯಜಮಾನರೇ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಯಜಮಾನನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮ ದಾಸರೊಂದಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೂ ವರ್ತಿಸಿರಿ.
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಉತ್ತೇಜನ
* 4:2 ವ. 2-4; ಎಫೆ 6:18-20ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಮಾಡಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸುರ್ವಾತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಈ ಸುರ್ವಾತೆಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ 4:3 ಕೊಲೊ 4:18; ಎಫೆ 6:20; ಫಿಲಿ. 1:7ನಾನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನಲ್ಲಾ. ನಾನು ಆ 4:4 ರೋಮಾ. 16:25ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು § 4:5 ಮಾರ್ಕ 4:11ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೆ * 4:5 ಎಫೆ 5:15-17ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ, ಉಪ್ಪಿನಂತೆ 4:6 ಉಪ್ಪಾಗಿಯೂರುಚಿಕರವಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ. 4:6 1 ಪೇತ್ರ 3:15ಹೀಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡೆ ಮಾತುಗಳು
§ 4:7 ವ. 7-9; ಎಫೆ 6:21-22ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನೂ, ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಸೇವಕನೂ ಮತ್ತು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯ ದಾಸನೂ ಆಗಿರುವ ತುಖಿಕನು ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಉರಿದುಂಬಿಸುವಂತೆ, ಅವನನ್ನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಮತ್ತು* 4:9 ಫಿಲೆ. 16 ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವನೇ ಆದ 4:9 ಫಿಲೆ. 10ಓನೇಸಿಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವರು.
10 ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೆರೆಯವನಾದ 4:10 ಅ. ಕೃ. 19:29; 20:4; 7:2; ಫಿಲೆ. 24ಅರಿಸ್ತಾರ್ಕನೂ ಮತ್ತು § 4:10 ಅ. ಕೃ. 15:37-39ಬಾರ್ನಬನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಕನೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. * 4:10 ಅ. ಕೃ. 12:12ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ. 11 ಯುಸ್ತನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೇಸು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 4:11 ಅ. ಕೃ. 11:2ಸುನ್ನತಿಯವರೊಳಗೆ ಇವರು ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಆದರಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. 12 ಕ್ರಿಸ್ತಯೇಸುವಿನ ದಾಸನಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವನಾದ 4:12 ಕೊಲೊ 1:7; ಫಿಲೆ. 23ಎಪಫ್ರನು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀವು § 4:12 ಮತ್ತಾ 5:48ಪ್ರವೀಣರಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ. 13 ಇವನು ನಿಮಗಾಗಿಯೂ, ಲವೊದಿಕೀಯದವರಿಗಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯಾಪೋಲಿಯದವರಿಗಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಾನೆಂದು ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳುತ್ತೇನೆ. 14 ಪ್ರಿಯ ವೈದ್ಯನಾಗಿರುವ * 4:14 2 ತಿಮೊ. 4:11; ಅ. ರು. 16:10ಲೂಕನು ಮತ್ತು 4:14 2 ತಿಮೊ. 4:10; ಫಿಲೆ. 24ದೇಮನು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 15 ಲವೊದಿಕೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಮತ್ತು ನುಂಫಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ 4:15 ರೋಮಾ. 16:5ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ವಂದನೆ ಹೇಳಿರಿ.
16 ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ ತರುವಾಯ ಲವೊದಿಕೀಯದವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಓದಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಲವೊದಿಕೀಯದಿಂದ ತರಿಸಿ ನೀವೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. 17  § 4:17 ಫಿಲೆ. 2ಅರ್ಖಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ನೀನು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು” ಹೇಳಿರಿ. 18  * 4:18 1 ಕೊರಿ 16:21ಇದು ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಬರೆದ ವಂದನೆ. 4:18 ಫಿಲಿ. 1:7; ಕೊಲೊ 4:3; ಇಬ್ರಿ. 13:3ನಾನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. 4:18 1 ತಿಮೊ. 6:21; 2 ತಿಮೊ. 4:22; ತೀತ. 3:15; ಇಬ್ರಿ. 13:25ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ.

*4:2 4:2 ವ. 2-4; ಎಫೆ 6:18-20

4:3 4:3 ಕೊಲೊ 4:18; ಎಫೆ 6:20; ಫಿಲಿ. 1:7

4:4 4:4 ರೋಮಾ. 16:25

§4:5 4:5 ಮಾರ್ಕ 4:11

*4:5 4:5 ಎಫೆ 5:15-17

4:6 4:6 ಉಪ್ಪಾಗಿಯೂ

4:6 4:6 1 ಪೇತ್ರ 3:15

§4:7 4:7 ವ. 7-9; ಎಫೆ 6:21-22

*4:9 4:9 ಫಿಲೆ. 16

4:9 4:9 ಫಿಲೆ. 10

4:10 4:10 ಅ. ಕೃ. 19:29; 20:4; 7:2; ಫಿಲೆ. 24

§4:10 4:10 ಅ. ಕೃ. 15:37-39

*4:10 4:10 ಅ. ಕೃ. 12:12

4:11 4:11 ಅ. ಕೃ. 11:2

4:12 4:12 ಕೊಲೊ 1:7; ಫಿಲೆ. 23

§4:12 4:12 ಮತ್ತಾ 5:48

*4:14 4:14 2 ತಿಮೊ. 4:11; ಅ. ರು. 16:10

4:14 4:14 2 ತಿಮೊ. 4:10; ಫಿಲೆ. 24

4:15 4:15 ರೋಮಾ. 16:5

§4:17 4:17 ಫಿಲೆ. 2

*4:18 4:18 1 ಕೊರಿ 16:21

4:18 4:18 ಫಿಲಿ. 1:7; ಕೊಲೊ 4:3; ಇಬ್ರಿ. 13:3

4:18 4:18 1 ತಿಮೊ. 6:21; 2 ತಿಮೊ. 4:22; ತೀತ. 3:15; ಇಬ್ರಿ. 13:25