^
ನಹೂಮನು
ನಿನವೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೋಪ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ದಂಡನೆ
ನಿನವೆಯ ಪತನ
ನಿನವೆಯ ಧ್ವಂಸ
ನಿನವೆಯ ನಾಶನವು ಖಂಡಿತ