2
Ngùlembela mumale namuna chingutumbama kukola madengo kwajili yenu, na kwajili ya vanu vankulupîla Yesu va imanga ya ku Laodikiya na kwajili ya vammalele vakánapata kungwona kwa meho. Ngùtenda uchocho uchinga vakamywe mitima na kulundanywa muitamwi. Henga namene vapate kuva na uhakika mwalehu uhalokâna na elimu ya chinnungu. Anepo nni pavambemala mwalehu makudungilo la Nnungu lanapihike, yani kummala Kilisto mwene. Kwa kuva, nkati mwake dìpihijwe hasina dyammalele dya lúnda na elimu ya chinnungu.
Nìnnyaulilanga mwenu malove alano uchinga munu woheyo anannambilange kwa malove la kuutila. Ikànava nangu ngùvele kulehu na mwenu, henga isungu yangu ìvele pamo na mwenu, na nangu nahangalala kupilikana namuna chimuikalanga saana na kuhwinga muing'ulupa yenu kwanga Kilisto.
Ikalanga kwa kumpapata Kilisto mwene akee mahundo la vanu
Kwa kuva, mùnimpwechela Yesu Kilisto kuva Nang'olo wenu, bahi ikalanga kwa kumpapata nang'e. Mumelelee dinyiya nkati mwake, mulidenge nkati mwake na kuhwinga muing'ulupa, malinga chimuhundwije, na mùùve mmanu muumbêlwe na shukulani.
Lyongolelange, munu anannyocheje kwa lúnda lwa mahundo la vanu, lwa kulambila lulisingîla mihambo ya vanu na dimongo dikáonekana dya nchilambo achino, henga lukálisingila Kilisto mwene. Kwa kuva, mummili wanga Kilisto mùvele ukamilifu wammalele wa Nnungu. 10 Na kwa kulundanywa na Kilisto, mwenu mùnikamilika. Nang'e nni avatawâla vatawâla vammalele na vavêle na mamulaka vammalele.
11 Na kwa kupitila kulundanywa nawe, mwenu múniyalulwa, akee kwa makono la vanu, henga mùyalwilwe na mwene Kilisto, yani kuiusa asili yenu itawalîwa na sambi. 12 Kwa kuva, músikwije pamo na Kilisto kwa indila ya ubatiso wenu, na múnifufulwa pamo nanang'e ing'anya ya kukulupila dimongo dya Nnungu ánfufwile kuhaloka kwa vanu vahwîle. 13 Anepo patandi mwenu mwávele muchi múnihwa ing'anya ya masambi lenu na kutouswa asili yenu itawalîwa na sambi. Henga vino, Nnungu ànfufwile mwenu pamo na Kilisto, akuno watusamehe masambi letu lammalele, 14 na kupukutanga baluwa ya madeni letu na masitaka lachitusitaki. Ánilapukutanga mwalehu kwa kulakomelela munsalaba wa Kilisto, 15 akuno wavapakanyola dimongo vatawâla na vavêle na mamulaka va nchilambo chikáonekana, wavataya dihoni palangele kwa kuvalema kwa indila ya nsalaba.
16 Bahi munu woheyo anánnyukumu mwenu kuyamba vyakulya au vikumbilo, au kuyamba sikukulu fulani, ikàva sikukulu ya mwedi wahambi au ya Liduva lya Kuyewelela. 17 Mambo anelo lammalele làvele muchi chimbwehedi cha mambo àlalá lachiida, henga uhiu wa lammalele nni Kilisto mwene. 18 Munákubali kuhukumiwa kuva mukáfala na munu chihi alilangûja kwa pawelu kuva nang'e nni munu wa kulisulupuha kwa kuubaniha mmili, na munu avabûdu malaika. Munu wa namuna aneyo àlona maono lake kuva la mana, na kulitapa chihi bule kuyamba ding'ano dyake dya chimunu. 19 Munu aneyo nanga pakamulana na Kilisto ajukîle kuva muti wa mmili, yani vanu vankulupîla nang'e. Kwa kuva, kwa kulundanywa na Kilisto, mmili wammalele ùnaliswa saana na kulundanywa pamo kwa vihundo vyake na minanga yake, uchinga upate kukulumuka kupapatana na namuna Nnungu chauhululiha kukulumuka.
20 Mwenu múnihwa pamo na Kilisto na kukombolewa kuhaloka n'dimongo dikáonekana dya nchilambo achino. Mwadachi mùikalanga kavila muchi vanu va chilambo achino kwa kunamatijwa kukamula amuli malinga adino, 21 “Munakamule achino!” “Munayeje anecho!” “Munaguse achino!”? 22 Amuli anedyo dyammalele dìyamba vitukutuku vyondongêka, upala pavitumiwa. Na anedyo dyammalele nni malaijo chihi na mahundo la vanu. 23 Na amuli anedyo dyònekana kuva muchi dìvele na lúnda kupapatana na namuna ya ibada ivalitungidile vene na namuna yavo ya kulisulupuha kwa kuubaniha mmili. Henga amuli anedyo nanga padifala kudidivila tama dya mmili.