Baluwa yanga Paolo yannembidile
Filimoni
Ulongoledi wa baluwa ya Filimoni
Baluwa aino yananjipi namene ílembwije na Ntume Paolo (sula ya 1:1). Paolo pachiilemba baluwa aino áhungwije nnilungu, na ìnahululika kuva áhungwije muimanga ya Loma. Na ikàva muhiu kuva uhiku wachiilemba baluwa aino áhungwije aneko ku Loma, bahi baluwa aino ílembwije mmwaka fulani pepi na mwaka wa 61 kutandikila mwaka wavelekwejije Yesu Kilisto. Na uhiku anewo wanahungwije njo uwowo wanalembile baluwa ya Vakolosayi.
Baluwa aino Paolo ànnembidile munu yumo uvanchema Filimoni. Filimoni ávele nkúkulupila wa likuwa fulani lya vakúkulupila na ávele na vatumwa. Paolo ánnembidile baluwa aino Filimoni uchinga anamwasibu ntumwa wake uvanchema Onesimo, anantalweke anepo patandi. Kupapatana na sheliya dya Chiloma, Filimoni ávele na haki ata ya kummwalala Onesimo. Paolo àtumila malove la kuutila uchinga Filimoni ampwechelele Onesimo malinga nkúkulupila nnyake, na kunnyaulila Filimoni kuva, akanitamwa namene Onesimo aisalile na Paolo uchinga annyangate madengo lake la kuntumikila Nnungu (sula ya 1:13-14).
Uinjipihi wa baluwa ya Filimoni
1. Sula ya 1:1-3, Paolo ànsalimila Filimoni chalumo na vakúkulupila vammalele vakojana nng'ande mwako.
2. Sula ya 1:4-21, Paolo ànnyuwa Filimoni ampwechelele saana Onesimo malinga nkúkulupila nnyake.
3. Sula ya 1:22-25, Paolo àmalilila baluwa yake kwa kunnyaulila Filimoni kuva achiahwene unavaongela na àhumya na disalamu.
1
Ntandiliko wa baluwa yanga Paolo
Baluwa aino ìhaloka kwang'une Paolo, ngufungwîje kwajili ya kuntumikila Yesu Kilisto, pamo na nkúkulupila nnyetu Timoseo. Tùkulembila wako Filimoni, nnyanjawetu na mmádengo nnyetu, chalumo na nnumbwetu Afiya na mwing'ondo nnyetu Akilipo na vakúkulupila vammalele vakojâna nng'ande mwako.
Hwetu tùnnyuwilanga inema na amani ihalôka kwanga Nnungu Atata wetu na kwa Nang'olo wetu Yesu Kilisto, vììve pamo na mwenu.
Paolo ànshukulu Nnungu kwajili ya Filimoni
Maduva lammalele nangu nanshukulu Nnungu kwajili yako wako Filimoni akuno unikukumbukila kwa kukuyuwila kwanga Nnungu, kwa kuva, napilikana namuna chiunkulupila Nang'olo Yesu na chiuvatamwa vakúkulupila vammalele. Nangu ngùnnyuwa Nnungu uchinga ing'ulupa aneyo yuikumila pamo na hwetu ikuhululihe kumala mwalehu kila chinu chambone chituvenacho, kwa kulundanywa kwetu na Kilisto. Nkúkulupila nnyangu, itamwi yako ìninguhangalaja namene na kungutuja ntima, kwa kuva ùniihangalaja mitima ya vakúkulupila vohe.
Paolo ànnyuwa Filimoni ampwechelele saana Onesimo
Bahi ing'anya ya anelyo, ikànava ngùvele na mamulaka láning'ìlè Kilisto kukulaija àlalá lulembelewa kulatenda, henga kwajili ya itamwi yangu kwakuwe, ngwòna kuva nikuyuwe namene, nangu Paolo ngujukîle kuva ninsele, na vino ngùjukile kuva ninfungwa ing'anya ya kuntumikila Yesu Kilisto. 10 Nangu nakuyuwa namene kwajili ya mwanangu Onesimo, mwanangu wa muing'ulupa, uninkulupijije kwanga Kilisto akuno nguvèlè nchihungo. 11 Anepo machedo akáchikufala, henga hambi ànakufala wako chalumo na nangu mwalehu.
12 Na hambi nìmmuiha kavila kwakuwe, na nang'e vino àjukile kuva ntima wangu nimwene. 13 Nikanitamwa namene Onesimo aisalile pamo na nangu uchinga anguyangate madengo badala yako, muuhiku auno ungujukile kuva ninfungwa ing'anya ya kuyanjaja Malove Lambone. 14 Henga nikanatamwije kutenda chinu chohecho bila wako kukubali. Na nikanatamwije ukunamatija ungutendele lambone, henga ngùlembela ulatende kwa kutamwa kwako umwene.
15 Kapanji Onesimo áhapulanyijwe na wako kwa mahiku kadiki uchinga ùùve nawe kavila vyaka na vyaka. 16 Kwa kuva, nang'e vino akee chihi ntumwa kwakuwe, henga nni munu wambone kumpunda ntumwa, yani àjukile kuva nnung'unwetu utuntamwa. Kwang'une nni munu wa mana namene, henga kwakuwe àmbepunda kuva wa mana namene ing'anya ya kuva ntumwa wako na nnung'uno kupitila kulundanywa kwetu na Nang'olo.
17 Bahi ikàva ùnguvalangila nangu kuva ninnyako mmàdengo la Nang'olo, bahi nìkuyuwa umpwechelele muchi chuchichiungupwechele nangu nimwene. 18 Ikàva ànikukosela au ikàva ùnannonga, bahi ngulonge nangu. 19 Nangu Paolo ngùlemba nimwene kwa nkono wangu malove alano kuva, Nangu Paolo nguchinikulipe, henga nikambekukumbusa kuva, nakulonga umi wako wa navyaka, ing'anya ya kukukulupija kwanga Nang'olo! 20 Elo nkúkulupila nnyangu, nakuyuwa namene unjangate kwa anelyo kwajili ya Nang'olo, uuhangalaje ntima wangu malinga nkúkulupila nnyangu kwa kulundanywa kwetu na Kilisto.
21 Nìkulembila baluwa aino akuno nguvèlè na uhakika kuva, uchiumilikane na uchiupundihe kutenda, kupunda àlalá lanikuyuwa. 22 Pamo na anelo, ngùyuwa ungutayalishije na pachinu pakuikala, kwa kuva ngùvele na lilolelo kuva, Nnungu achiayang'ule àlalá lamuyuwa, na achiangujalile uchinga ngupate kwida kwenu mwenu kavila.
Disalamu dya ntululilo
23 Epafila, ahungwîje chalumo na nangu ing'anya ya kuntumikila Yesu Kilisto, ànakusalimila. 24 Uchocho, Mako na Alistaliko na Dema na Luka, amadengo avangu, vànakusalimila.
25 Nangu nìnnyuwilanga mwenu mmammalele inema ihalôka kwanga Nang'olo Yesu Kilisto ììve na mwenu mmammalele.