3
Kutenda lambone
Vahimbuse vanu kulisulupusa na kuvapilikana vatawâla na vavêle na mamulaka na kuva tayali kwa kutenda kila lyambone. Vahaulile vanantongolele munu woheyo lahakalenge, henga vààve vanu va kutamwa amani na va kuvapililila vanu vanji na vààve vanu va kulanguja upole kwa kila munu. Kwa kuva, anepo machedo na hwetu twavele mavelu, tuvanu tukáchimpilikana Nnungu. Twanihochejwa na kutawaliwa na kila namuna ya tama dibaya dya vitukutuku vichituutanga namene. Twaikalanga kwa kutenda lahakalenge na kuva na wiu, akuno utuchimwa na kuchimana tuvene kwa tuvene. Henga Nnungu Mpohi wetu ánitulanguja uwambone wake na itamwi yake kwa kupitila Yesu. Kwa kuva, ánitupoha akee ing'anya ya matendo letu la haki, henga ing'anya chihi ya chididi chake. Nang'e ánituhahula kupitila kuvelekwa kwetu kwa mwanda wavili na kututenda kuva tuvahambi kupitila Umumu Wanaswe. Nnungu ànitukung'unila mwalehu Umumu Wanaswe kwa indila ya Yesu Kilisto, Mpohi wetu. Átendile uchocho uchinga tupate kuva amapala tuvêle na lilolelo lya umi ukee na ntululilo akuno atuvalangidìlè kuva tuvambone pameho pake kwa inema yake. Malove anelo nni la kukulupika. Na nangu ngùlembela ulahimye uchinga vanu vankulupîla Nnungu valihumye mwalehu kutenda lambone. Chinu anecho nni chambone, na chìvele na faida kwa kila munu.
Henga linyemyange na matahukano la chivelu layâmba midododo ya malina la ding'olo dya anyakala, chalumo na mapwatano na matahukano layâmba Sheliya ya Musa, kwa kuva mambo anelo lakee na faida yoheyo tena lakee mana. 10 Munu atandilîha kuyavanyika, n'dume myanda mivili, na akànakupilikane linyemye nawe. 11 Kwa kuva, wako ùnimala kuva, munu malinga aneyo àniondongeka mwalehu, na masambi lake làmaiha kuva ànikosela pameho panga Nnungu.
Malove la ntululilo
12 Panimbentuma Alitema au Tikiko kwakuwe, utumbame namene ukakojane na nangu akula ku Nikapoli, kwa kuva ngùkudungidile nguikale aneko mmahiku la chipwepwe. 13 Tumbama namene umpanganihe saana Sena mwanasheliya chalumo na Apolo, uchinga vanasikikile chinu chohecho mmwanda wavo. 14 Vakúkulupila avetu vàlembelewa valihunde kulihumya mwalehu kutenda lambone kwa kuvayangata vanu vasikike namene uchinga maisha lavo lààve na faida kwa vanu vanji.
15 Vanu vammalele vavêle pamo na nangu vànakusalimila. Vasalimile vakúkulupila avetu, vatutâmwa.
Nangu nìnnyuwilanga mwenu mmammalele inema ihalôka kwanga Nnungu, ììve pamo na mwenu.