2
Mahundo lalembelêwa
Henga wako Tito, ùlembelewa uhunde kupapatana na mahundo la uhiu. Vahaulile vasele vààve vanu va kulikamulanga, na vààve vanu vaeshimika na vààve vanu vaikâla kwa lúnda, na vàlembelewa vahwinge muing'ulupa na muitamwi na muipililidi.
Uchocho, vahaulile amabinkubwa vaikalange malinga chivalembelewa vaikale vanu vanaswe. Vakálembelewa vààve vanu va kulambilila au vakukalewa, henga vàlembelewa vahunde mambo lambone. Na kwa kutenda uchocho, vachivahulule kuvahunda vali kuvatamwa alume vao na vana vao, na kuva vanu vaikâla kwa lúnda, na vaikâla bila uhakwa, na kuva vanu va kuvachunga saana vanu va ding'ande dyavo, na kuva vanu vambone, na kuva vanu va kuvapilikana alume vao, uchinga ujumbe wa Nnungu unatangolewe malove lahakalenge.
Uchocho, vahimye vijana vachilume vààve vanu vaikâla kwa lúnda. Mmambo lammalele, wako ùlembelewa ùùve nfano wa kutenda lambone, akuno uhunda kwa eshima na kwa makudungilo lambone, na kwa malove la uhiu, uchinga avala vautahûka ujumbe wa uhiu vaone dihoni, kwa kuva vakee na lilove libaya lya kutangola kutuyamba hwetu.
Vahunde vatumwa kuvapilikana anang'olo vao mmambo lammalele na kuvakatapalila, na wala vanatahukane navo, 10 au kuvaivila vitukutuku vyavo. Henga valilanguje mwalehu kuva vànakulupika uchinga mahundo lannyâmba Nnungu Mpohi wetu lapate kuutula, kwa kupitila lammalele lávatendàngà.
11 Kwa kuva, inema ya Nnungu ivapôha vanu vammalele ìnihunukuliwa mwalehu. 12 Inema aneyo ìtuhunda kulaleka lahakalenge na tama dya pachilambo, na kuikala nchilambo achino cha vino kwa lúnda na kwa kutenda lalalembela Nnungu na kwa kumweshimu Nnungu, 13 akuno utulolela uhiku aula úmbehunukulìwà ukulu wa Nnungu Nkulu na Mpohi wetu Yesu Kilisto. 14 Nang'e ánilihumya mwene kwajili yetu uchinga atukombole kuhaloka mmambo lammalele lahakalenge na kutuhahula uchinga tùùve tuvanu vake mwene mwalehu na tùùve tuvanu tùvá kutumbama kutenda lambone.
15 Bahi anelo njo mambo lulembelewa ulahunde. Vadume na vakalipile kwa mamulaka lammalele luvenalo, na unanneke munu woheyo wakuhebula.