4
Malaijo
Bahi mmakukulupila avangu unintamwanga, nangu ngùvele na hamu namene ya kumwonanga kavila. Mwenu nni mujûka ihangaladi yangu na litaji lya ushindi wangu. Mmakukulupila avangu unintamwanga, nangu nìnnyuwanga muhwenehe kunkulupila Nang'olo.
Nìkuyuwa namene wako Evodiya na wako Sintike, mùùve na isungu uimo ing'anya mwenu nni mmanu mma Nang'olo. Na wako ntumishi nnyangu ukulupîka,* Nchigiliki ìlembwijé “suzugos” mana lake ntumishi nnyangu, na ìnahululika kuva nni lina lya munu. nakuyuwa uvayangate vamahe anevo, kwa kuva vánilikambyakambya namene pamo na nangu mmadengo la kuyanjaja Malove Lambone. Vamahe anevo vávele pamo na Kelementi na vamadengo avangu vanji vammalele, na anevo vammalele malina lavo lànilembwa Nchitabu cha Umi.
Hangalalanga maduva lammalele ing'anya ya kulundanywa kwenu na Nang'olo. Na ngùhaula kavila kuva, hangalalanga! Langujanga upole wenu kwa vanu vammalele, kwa kuva Nang'olo àvele pepi kuuya. Munààve na lipamba kwamba chinu chohecho, henga kwa kila hali imuvenayo, nnyaulilange Nnungu àlalá lamusikikidile, kwa kunnyuwa na kumpembeja pamo na kunshukulu. Na amani ya Nnungu ipûnda ding'ano dyammalele dya vanu, ichiichunge mitima yenu na disungu dyenu, ing'anya ya kulundanywa kwenu na Yesu Kilisto.
Na ntululilo, mmakukulupila avangu, lavikange muntima mambo lammalele la uhiu na la kweshimika na la haki na lahahwîke na la kukatapala na àlalá lalembelêwa kulombolewa na la unu wambone na àlalá lalembelêwa kutumbyangwa. Latendange àlalá lamulihundile na kulapwechela kuhaloka kwang'une, na kulapilikana na kulona kuhaloka kwang'une, na Nnungu wa amani achiave pamo na mwenu.
Paolo àvashukulu Vafilipi
10 Nang'olo àninguhangalaja namene kwa kuva, hambi mwenu mùningukumbukila kavila kunguyangata. Ǹnimala kuva ḿmechinkunguhimukila maduva lammalele, henga mukanapete chihi wasa wa kunguyangata. 11 Nangu nikátangola uchocho ing'anya ya kuva ǹnisikika, kwa kuva ǹnilihunda kulisika na hali yoheyo imbenayo. 12 Ǹnimala kwikala muhali ya kusikika na ǹnimala kwikala muhali ya kuva na vyohe. Nangu ǹnikombelela namuna ya kulisika na kila hali, ikàva hali ya kusiba au ya indala, ikàva hali ya kuva na vitukutuku vyohe au kusikika. 13 Nadihulula hali dyammalele kwa kuva, Kilisto àngutaya dimongo. 14 Henga mwenu mwatendile saana kukumilana na nangu muilagi yangu.
15 Mwenu Mmafilipi mùnimala saana chiinavele apala pannatandilike kuyanjaja Malove Lambone nchilambo chenu cha Makedoniya. Panguukile nchilambo anecho, mwenu bahi njo likuwa lya vanu vankulupîla Yesu lichikumilana na nangu kwa kuning'a nsada. 16 Kwa kuva, ata mahiku lammalele lannavele ku Sesalonike, mwenu múningupelekejija nsada kwa àlalá lannasikikidile, na mwatendile uchocho akee chihi mwanda umo. 17 Nangu nikátangola malove anelo ing'anya ya kuva ngùlembela ngupate dinudyo kuhaloka kwenu mwenu. Ila chingulembela nangu nni kuva, mwenu mupwechele dinudyo kuhaloka kwa Nnungu kupapatana na uwambone wenu kwang'une. 18 Ngùvele na vitukutuku vyohe, na ǹniombalwa, kwa kuva Epafilodito àningupelekejija dinudyo dyenu dyammalele. Dinudyo adino dìvele muchi sadaka inung'îla saana pameho panga Nnungu, sadaka iyambukîlwa na kunkatapalila Nnungu. 19 Bahi kwa indila ya Yesu Kilisto, Nnungu wangu achiamwing'ange vitukutuku vyammalele vimusikikidile, kupapatana na ukulu wa utajili wake. 20 Atumbyangwe Nnungu Atata wetu, vyaka na vyaka. Amina.
Disalamu dya ntululilo
21 Vasalimile vanu vammalele vankulupîla Yesu Kilisto. Vakúkulupila avetu vapawije apano na nangu, vànansalimilanga. 22 Vakúkulupila vammalele vànansalimilanga, na asa avala vavêle muing'ande ya Nfalume wa Loma. Nsitali auno ùlembwijé Kaisali, kuyamba lina lya cheo cha Nfalume nkulu wa Loma.
23 Nangu nìnnyuwilanga mwenu mmammalele inema ihalôka kwa Nang'olo wetu Yesu Kilisto ììve pamo na mwenu.

*4:3 Nchigiliki ìlembwijé “suzugos” mana lake ntumishi nnyangu, na ìnahululika kuva nni lina lya munu.

4:22 Nsitali auno ùlembwijé Kaisali, kuyamba lina lya cheo cha Nfalume nkulu wa Loma.