2
Yesu ɗa kaɓa̱ngi ka tsunu
Mmuku n va̱ aza ɗa ma ciga, koronku ɗa ma koronku ɗa̱ ili i na yi tsa̱ra̱ i yain unyushi u cingi wa. Shegai i nusa baci, kain dem Yesu Kawauwi uza ɗa wa̱ri uza u maci, wa folo ta̱ Tata a una̱ u tsunu. Aya uɗara̱kpa u unyushi u cingi u tsunu. Unyushi u tsunu u ɗa gba̱m u bidyai koshi wa, shegai hal n unyushi u ama a likimba gba̱.
Nala tsa reve an gogo‑na tsu revei Kashila̱, tsa tono baci udani u ne mai. Uza ɗa baci dem u danai, “N reve ta̱ Kashila̱,” shegai bawu wa tono ili iꞌya u danai, vuma nala uza u kaɓan ɗa. Kpam wa̱ n ukuna u mayun a asuvu a ne wa. Shegai tsa yan baci ili iꞌya Kashila̱ ka danai, kpam uciga u ne wa̱ri ara tsunu tyoku ɗa u gain u woko, tsa reve ta̱ an tsa̱ri ama a ne mayun. Tsu da baci a̱tsu ama a ne a ɗa, tsu rongo tyoku ɗa Yesu rongoi.
Kashila̱ ka da tsu cigi atoku a tsunu
Aje a va̱ aza ɗa ma ciga, koronku ɗa ma koronku ɗa̱ adama a ɗa ma na̱ka̱ ɗa̱ mele ma savu wa. Ma gai a na̱ka̱ ɗa̱ caupa vi ma, kpam i reve ta̱ n udani vi. Shegai u savu u ɗa dem. Kawauwi ka wenike ta̱ an mele mi mayun ɗa, eɗa̱ kpam dem i wenike ta̱ an mayun ɗa. Kpaci karimbi ki ka̱ ta̱ a ucimba̱, katyashi ki kpam ka̱ri a uwakana.
Uza u dana baci, “A katyashi ka ma rongo,” shegai wa kovo utoku u ne, vuma nala vi a karimbi ka wa rongo. 10 Uza ɗa baci wa ciga atoku a ne, a katyashi ka wa rongo kpam wa tuko uta̱ɗa̱tsa̱sa̱ wa. 11 Tsa kovo baci atoku a tsunu, a karimbi ka tsa rongo kpam tsa wala pini. Tsu reve kpam a asu u ɗa tsa bana wa, kpaci tsa wene ure n karimbi wa.
12 Koronku ɗa ma koronku ɗa̱, mmuku n va̱,
kpaci Kashila̱ ka cimbusuka̱ ɗa̱ ɗe unyushi u cingi u ɗe adama a ili iꞌya Yesu yain.
13 Koronku ɗa ma koronku ɗa̱, isheku,
kpaci i reve ta̱ uza ɗa wa̱ri pini tun a kagita̱.
Koronku ɗa ma koronku ɗa̱, alobo na̱ nkere,
kpaci i lya ta̱ kaci ka uza u cingi vi.
Koronku ɗa ma koronku ɗa̱, mmuku,
kpaci i reve ta̱ Tata.
14 Koronku ɗa ma koronku ɗa̱, isheku,
kpaci i reve ta̱ uza ɗa wa̱ri pini tun a kagita̱.
Koronku ɗa ma koronku ɗa̱, alobo na̱ nkere,
kpaci iꞌa̱ ta̱ n ucira.
Udani u Kashila̱ wa̱ ta̱ ara ɗe,
kpam i lya ɗe kaci ka uza u cingi vi.
15 Kotsu i cigi likimba ko kpam ili iꞌya iꞌa̱ri pini a asuvu a ne wa. Ya ciga baci likimba, uciga u Tata wa̱ la vi ara ɗe wa. 16 Tsa rongo baci tyoku ɗa likimba wa ciga, kain dem tsa rongo ta̱ uciga tsu yain ili iꞌya iꞌa̱ri unyushi. Tsu cigi tsu tsa̱ra̱ ili iꞌya baci dem tsu wenei, tsu yain dem ara̱ɗi a ili iꞌya baci dem tsa yan kpam tsa̱ri n iꞌya. Ko an u wokoi ili i nala yi unyushi u ɗa. Gba̱ ili i nala yi i Tata iꞌya wa, shegai i likimba iꞌya. 17 Likimba n gba̱ ili iꞌya iꞌa̱ri pini ya wura ta̱, shegai uza ɗa baci wa yan ili iꞌya Kashila̱ ka ciga, wa yan ta̱ n uma hal ubana.
Utokulalu u Kirisiti Kawauwi
18 Mmuku n va̱ aza ɗa ma ciga, aꞌayin a makorishi a ɗa. I pana ta̱ a da utokulalu u Kawauwi wa̱ ta̱ a utuwa̱, gogo‑na kpam atokulalu a Kawauwi a ɗa pini na ushani. Nala tsu yain tsu revei an aꞌayin a makorishi ɗa na vi. 19 Ama a na yi a a̱sa̱ka̱ ɗe kuwa ku Atoni ku tsunu, kpaci aꞌa̱ri a asuvu a tsunu mayun wa. A da baci mayun ɗa aꞌa̱ri a asuvu a tsunu, aꞌa̱ri a ka shamgba ta̱ n a̱tsu. An a a̱sa̱ka̱ tsu vi, u wenike ta̱ an aꞌa̱ri a asuvu a tsunu wa.
20 Iꞌa̱ ta̱ n kune ka Uza u Uwulukpi u na̱ka̱ ɗa̱, adama a nala gba̱ ɗe i reve ta̱ ukuna u mayun. 21 U ka̱na̱ mu she n koronku ɗa̱ a kaci ka ukuna u mayun vi wa, kpaci i reve ta̱ n u ɗa. I reve ta̱ kpam an aza a kaɓan aꞌa̱ri a asuvu a aza a mayun wa. 22 Ya uza u kaɓan? Uza ɗa baci dem u nanai Yesu Kawauwi, uza u kaɓan ɗa. Uza ɗa baci dem u danai nala, utokulalu u Kawauwi ɗa, kpam u ꞌyuwan ta̱ Tata n Maku mi dem. 23 Uza ɗa baci dem u ꞌyuwain Maku mi, vuma u nala vi u ꞌyuwan ta̱ dem Tata vi. Shegai tsu da baci tsu wushuku n Maku mi, tsa̱ ta̱ dem n Tata vi.
24 Kotsu i ma̱tsa̱ i wene i toni uwenishike u ɗa i tsa̱ra̱i a kagita̱. I lya baci kelime n utono u ili iꞌya i panai a kagita̱, ya rongo ta̱ kaɓolo n Maku mi kpam n Tata vi. 25 Ili iꞌya kpam Kawauwi ka zuwamgbanai wa na̱ka̱ tsu iꞌya na: uma u ɗa bawu wa kotso.
26 Koronku ɗa ma koronku ɗa̱ tsa̱ra̱ n rono ɗa̱ atsuvu a kaci ka ama a nala yi, aza ɗa a ka ciga a yinsa̱ ɗa̱ vi. 27 Shegai eɗa̱, Kawauwi ka tsunku ɗa̱ ɗe Kulu Keri ku ne. Kulu ku ne ka̱ baci ara ɗe, she kpam uza u wenishike ɗa̱ wa. Kpaci Kulu ku ne ka wenishike ɗa̱ ta̱ ko ndya wa, kpam ko ndya baci ku wenishikei mayun ɗa, kaɓan ka wa. Tonoi uwenishike u Kulu vi, i rongo kpam a asuvu a Kawauwi.
28 Mayun mmuku n va̱, lyayi kelime n uwoko ili i te n Kawauwi, tsa̱ra̱ u gono baci tsa pana uwonvo wa, kpam tsa pana uwono a kapala ka ne wa. 29 I reve ta̱ an Kawauwi ka̱ri uza u maci, kotsu kpam i reve uza ɗa baci dem wa yansa ili iꞌya iꞌa̱ri i maci, maku ma Kashila̱ ma.