3
A̱tsu mmuku n Kashila̱ n ɗa
Tata wa ciga tsu wa wa, adama a nala a ɗa a ka isa̱ tsu mmuku n Kashila̱. Kpam mayun ɗa tsa̱ri mmuku n Kashila̱ mi. Aza a likimba a reve Tata vi wa, ɗa gai dem i zuwai bawu likimba vi u reve tsu vi. Aje a va̱ aza ɗa ma ciga, gogo‑na a̱tsu mmuku n Kashila̱ n ɗa, kpam kotsu u wenike tsu ve ili iꞌya tsa woko wa, Kawauwi ka gono baci. Shegai tsu reve ta̱ Kawauwi ka gono baci, tsa woko ta̱ tyoku u ne, kpaci tsa wene yi ta̱ tyoku ɗa wa̱ri mayun. Gba̱ aza ɗa a wushuki n ukuna u na vi, a ka zuwa ta̱ kaci ka le a rongo uwulukpi tyoku ɗa Kawauwi ka̱ri uwulukpi.
Uza ɗa baci u yain unyushi u cingi, mele ma Kashila̱ ma u pasai, kpaci uyan u unyushi u cingi dere ɗa wa̱ri n kushulu n Kashila̱ n mele ma ne. I reve ta̱ an Kawauwi ka tuwa̱i u takpa unyushi u cingi, kpaci wa̱ n unyushi u cingi wa. Adama a nala, uza ɗa baci wa rongo kaɓolo n eyi, wa lya kelime n uyansa unyushi u cingi wa. Shegai uza ɗa baci u lyai kelime n uyansa u unyushi u cingi, kotsu u wene yi wa kpam u reve yi wa.
Mmuku n va̱, kotsu i a̱sa̱ka̱ uza u yinsa̱ ɗa̱ a kaci ka ukuna u na vi wa: ama a ka wenike baci uma u shinga, aza a uma u shinga a ɗa tyoku ɗa Kawauwi ka̱ri. Gba̱ uza ɗa baci wa yansa unyushi u cingi, uza u Kala̱pa̱nsi ɗa, kpaci Kala̱pa̱nsi ka gita̱ ta̱ uyansa u unyushi u cingi tun a kagita̱. Adama a nala a ɗa Maku ma Kashila̱ ma tuwa̱i tsa̱ra̱ u cimbusa̱ manyan ma Kala̱pa̱nsi. Aza ɗa baci aꞌa̱ri mmuku n Kashila̱ a ka fuɗa a ka lya kelime n uyansa u unyushi u cingi wa, kpaci u na̱ka̱ le ta̱ uma u savu. An u wokoi Kashila̱ ka Tata u le, a ka lya kelime n uyansa u unyushi u cingi wa. 10 Adama a nala, tsa wene ta̱ ko ya maku ma Kashila̱, n ko ya kpam maku ma Kala̱pa̱nsi. Uza ɗa baci dem bawu wa rongo n uma u shinga, maku ma Kashila̱ ma wa, nala dem uza ɗa bawu wa ciga utoku u ne.
Cigai atoku a ɗe
11 Udani u na u te u ɗa n u ɗa iꞌa̱ri i gita̱i i panai vi: tsu cigi atoku a tsunu. 12 Kotsu i woko tyoku u Kayinu wa, uza u uza u cingi vi u ɗa, aku u wunai vangu u ne. Ndya i zuwai u wuna yi? Kpaci ili iꞌya Kayinu yain i gan wa, ili iꞌya kpam vangu u ne u yain iꞌya i lobono ta̱. 13 Aje a va̱, kotsu i yain majiyan an ama a likimba a ka kovo ɗa̱ wa. 14 Uciga u atoku a tsunu, wa wenike ta̱ an tsu pasamgbanai ukpa̱ ubana a uma. Uza ɗa baci bawu wa wenike uciga nala, u buwa ta̱ a asuvu a ukpa̱. 15 Uza ɗa baci dem wa kovo utoku u ne, kawuni ka uma u vuma gbani ka. Kpam i reve ta̱ aza ɗa a ka wunusa uma u ama gbani, aꞌa̱ n uma u ɗa bawu wa kotso a asuvu a le wa.
16 Tyoku ɗa tsa reve uciga vi wa̱ri u ɗa na: Kawauwi ka neke ta̱ uma u ne adama a tsunu. Adama a nala a̱tsu dem u ka̱na̱ ta̱ tsu neke uma u tsunu adama a atoku a tsunu. 17 A dana uza roku wa̱ n utsa̱ri, aku u wenei uza roku uza ɗa bawu wa̱ri n ili kpam u ɓa̱nga̱ yi wa. Vuma nala uciga u Kashila̱ wa̱ a asuvu a ne wa. 18 Mmuku, tsu tsu wenike ta̱ atoku uciga mayun a asu u uɓa̱nga̱ le, shegai tsu yain kadyanshi ka uɓa̱nga̱ u le koshi wa. 19 Tsa ciga baci atoku, tsu reve ta̱ an tsa̱ri a asuvu a ukuna u mayun, kpam asuvu a tsunu a ka dusuku ta̱ a asu u Kashila̱. 20 Kpam ko asuvu a tsunu a dusuku baci wa adama a uwono, Kashila̱ ka la ta̱ atakasuvu a tsunu kpam u reve ta̱ ko ndya wa.
21 Aje a va̱, asuvu a tsunu a dusuku baci, tsa fuɗa ta̱ tsa shamgba a kapala ka Kashila̱ bawu uwonvo. 22 Wa na̱ka̱ tsu ta̱ iꞌya baci dem tsu wecikei, kpaci tsa tono yi ta̱ kpam tsa yansa ili iꞌya ya zuwa yi u pana kayanyan. 23 Ili iꞌya Kashila̱ ka danai iꞌya na: Tsu wushuku n Maku ma ne Yesu Kawauwi, kpam tsu cigi atoku a tsunu. Nala dem Yesu wenishike tsu tsu yain. 24 Aza ɗa a ka pana kadyanshi ka Kashila̱, a asuvu a ne a ɗa a ka rongo, eyi kpam a asuvu a le. Tsu reve ta̱ Kashila̱ ka̱ri a asuvu a tsunu adama a Kulu Keri ku ne ka u na̱ka̱ tsu.