2
Uwenishike a kaci ka ulya kayala
Ili iꞌya ma ciga n gita̱ vu utonuko iꞌya va yan, vu yanka ya dem kavasu. Aꞌayin a ɗa baci va folo Kashila̱, vu foli Kashila̱ ka pana le asuvayali, kpam vu cikpa Kashila̱. Tyoku ɗa va yanka ngono kavasu n aza ɗa aꞌa̱ri n tsugono u ɗa na. Yan nala tsa̱ra̱ tsu tsa̱ra̱ ndishi n shinga n ukpa̱ɗa̱ u uꞌya̱nga̱sa̱ka̱. Yanyi nala tsa̱ra̱ tsu rongo tyoku ɗa Kashila̱ ka ciga, kpam tsu rongo ugorimuko atoku a tsunu. Uyansa nala u gan ta̱, kpam wa zuwa ta̱ Kashila̱ ka pana kayanyan. Kashila̱ aya uza ɗa u wauwa tsu, kpam wa ciga ta̱ u wauwa ya dem. Wa ciga ta̱ ya dem u reve ili iꞌya iꞌa̱ri i mayun. Kashila̱ ka te ka, kpam uza roku ɗa pini uza ɗa u tsu uwa a mere ma Kashila̱ n ama. Aya Yesu Kawauwi. Aya u nekei kaci ka ne katsupi hal a wuna yi tsa̱ra̱ u wushi ya dem. Aꞌayin a ɗa u gain a na̱ka̱ alabari yi a ɗa a na̱ka̱i a ɗa.* Ure u roku u ɗa a ka fuɗa a dana kalen ka roku kau pini na u ɗa: Ukpa̱ u Yesu a una̱ u uɗara̱kpa iryoci iꞌya i wenikei an Kashila̱ ka wauwai ama gba̱ iꞌya. Iryoci i nala i tuwa̱ ta̱ aꞌayin a ɗa i gain i tuwa̱. Kadyanshi ka mayun ka gai la n danai vi gba̱, an n danai Kashila̱ ka ɗanga̱sa mu ta̱ n woko kasuki n uza u kuɓari. Kadyanshi ka upityanangu u mayun ka u gain n wenishike Awulawa.
Adama a nala, aꞌayin a ɗa baci dem i ɓolomgbonoi tsa̱ra̱ i lyaka Kashila̱ kayala, ma ciga ta̱ aꞌali a saku akere a le a ka yan baci kavasu, kpam ma ciga ta̱ akere yi a yain uwulukpi. Ama a ɗa a ka yan kavasu ki ma ciga a yain n kananamgbani ko kpam asuvu a upan wa.
9-10 U gan ta̱ aka a uka aminya dere a pala ikyamba i le adama a uvakunku u kaci. Tsulobo tsu le tsa̱ ta̱ a asu u ili iꞌya a ka yansa, tsa̱ a kuca ku kenji ko uꞌukusa u ucanga u zinariya wa. Tsa wenike a asu u ityali† ko aminya a ikebe wa. U gan ta̱ a ka̱na̱ kaci ka le a ili i nala yi. Udani u Tsiheline “ityali i ikebe cika” icun i ityali iꞌya a tsu tsa̱ra̱ a nnama n mini iꞌya a ka dansa̱ka. Matiyu 7:1.
11 Aka a gan ta̱ a pana mai kpam a dusuku bini, kpam a gorimuko. 12 N na̱ka̱ aka ucira a wenishike aꞌali ko a lyai tsugono tsu aꞌali wa. Aka a gan ta̱ a dusuku bini. 13 Ili iꞌya i zuwai nala iꞌya, Ada̱mu ɗa Kashila̱ ka gita̱i uyan, aku Hawa tonoi a kucina̱. 14 Kala̱pa̱nsi kpam uka ɗa u la̱pa̱na̱sa̱i, aku unyushi u cingi u gita̱i. Kala̱pa̱nsi ka la̱pa̱na̱sa̱ Ada̱mu wa. 15 Gba̱ n nala, Kashila̱ ka wauwa ta̱ aka a asu u ilimaci, kpam u gan ta̱ a pityanangu dem n Kashila̱, a wenike uciga a rongo kpam tyoku ɗa Kashila̱ ka ciga. U gan ta̱ a rongo mai.

*2:6 Ure u roku u ɗa a ka fuɗa a dana kalen ka roku kau pini na u ɗa: Ukpa̱ u Yesu a una̱ u uɗara̱kpa iryoci iꞌya i wenikei an Kashila̱ ka wauwai ama gba̱ iꞌya. Iryoci i nala i tuwa̱ ta̱ aꞌayin a ɗa i gain i tuwa̱.

2:9-10 Udani u Tsiheline “ityali i ikebe cika” icun i ityali iꞌya a tsu tsa̱ra̱ a nnama n mini iꞌya a ka dansa̱ka. Matiyu 7:1.