Ukanikorongi u Bulus u Kagita̱ Ubana Ara
Timoti
Ukukpa̱ u kadyanshi
Bulus korongu ta̱ ukanikorongi u na vi ubana ara Timoti. Timoti tsu wala̱sa ta̱ n Bulus maco n a yanyi manyan ma utonusuko ama ukuna u Yesu. Aꞌayin a ukorongu ukanikorongi u na vi, cina Timoti n u yanyi manyan a uɓongu u ilyuci i pige i Afisu.
Bulus koronku ta̱ Timoti u ɓa̱nga̱ yi n manyan ma utono n kuwa ku Atoni ka ka̱ri a asu u nala vi. Adama a nala, ukanikorongi vi wa̱ ta̱ ushaɗangi n udyanshi a kaci ka tyoku ɗa a ka ɗanga̱sa nkoshi, n tyoku ɗa Atoni a ka yan a aꞌayin a ɗa baci dem a ɓolomgbonoi tsa̱ra̱ a yain manyan ma Yesu.
Aꞌuwa a Atoni a tsunu gogo‑na a woko ta̱ asu u ɗa Atoni a ka rotsongusu ukuna u mayun a kaci ka Kashila̱ n tyoku ɗa a ka yan manyan kaɓolo a ɓa̱nga̱mgba̱na̱, kpam n tyoku ɗa a ka ɓa̱nga̱ aza ɗa a ka ciga uɓa̱nga̱. Ukanikorongi u na u wenishike ta̱ nkoshi kpam u wokoi iryoci ubana a asu u Atoni.
Ili iꞌya iꞌa̱ri a tagara̱da u na vi
Idyani (1:1,2)
Idani a kaci ka uma u kuwa ku Atoni (1:3–3:13)
Ukunosavu a kaci ka ure u utono u Kashila̱ u tsunu (3:14–4:5)
Adooki a Bulus ubana ara Timoti (4:6–6:21)
1
Ukukpa̱ u kadyanshi
Mpa Bulus uza ɗa koronku ɗa̱, kasuki ka Yesu Kirisiti Kawauwi, kpaci Kashila̱ ka n Yesu a zuwai u woko nala. Kashila̱ aya uza ɗa wauwa tsu, Kawauwi kpam aya uza ɗa tsu zuwai uma ara ne.
Aɗa ma koronku ukuna u na vi Timoti, avu uza ɗa va̱ri maku ma maci ma va̱ adama a upityanangu. Kashila̱ ka Tata u tsunu, Yesu Kawauwi kpam aya Asheku a tsunu. Uciga u va̱ u ɗa, a na̱ka̱ vu ukuna u shinga n asuvayali, kpam n uma u ndishi n shinga.
Kiranai n awenishiki a kaɓan
An n banai a asuvu a uyamba u Masidaniya n tonuko vu ta̱ vu shamgba a Afisu, tsa̱ra̱ vu tonuko ama roku a ɗa a ka wenishike uwenishike u kaɓan a a̱sa̱ka̱. Kotsu a rongo utono alabari a itete wa, kpam a nangasa aꞌayin a le a una̱ka̱ alabari a akaya wa. Uyansa nala wa zuwa ta̱ kananamgbani ka gbani, kpam wa ɓa̱nga̱ ama a yain ukuna u Kashila̱ wa. Ili iꞌya i zuwai va tonuko le nala iꞌya, tsa̱ra̱ ko ya baci wa̱ri pini a asuvu vi u yain n uciga u ɗa u tsu wuta̱ a katakasuvu ka shinga n uyawunsa u ndishi n shinga kpam n upityanangu u ɗa wa̱ri u mayun. Shegai aza roku a shamgba pini nala, vi wa, aꞌayin a ɗa a tsu nangasa koshi a asu u ukuna u gbani. A ka ciga ta̱ a woko awenishiki a Mele ma Kashila̱, shegai a reve kalen ka kadyanshi ka le wa, gba̱ n udani u ɗa a danai a reve ta̱.
Tsu reve ta̱ an Mele ma Musa ma lobonoi, uza u tono baci ma tyoku ɗa Kashila̱ ka danai. Tsu reve ta̱ kpam an bawu Kashila̱ ka yain Mele adama a aza ɗa a ka wala dere, shegai a adama a aza ɗa bawu a ka pana ukuna, n aryagbaji. U yan ta̱ Mele adama a aza ɗa a ꞌyuwain Kashila̱ n aza ɗa a ka nususa. U yan ta̱ dem ma adama a aza ɗa bawu aꞌa̱ri mai n aza ɗa bawu a ka na̱ka̱ yi karinga̱. Kashila̱ ka yan ta̱ Mele adama a aza ɗa a wunai isheku i le ko anuku a le n aza ɗa a tsu wuna uma u vuma gbani. 10 U yain ma kpam adama a aza ɗa a ka vakusu n aka ko aꞌali a ɗa bawu aꞌa̱ri a le, n aꞌali a ɗa a ka vakusu n atoku a le aꞌali ko aka a ɗa a ka vakusu n atoku a le aka. Kashila̱ ka yan ta̱ Mele adama a aza ɗa a tsu bokuso ama ubana a tsugbashi. Kashila̱ ka yan ta̱ kpam ma adama a aza a kaɓan n aza ɗa a ka yansa kaɓan a asu u afada. U yan ta̱ Mele adama a ili iꞌya ama a ka yansa iꞌya bawu iꞌa̱ri dere n uwenishike u mayun. 11 Uwenishike u na wa̱ ta̱ dere n uwenishike u Kashila̱ u mayun u ɗa u na̱ka̱ mu tsa̱ra̱ n tonuko ama.
Ucikpa u Bulus adama a ili i shinga
12 N cikpa ta̱ Kirisiti Kawauwi, Asheku a tsunu, uza ɗa u na̱ka̱ mu ucira. U yawunsa ta̱ u wushuku na̱ mpa kpam u na̱ka̱ mu manyan ma ma yanka yi. 13 Ko an u wokoi ma̱ri n tsu tonusuko ta̱ Kashila̱ ukuna u cingi kpam ma yansa ama a ne mavura icun kau‑kau. Shegai gba̱ n nala Kashila̱ ka yanka mu ukuna u shinga, kpaci aꞌayin a ɗa n yain ukuna u nala vi, n reve ili i mayun wa, kpam n pityanangu n eyi wa. 14 Asheku a tsunu a yanka mu ta̱ ili i shinga ushani. Adama a ukuna u shinga u ne ara va̱ u zuwa mu n pityanangi, u na̱ka̱ mu kpam uciga u ɗa Kawauwi ka wenikei ama.
15 Yesu Kawauwi u tuwa̱ ta̱ a likimba tsa̱ra̱ u wauwa aza a unyushi u cingi, kpam kadyanshi ka na ki mayun ɗa, u gan ta̱ ya dem u wushuku n ka. Mpa ma̱ri n lai ya dem unyushi gba̱ a asuvu a ama. 16 Adama a nala, Kashila̱ ka pana mu asuvayali u zuwa mu n woko iryoci i ahankuri a Yesu Kawauwi a ɗa bawu aꞌa̱ri n utyoku. Yan ɗa u yain nala tsa̱ra̱ ama a pityanangu n Kawauwi a tsa̱ra̱ uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku. 17 Tsu cikpalai Kashila̱ tsu na̱ka̱ yi kpam tsupige, tsu yain nala hal ubana bawu utyoku. Aya Magono ma bawu ma̱ri n utyoku, uza ɗa bawu a ka wene, kpam bawu wa kuwa̱. Aya koshi Kashila̱. Ami.
18 Kahu aꞌayin a na yi, ama roku a dana ta̱ kadyanshi ka ili iꞌya va tuwa̱ va yan. Maku ma va̱ Timoti, kadyanshi ka va̱ ka na kpam ka ka te n kadyanshi ka ama a yain a kaci ka vunu nala vi. Ma ciga ta̱ vu shamgba n ucira, vu shila̱ka̱na̱ ibili i shinga a umoɗono u uyan ili i shinga. 19 Aꞌayin a ɗa baci va yan nala vi, ma ciga ta̱ vu shamkpa upityanangu u vunu vu zuwa katakasuvu ka vunu a asu u ndishi n shinga. Aza roku a wuna ta̱ upityanangu u le a asu u ɗa a ꞌyuwain utono ili iꞌya uyawunsa u le wa tonusuko le. Adama a nala, upityanangu u le u namgba ɗe tyoku ɗa uwule u pige u tsu gbasha kpatsu ku mini ku ta̱sa̱. 20 Aza roku a ɗa a yain nala vi alya Hamanaya n Alizanda aza ɗa n nekei a asu u Kanangasi,* Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi. tsa̱ra̱ a reve u gan a tonusuko Kashila̱ ukuna u gbani wa.

*1:20 Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi.