3
Yanka tsu kavasu
A makorishi, ama a va̱, n folo ɗa̱ ta̱ i yanka tsu kavasu, i gita̱ i yain kavasu tsa̱ra̱ akani a Asheku a tambura gogo kpam a na̱ka̱ a ɗa tsupige a asu u ɗa baci dem a rawai, tyoku ɗa i yain aꞌayin a ɗa akani yi a rawai ara ɗe. I yain kpam kavasu a wauwa tsu a akere a aza a cingi, kpaci ya dem ɗa u wushuki n Asheku wa. Shegai Asheku aꞌa̱ ta̱ n ushamkpa u kazuwamgbani, wa zuwa ɗa̱ ta̱ i gbama kpam u kirana n a̱ɗa̱ a asu u uza u cingi. Tsa̱ ta̱ n uzuwa u uma a asu u Asheku ya yansa ta̱ iꞌya tsu tonuko ɗa̱ i yansa, tsa̱ ta̱ kpam n u uzuwa u uma ya lya ta̱ kapala n uyan iꞌya. A̱sa̱ka̱ Yesu Kawauwi Asheku u wenike ɗa̱ tyoku ɗa Kashila̱ ka ciga ɗa̱. U wenike ɗa̱ kpam akawunki a upana u ikyamba tyoku ɗa eyi u kawunki.
Kotsu i woko awonvoli wa
Gogo‑na ama a va̱, na̱ka̱ ɗa tsu na̱ka̱ ɗa̱ udani u na a asuvu a kala ka Asheku a tsunu Yesu Kawauwi. Banai dan n uza ɗa wa̱ri kawonvoli a asuvu a ɗe uza ɗa bawu wa rongo tyoku u uwenishike u ɗa i wushai ara tsunu. Eɗa̱ n kaci ka ɗe i reve ta̱ u ka̱na̱i i toni tyoku ɗa a̱tsu tsa̱ri. Aꞌayin a ɗa tsa̱ri kaɓolo n a̱ɗa̱, tsu yan uwonvoli wa. Tsu tsu lya ilikulya i uza bawu tsu tsupai iꞌya wa. Tsu tsu ma̱tsa̱ ta̱ tsu yain manyan kaara n kayin adama a ɗa kotsu tsu woko kala̱nda̱m a asu u uza wa. Yan ɗa tsu yain nala ko an u wokoi tsa̱ri n ucira u ɗa tsa fuɗa tsu dana i lyatangu tsu. Shegai tsu yan nala wa kpaci tsa ciga ta̱ tsu woko ɗa̱ iryoci iꞌya ya tono. 10 Aꞌayin a ɗa tsa̱ri n a̱ɗa̱, tsu na̱ka̱ ɗa̱ ta̱ ili iꞌya ya tono: “Uza ɗa baci gai u ꞌyuwain uyan manyan, kotsu a na̱ka̱ yi ilikulya wa.”
11 Tsu reve ta̱ aza roku a ɗe dusuku ɗa a dusuki ndishi n gbani bawu a ka yan ili la, hal a ka̱ngi manyan ma aza roku. 12 Adama a nala a asuvu a kala ka Asheku a tsunu Yesu Kawauwi, tsa folo ta̱ ama a na yi, tsa ɓarana le ta̱ gba̱m a a̱sa̱ka̱ kugengu a ꞌya̱nga̱ a gita̱ manyan a boluko kaci ka le ilikulya.
13 Ama a va̱, kotsu i wowo n uyan ili iꞌya iꞌa̱ri mai wa.
14 Aza ɗa a ꞌyuwain upana ili iꞌya tsu danai a ukanikorongi u na vi, i tonuko ama a kirana n ele. Banai dan i a̱sa̱ka̱ le tsa̱ra̱ a woko n uwono. 15 Kotsu i bidya ama a na yi tyoku u atokulalu a ɗe wa, shegai i dansa n ele tyoku u utoku u ɗe u ɗa wa̱ri a kuwa ku ɗe, uza ɗa ya ɓarana u yan baci ukuna u cingi.
Idyani i makorishi
16 A̱sa̱ka̱ Asheku a ndishi n shinga a na̱ka̱ ɗa̱ ndishi n shinga kain dem ko niɗa baci ukuna wa woko. Asheku a rongo n a̱ɗa̱ gba̱.
17 Gogo‑na idyani i va̱ iꞌya na, n kukere ku va̱ ka ma korongu iꞌya. Mpa Bulus, n tsu yan ta̱ ili i na a makorishi ma ukanikorongi u ɗa baci dem n korongi, kpam i tsu wenike ta̱ an ara va̱ ɗa u wuta̱i mayun.
18 A̱sa̱ka̱ ukuna u shinga u Asheku a tsunu Yesu Kawauwi u rongo n a̱ɗa̱ gba̱ ɗe.