4
Kuzuwate ku ucanga a mgbodo n cin
Kashila̱ n upana u iyali u ne, u na̱ka̱ tsu ta̱ manyan ma na mi tsa̱ra̱ tsu yain. Ili iꞌya i zuwai bawu tsa wowo iꞌya la vi. Tsu ꞌyuwan ta̱ uyan ili i uwono ko kpam iꞌya iꞌa̱ri usokongi. Tsu tsu yinsa̱ ko uza wa, kpam tsu tsu savaɗa uwenishike u Kashila̱ wa. Ukuna u mayun u ɗa koshi tsu tsu dansa a kapala ka Kashila̱, tsa̱ra̱ ama a wushuku an tsa̱ri ama a maci. Kadyanshi ka Shinga ka tsa yansa kuɓari ka̱ baci ukimbi, a asu u aza ɗa aꞌa̱ri a ure u ukpa̱ ɗa ka̱ri ukimbi. Kanangasi;* Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi. wata, uza cingi uza ɗa wa lya tsugono tsu likimba u na u rumba̱na̱sa̱ ta̱ atakasuvu a le, pini nala, a wushuku n akani a ɗa tsa yansa kuɓari a kaci ka tsupige tsu Kawauwi wa. A ka wene katyashi ka pige ka ka wakana ara le wa, kpam a reve an Kawauwi ka rotsoi Kashila̱ wa. Aꞌayin a ɗa tsa kyawunsa n tsu yanyi kuɓari ku Kadyanshi ka Shinga ka Kashila̱ ki, kuɓari ku kaci ka tsunu ka tsa yansa wa, shegai ku Yesu Kawauwi an wa̱ri Asheku. A̱tsu agbashi a ɗe a ɗa adama a ili iꞌya Yesu yanka tsu. Kashila̱ ka ka danai, “A̱sa̱ka̱ katyashi ka wakana a asuvu a karimbi!” U zuwa tsu ta̱ tsu reve an katyashi ka na ki katyashi ka tsupige tsu Kashila̱ ka, ka tsu tsu wene a upetiwaꞌeshi u Yesu Kawauwi.
Kuzuwate ku ucanga ku na ki a asu u Kashila̱ ɗa tsu tsa̱ra̱i ka, shegai tsa̱ri ta̱ tyoku u mgbodo n cin a asu u ɗa kuzuwate ku ucanga ki ka̱ri. Nala u wenike ta̱ an ucira u pige vi a asu u Kashila̱ ɗa u wuta̱i, shegai ara tsunu wa. A uka tsu a asuvu a awuya cika, shegai a fuɗa a minjara tsu wa. Ko tsu reve baci kpam ili iꞌya tsa yan wa, tsu tsu bula̱ uzuwusa uma an ili i shinga i roku ya gita̱ wa. A zuwa tsu ta̱ tsu panai ikyamba cika, shegai Kashila̱ ka a̱sa̱ka̱ tsu wa. A tsu gbashangu tsu ta̱ a iyamba, shegai gba̱ n nala a wacinsa tsu wa. 10 Aꞌayin a ɗa baci tsa pana ikyamba nala, ikyamba i tsunu i tsu wenike ta̱ tyoku ɗa Yesu panai ikyamba aꞌayin a ɗa u kuwa̱i vi. Pini nala, ama a ka wene ta̱ uma u Yesu a asuvu a ikyamba i tsunu. 11 Nala wa̱ri, kain dem tsu tsu reve ta̱ gaawan a ka wuna tsu ta̱ adama a ɗa tsa gbashika Yesu. Pini nala, ama a ka wene ta̱ uma u Yesu a asuvu a ikyamba i tsunu iꞌya ya kuwa̱. 12 Tsu wushuku ta̱ tsu moɗono n ukpa̱, tsa̱ra̱ eɗa̱ i tsa̱ra̱ uma.
13 A korongu ta̱ a Tagara̱da u Kashila̱, “Dansa ɗa ma dansa an u wokoi n wushuki.” Uwushuku u te u ɗa tsa̱ri n u ɗa, kpam dansa ɗa tsa dansa an u wokoi tsu wushuki. 14 Kashila̱ ka ꞌya̱nga̱sa̱ ta̱ Yesu Asheku a asuvu a ukpa̱. Tsu reve ta̱ kpam an Kashila̱ ka tuwa̱ ka ꞌya̱nga̱sa̱ tsu n Yesu. Kashila̱ ka bidya tsu ta̱ kaɓolo n a̱ɗa̱ kpam tsu shamgba a kapala ka ne. 15 Gba̱ ukuna u na vi adama a ukuna u shinga u ɗe u ɗa. Tyoku ɗa ama ushani aꞌa̱ri ulya kelime n uwusha ukuna u shinga u Kashila̱, nala dem aꞌa̱ri ulya kelime n ucikpa Kashila̱, Kashila̱ kpam ka̱ri a udoku uwusha tsupige cika.
Upityanangu a asu u Asheku
16 Ili iꞌya gai i zuwai bawu tsa bula̱ uzuwa uma iꞌya gai la vi. Ko an u wokoi ikyamba i tsunu ya kuwusa̱, kain dem kulu ku tsunu ku tsu tsa̱ra̱ ta̱ ucira u savu. 17 Upana u ikyamba u ɗa tsa pana gogo‑na wa̱ gan wa, kpam wa ɓa̱ra̱kpa̱ wa. Shegai wa ɓa̱nga̱ tsu ta̱ tsu tsa̱ra̱ tsupige tsa tsu lai upana u ikyamba vi cika, kpam tsupige tsi tsa yan n utyoku wa. 18 Tsu zuwa aꞌeshi a tsunu a ili iꞌya tsa wene wa, shegai a ili iꞌya bawu tsa wene. Ili iꞌya tsa wene vi ya ɓa̱ra̱kpa̱ wa, shegai ili iꞌya bawu tsa wene vi ya yan n utyoku wa.

*4:4 Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi.