5
Tsu reve ta̱ a wa̱sa̱ baci katani ka tsa rongo na vi; wata, tsu kuwa̱ baci tsu a̱sa̱ka̱i ikyamba i na yi, Kashila̱ ka foɓusuko tsu ta̱ kuwa ka tsa rongo a zuba. Asu u ɗa eyi foɓusoi n kaci ka ne kpam bawu wa kotso. Tsu wowo ɗe n ikyamba iꞌya tsa̱ri n iꞌya gogo‑na, adama a nala tsu ma̱tsa̱ ɗe a uka tsu ikyamba i savu a zuba tyoku u aminya a savu. Aꞌayin a nala tsa rongo kpam kataɓa wa, kpaci tsa uka ta̱ ikyamba i savu a zuba. An tsa rongo n ikyamba i na yi tsa̱ ta̱ ushaɗangi n kadambula kpam tsa pana ta̱ ikyamba. Shegai uwowi u tsunu u zuwa tsu tsu cigi ukpa̱ aku tsu a̱sa̱ka̱ ikyamba i na yi wa. Tsa ciga ta̱ tsu a̱sa̱ka̱ ikyamba i cau yi, kpaci tsa wusha ta̱ ikyamba iꞌya bawu ya kuwa̱. Kashila̱ ka n kaci ka ne u foɓuso tsu adama a nala yi, kpam u na̱ka̱ tsu Kulu Keri tsa̱ra̱ ku woko tsu uzuwamgbana u ɗa wa wenike an uma u savu u na vi mayun ɗa.
Adama a nala kain dem tsu rongo n atakasuvu a ucira. Tsu reve ta̱ aꞌayin a ɗa baci tsa̱ri n uma a ikyamba i na yi, tsa̱ a kuwa ku te n Asheku wa. Tsa tono ta̱ ili iꞌya tsu wushuki n iꞌya, shegai tsu tono ili iꞌya tsu wenei wa. Adama a nala a ɗa n danai tsa̱ ta̱ n atakasuvu a ucira. Tsu la ta̱ uciga tsu a̱sa̱ka̱ ikyamba i na yi tsa̱ra̱ tsu bana a kuwa a asu u Asheku tsu rongo ɗe. Tsa̱ baci n uma pini na a ikyamba i na yi, ko kpam tsa̱ baci bawu uma, uciga u tsunu tsu yanka yi ili iꞌya wa pana kayanyan u la ta̱ ili iꞌya i buwai gba̱. 10 Ili iꞌya i zuwai iꞌya, kain ka roku gba̱ tsunu tsa shamgba ta̱ a kapala ka Kawauwi kpam u yanka tsu afada. Ya dem a asuvu a tsunu wa wusha ta̱ katsupi ka ili iꞌya u yain aꞌayin a ɗa wa̱ri n uma a ikyamba i na yi, ko iꞌa̱ baci mai ko icingi.
Utuko u ama a asu u Kashila̱
11 Adama a ɗa tsu revei an tsa pana uwonvo u Asheku ɗa i zuwai tsu ma̱tsa̱i tsa̱ra̱ ama a kpatala a gono a asu u ne. Kashila̱ ka reve ta̱ tyoku ɗa tsa̱ri mayun, tsa ciga ɗa̱ ta̱ i reve tyoku ɗa tsa̱ri. 12 Tsa ciga tsu doku tsu wenike ɗa̱ ara̱ɗi a kaci ka ili iꞌya tsa̱ri wa, shegai tonuko ɗa tsa tonuko ɗa̱ ili iꞌya tsa̱ri tsa̱ra̱ i yain maza̱nga̱ adama a tsunu. Pini nala, ɗa ya tsa̱ra̱ ili iꞌya ya dana a kaci ka aza ɗa a tsu wenike ara̱ɗi a kaci ka ili iꞌya ama roku a tsu dansa a kaci ka le, shegai aꞌa̱ ama a maci a kapala ka Kashila̱ wa. 13 U woko baci yavu ijan iꞌya tsa suma, tsa̱ra̱ u tuko Kashila̱ tsupige ɗa. U woko baci kpam yavu tsa̱ n ugboji u tsunu, nala kpam tsa̱ra̱ tsu ɓa̱nga̱ ɗa̱ ɗa.
14 Iꞌya baci dem tsa yan, yan ɗa tsa yan iꞌya kpaci uciga u Kawauwi u ɗa wa tono n a̱tsu. Tsu wushuku ta̱ an uza roku; wata, Kawauwi ka kuwa̱i adama a ko ya wa, adama a nala tsu wushuku ta̱ an gba̱ tsunu tsu kuwa̱i. 15 U kuwa̱ ta̱ tsa̱ra̱ u wauwa ko ya wa, tsa̱ra̱ aza ɗa a wushai uma u savu adama a ne, a rongo kpam uma u ɗa ele a ka pana kayanyan koshi wa. Shegai a rongo uma u ɗa Kawauwi ka pana kayanyan, uza ɗa kuwa̱i kpam a ꞌya̱nga̱sa̱ yi tsa̱ra̱ u wauwa le.
16 Adama a nala a ɗa tsu a̱sa̱ka̱i ubidisa atoku tyoku ɗa likimba u yawunsai a kaci ka le. Caupa, tsu tsu yawunsa ta̱ a kaci ka Kawauwi tyoku ɗa likimba u tsu yan, shegai gogo‑na nala wa̱ri wa. 17 Uza ɗa baci ɓolomgbonoi kaci n Kawauwi, Kashila̱ ka gonuko yi ta̱ vuma u savu. Ukuna u cau a kaci ka ne u kotso ɗe, kpam i puwa̱n ɗe. Ko ndya wa i ne Kashila̱ ka gonuko iꞌya ɗe i savu. 18 Kashila̱ ka ka yain ili i na yi gba̱, u tuko tsu evu n eyi adama a ili iꞌya Kawauwi ka yain. U na̱ka̱ tsu manyan ma utuko ama evu n eyi. 19 Akani a tsunu yi a ɗa, Kashila̱ ka tukuso ta̱ ama evu n eyi a akere a Kawauwi. Kashila̱ ka tsu ciɓusa unyushi u cingi u le wa. U na̱ka̱ tsu ta̱ kpam akani a ndishi n shinga a na yi. 20 Kashila̱ ka zuwa tsu ta̱ tsu woko aza a manyan a una̱ u Kawauwi, kpam u woko ta̱ yavu folo ɗa wa folo ɗa̱ i pana kadyanshi ka tsa tono. Adama a Kawauwi a ɗa tsa dansa, kpam tsa folo ɗa̱ ta̱ i a̱sa̱ka̱ Kashila̱ ka tuko ɗa̱ evu n eyi. 21 Kawauwi ka yan unyushi u cingi wa ko kenu! Shegai Kashila̱ ka gonuko yi uza u unyushi u cingi adama a tsunu, tsa̱ra̱ Kawauwi ka gonuko tsu ama a maci a asu u Kashila̱.