6
Tsu yan ta̱ manyan kaɓolo n Kashila̱, kpam tsa folo ɗa̱ ta̱ kotsu i wushi ukuna u shinga u ne gbani wa. U dana ta̱ a Tagara̱da u Kashila̱,
“Aꞌayin a rawa baci a ɗa ma wenike ɗa̱ asuvayali,
ma pana ta̱ kavasu ka ɗe.
Kain ka iwauwi n ɓa̱nga̱ ɗa̱ ta̱.” Isha. 49:8.
Mayun ɗa, Kashila̱ ka̱ ta̱ ufoɓusi u ɓa̱nga̱ ɗa̱ gogo‑na. Ara kain ka iwauwi ka.
Upana u ikyamba u Bulus
Tsa ciga aza roku a ꞌyuwan manyan mi wa, adama a nala tsa ciga iꞌya tsa yan i zuwa aza roku a rukpa̱ wa. Iꞌya baci dem tsa yan, tsu tsu ciga ta̱ tsu wenike a̱tsu agbashi a mayun a Kashila̱ a ɗa. Tsu kawunku ta̱ gba̱ upana u ikyamba n ahankuri. A lapa tsu ta̱. A zuwusa tsu ta̱ a kuwa ku aꞌali. Kakuma̱ ka ama ka pana tsu ta̱ upan hal a ꞌya̱nga̱sa̱sa̱i atakasuvu a ama. Tsu yan ta̱ manyan hal tsu ɗukpa̱i. Roku tsu tsu lavuta wa. Roku kpam tsa tsa̱ra̱ ilikulya wa. Tsu wenike ta̱ kaci ka tsunu a̱tsu agbashi a Kashila̱ a ɗa, kpaci tsu nangasa kaci ka tsunu n tsicingi wa, tsa̱ ta̱ n ureve u ɗa Kashila̱ ka tsu na̱ka̱. Tsu tsu yan tsali wa. Tsu tsu yansa̱ka ta̱ ama ukuna u shinga. Tsa̱ ta̱ n ucira u Kulu Keri, kpam tsa ciga ta̱ ama mayun mayun. Kadyanshi ka mayun ka tsa yansa kuɓari, kpam Kashila̱ ka ka na̱ka̱ tsu ucira vi. Tsa̱ ta̱ n ukuna u maci u ɗa u woko tsu yavu burundu n mara̱ga̱ ma tsa ciga adama a kuvon. Kashila̱ ka tsa gbashika ama a ka na̱ka̱sa̱ tsu baci karinga̱, ko a goruso tsu baci. Kashila̱ ka tsa gbashika ama a ka cikpala tsu baci, ko a ka na̱ka̱sa̱ tsu baci aꞌala a cingi. Ama a bidya tsu ta̱ aza a kaɓan, shegai kain dem ukuna u mayun u ɗa tsa dansa. Ya dem reve tsu ta̱, shegai a gonoi a ka yanka tsu yavu a reve tsu wa. Tsa rongo yavu ukpa̱ wa̱ evu, shegai a̱tsa na, hal n gogo‑na tsa̱ ta̱ n uma. Tsu pana ta̱ ikyamba cika, shegai a wuna tsu wa. 10 Kain dem tsu tsu rongo ta̱ n maza̱nga̱, ko a asuvu a aꞌayin a upana u ikyamba. Aza a unambi a ɗa tsa̱ri, shegai tsu zuwai ama ushani a yain utsa̱ri a asuvu a upityanangu. Tsa̱ n ili wa, shegai mayun ɗa wa̱ri an tsa̱ri n ko ndya wa.
11 Eɗa̱ aza a Korintiya, tsu dansa ta̱ n a̱ɗa̱ karara. Atakasuvu a tsunu a shaɗangu ta̱ n uciga u ɗe. 12 Tsu a̱sa̱ka̱ ɗa̱ uciga wa, shegai eɗa̱ i a̱sa̱ka̱ tsu ta̱ uciga. 13 Ma dansa ta̱ n a̱ɗa̱ tyoku ɗa ma dansa na̱ mmuku n va̱. Wenike tsu uciga tyoku ɗa a̱tsu tsu wenike ɗa̱.
Kuwa ku Kashila̱ ka uma
14 Kotsu i yain manyan kaɓolo a asu u te n aza ɗa bawu a wushuki n Kawauwi wa. Ukuna u shinga n u cingi wa rongo kaɓolo wa. Katyashi n karimbi a ka rongo kaɓolo a asu u te wa. 15 Niɗa Kawauwi n Kanangasi* Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi. a ka walamgbana? Niɗa uza ɗa wushuki n Kawauwi wa walamgbana n uza ɗa bawu u wushuki? 16 Kuwa ku Kashila̱ ka walamgbana n ameli wa, ko kenu. Kpam a̱tsa kuwa ku Kashila̱ Uza u Uma. Kashila̱ ka dana ta̱, “Ma dusuku ta̱ n ele aku n zuwa kuwa ku va̱ a asu u ɗa aꞌa̱ri. Ma woko ta̱ Kashila̱ ka le, ele kpam a ka woko ta̱ ama a va̱.” Aɗkp. 26:12; Izk. 37:27.
17 Adama a nala, Magono ma Zuba ma dana ta̱,
“Wuta̱i a asuvu a le i peci kaci ɗe n ele.
Kotsu i sawa ili iꞌya Mele ma danai iꞌa̱ n ashinda̱ wa,
tsa̱ra̱ n wushi ɗa̱.” Isha. 52:11; Izk. 20:34.
18 Magono ma Zuba, Uza u Ucira Gba̱ u dana ta̱,
“Ma woko ta̱ Tata u ɗe,
eɗa̱ kpam ya woko ta̱ mmuku n va̱.” 2 Sam. 7:14.

6:2 Isha. 49:8.

*6:15 Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi.

6:16 Aɗkp. 26:12; Izk. 37:27.

6:17 Isha. 52:11; Izk. 20:34.

6:18 2 Sam. 7:14.