7
Aje a va̱, Kashila̱ ka ka yansa̱ka tsu kazuwamgbani ka na ki. Adama a nala tsu sumai ili iꞌya ya zuwa tsu nangasa ikyamba n aꞌulu a tsunu n icaɗi. Tsu na̱ka̱i Kashila̱ tsupige, aku tsu ma̱tsa̱i tsu yain gba̱ iꞌya tsa yan tsu woko tyoku u ne dere.
Ipeli iꞌya Bulus wa̱ri n iꞌya
Kukpunka̱ tsu atakasuvu a ɗe! Tsu nusuka ko uza wa. Tsu nangasa kpam upityanangu u uza wa. Tsu ryafa ko uza wa. Dana ɗa n danai nala an ma ciga n zuwuka ɗa̱ unyushi wa. Ma̱ri n tonuko ɗa̱ ta̱ caupa an tsu tsu rongo ɗa̱ uciɓusa, ko ndya baci tani ya gita̱. N wushuku ta̱ n a̱ɗa̱ gba̱ gba̱. Kain dem n tsu rongo ta̱ n maza̱nga̱ adama a ɗe. I gbamatangu mu katakasuvu. Ko an u wokoi ma̱ri ushaɗangi n kadambula, i zuwa mu ta̱ ma pana kayanyan.
An tsu rawai a uyamba u Masidaniya, tsu tsa̱ra̱ uwunvuga wa. Tsu cina ta̱ kadambula ukyawin n a̱tsu. Tsu shila̱ka̱na̱sa̱i n atokulalu, kpam tsa moɗono n uwonvo a atakasuvu a tsunu. Shegai Kashila̱ ka ka tsu na̱ka̱ a aza ɗa aꞌa̱ri n kadambula ndishi ma atakasuvu, u na̱ka̱ tsu ta̱ ndishi ma atakasuvu aꞌayin a ɗa Taitu tuwa̱i ara tsunu. Mayun tsu pana ta̱ kayanyan an tsu gawunsai n Taitu, shegai gba̱ ili iꞌya i zuwai tsu panai kayanyan cika iꞌya an i gbamatangu yi katakasuvu. U tonuko tsu ta̱ an ya ciga mu uwene kpam hal ukuna u ɓa̱la̱ ɗa̱ n ukuna u ɗa i yain. U tonuko mu ta̱ tyoku ɗa i ma̱tsa̱i i da ya ciga i ɓa̱nga̱ mu. An n panai nala, n pana ta̱ kayanyan cika.
Ko ukanikorongi u va̱ u nangasa ɗa̱ baci katsuma̱, ukuna u ɓa̱la̱ mu an n korongi u ɗa wa. A kagita̱ ukuna wa ɓa̱la̱ mu ta̱ an u nangasa ɗa̱ katsuma̱, shegai unamgbukatsuma̱ u ɗe u ɓa̱ra̱kpa̱ wa. Gogo‑na kpam ma̱ ta̱ n maza̱nga̱. Maza̱nga̱ ma ma yan an n nangasa ɗa̱ katsuma̱ wa, shegai unamgbukatsuma̱ u ɗe u zuwa ɗa̱ ta̱ i savaɗai ahali a ɗe. Adama a nala tsu shita̱ngu ɗa̱ wa, ko kenu. 10 Kpaci Kashila̱ ka fuɗa ta̱ ka yan manyan n unamgbukatsuma̱ u tsunu u ɓa̱nga̱ tsu tsu kpatala tsu a̱sa̱ka̱ unyushi u cingi tsu tsa̱ra̱ iwauwi. Ukuna wa ɓa̱la̱ tsu n unamgbukatsuma̱ u nala vi wa. Shegai unamgbukatsuma̱ vi a kaci ka ukuna u likimba u ɗa baci, wa tuko ta̱ ukpa̱.
11 Zuwai aꞌeshi a asu u unamgbukatsuma̱ u nala vi u ɗa Kashila̱ ka ciga ɗa̱ i pana u yain a asuvu a ɗe. U zuwa ɗa̱ ta̱ i gonuko ugboji. U zuwa ɗa̱ ta̱ ya ciga i wenike an bawu iꞌa̱ri n unyushi. U zuwa ɗa̱ ta̱ upan n uwonvo. U zuwa ɗa̱ ta̱ ya ciga i wene mu. U zuwa ɗa̱ ta̱ i ma̱tsa̱ i ɓa̱nga̱ aza roku. U zuwa ɗa̱ ta̱ uciga u uyan uza ɗa nusai mavura dere. Ukuna u nala u zuwa ɗa̱ ta̱ i wenike kaci ka ɗe kabirya ɗa̱ wa. 12 Korongu ɗa n korongi ukanikorongi u na vi tsa̱ra̱ i wene, a kapala ka Kashila̱, tyoku ɗa iꞌa̱ri ufoɓusi i pana̱ka tsu. Korongu ɗa n korongi adama a uza ɗa nusai wa, ko adama a uza ɗa a nusukai wa. 13 Ili iꞌya gai i zuwai tsu gbamai asuvu iꞌya gai la vi.
Ko an u wokoi tsa̱ri n ugbami u asuvu, tsu la ta̱ upana kayanyan an Taitu wa̱ri dem n upana kayanyan, kpaci i wenike ta̱ an bawu wa̱ri n ili iꞌya ya ɓa̱la̱ yi. 14 Tsu tonuko yi ta̱ tyoku ɗa tsu panai kayanyan adama a ɗe, kpam i wenikei an n yain dere. Gba̱ iꞌya tsu tonuko ɗa̱ vi mayun ɗa, kpam i wenikei Taitu ili iꞌya tsu danai a kaci ka ɗe ki mayun ɗa. 15 Pini nala, uciga u ne ubana ara ɗe u lya ta̱ kelime n ugbonguro, aꞌayin a ɗa baci u ciɓai tyoku ɗa gba̱ ɗe i pana̱kai udani u ne, n tyoku ɗa i wusha yi n uwonvo n uje u ikyamba. 16 Ma̱ ta̱ n maza̱nga̱ an ma fuɗa ma wushuku n a̱ɗa̱ gba̱ gba̱.