10
Bulus yain kadyanshi ka manyan ma ne
Mpa Bulus uza ɗa wa folo ɗa̱ vi, kpam n mata̱nu n tsishinga tsu Kawauwi tsa ma folo ɗa̱. Aza roku a dana ta̱, aꞌayin a ɗa baci ma̱ri kaɓolo n a̱ɗa̱ n tsu gajara̱kpa ikyamba wa, aku n rongo n asuvu a shen aꞌayin a ɗa baci bawu ma̱ri evu n a̱ɗa̱. Aꞌayin a ɗa n doku n tuwa̱ ɗa̱ ukondo, u ka̱na̱ ta̱ n yanka aza ɗa a ka wundya tsa tono ta̱ ukuna u likimba asuvu a shen. Ma ciga i zuwa mu n yanka ɗa̱ nala wa. A likimba ɗa tsa̱ri, shegai kushulu ku tsunu una̱ u te ɗa ka̱ri n tyoku ɗa aza likimba a ka yansa wa. Tsu tsu shila̱ka̱na̱ n iwunukatsu icun iꞌya aza a likimba a tsu shila̱ka̱na̱ka̱ wa. Iwunukatsu i tsunu iꞌa̱ ta̱ n ucira u ɗa u wuta̱i a asu u Kashila̱ u ɗa wa wacinsa ucira u asu kau‑kau u utokulalu. Tsu tsu wacinsa ta̱ kananamgbani n gba̱ icun i ara̱ɗi a ɗa a ka ɓishinka uza ureve Kashila̱. Tsu tsu ka̱na̱ ta̱ uyawunsa u gbani u ama, aku tsu zuwa le a pana̱ka Kawauwi. Aꞌayin a ɗa baci i wenikei ya pana̱ka ɗe Kawauwi gba̱ gba̱, pini nala, aku tsu rongo ufoɓusi adama a ɗa tsa yanka aza ɗa bawu a ka pana̱ka Kawauwi mavura.
Gogo‑na ili iꞌya ya wene n aꞌeshi koshi iꞌya ya wundya. Shegai u gan ta̱ i ciɓa an tsa̱ri aza a Kawauwi tyoku ɗa dem aza a ara̱ɗi a nala a tsu dana ele aza a Kawauwi a ɗa aꞌa̱ri. Mayun ɗa wa̱ri an tsu tsu dansa n agoni a kaci ka ucira u ɗa Asheku a na̱ka̱ tsu tsa̱ra̱ tsu ɓa̱nga̱ ɗa̱, shegai adama a ɗa tsa varangu ɗa̱ wa. N tsu pana uwono adama a ukuna u nala wa. Aꞌayin a ɗa n koronku ɗa̱ vi, ma ciga i yawunsa yavu uwonvo u ɗa ma ciga n zuwa ɗa̱ i pana wa. 10 Aza roku a da, “Ikanikorongi i Bulus iꞌa̱ ta̱ n ucira kpam n kalen cika, shegai wa̱ baci kaɓolo n a̱tsu, u tsu yan n ucira wa. Kpam kadyanshi ka ne ka tsu yan n kalen wa.” 11 Ma ciga ta̱ a reve ukuna u roku: Gogo‑na naha tsa̱ kaɓolo n a̱ɗa̱ wa, ɗa i zuwai tsu korongi ukuna u na vi a ikanikorongi. Shegai aꞌayin a ɗa baci tsa̱ri kaɓolo n a̱ɗa̱, tsa wenike ta̱ ucira vi tyoku ɗa tsu wenikei u ɗa a ikanikorongi yi.
12 Tsa kawan tsu bidya kaci ka tsunu una̱ u te n aza ɗa a tsu yawunsa kaci ka le aꞌa̱ ta̱ n kalen wa. A tsu boluko ta̱ kaci ka le ure u ura̱tsana̱ka aku a ra̱tsana̱ka kaci ka le n u ɗa. A tsu gawuntangu ta̱ kaci ka le n ko ndya wa tyoku ɗa ele aꞌa̱ri. Nala wa wenike ta̱ an bawu a revei ili. 13 Shegai a̱tsu tsa yan ara̱ɗi a kaci ka ili iꞌya iꞌa̱ri a kateshe n manyan ma Kashila̱ ka na̱ka̱ tsu tsu yain wa. Ara̱ɗi a ɗa koshi tsa yan a ɗa a manyan ma Kashila̱ ka suku tsu tsu yain, kpam eɗa̱ dem iꞌa̱ ta̱ a asuvu a manyan ma nala mi. 14 Ara̱ɗi yi a wura tyoku ɗa u gain tsu yain a ɗa wa, a̱tsa gba̱m aza a kagita̱ aza ɗa a tuko ɗa̱ Kadyanshi ka Shinga ka Kawauwi. 15 Tsu tsu yan ara̱ɗi adama a ili iꞌya aza roku a yain i woko yavu a̱tsa tsu yain iꞌya wa. Shegai tsu zuwa ta̱ uma upityanangu u ɗe wa gbama ta̱ hal u zuwa manyan ma tsunu ara ɗe ma lyai kelime cika. 16 Tsa ciga ta̱ tsu ba tsu yain Kadyanshi ka Shinga ki a asu u mɓa̱ri mɓa̱ri. Tsa ciga tsu yain ara̱ɗi n manyan ma aza roku a yain a asu u le wa. 17 Tagara̱da u Kashila̱ dana ta̱, “Va ciga baci vu yain ara̱ɗi, she vu yain a ɗa a ili iꞌya Asheku a yain.” Iri. 9:24. 18 A kaci ka uza ɗa wa cikpala̱sa kaci ka ne kpam, u tsu tsa̱ra̱ icikpali wa. Shegai Magono ma Zuba ma wushunku baci uza, vuma nala vi aya wa tsa̱ra̱ icikpali i mayun.

10:17 Iri. 9:24.