11
Bulus n asuki a kaɓan
Ma ciga ta̱ i yanka mu ahankuri aꞌayin a ɗa baci n yain maku ma utengeshi. Mayun n folo ɗa̱ ta̱ i yanka mu ahankuri. Ma kirana ta̱ n a̱ɗa̱ cika tyoku ɗa Kashila̱ ka kirana n a̱ɗa̱. Iꞌa̱ ta̱ tyoku u maku ma uka ma bawu ma revei vali, uza ɗa a yankai kazuwamgbani ka iyolo i vali u te koshi; wata, Kawauwi ka la vi n kaci ka ne. Shegai gogo‑na ma pana ta̱ uwonvo u ɗa a ka puwunsa̱ atakasuvu a ɗe tsa̱ra̱ i a̱sa̱ka̱ utono Kawauwi mayun mayun n uwulukpi, tyoku ɗa kali ka yinsa̱i Hawa† n ugboji u cingi u ne. Tsu tonuko ɗa̱ ta̱ ukuna u Yesu, kpam i wushai Kulu Keri, i wushuki kpam n akani a tsunu. Shegai i a̱sa̱ka̱i aza roku a tonuko ɗa̱ ukuna u roku kau n u Yesu. Gogo‑na ufoɓusi u ɗa iꞌa̱ri i wushi kulu ku roku ɗe kau, i wushi kpam akani a roku. N wene aza ɗa a ka isa̱ kaci ka le “asuki a pige” a la mu wa. Gaawan n tsu dansa karkar tyoku u le wa, shegai n reve ta̱ ili iꞌya ma dansa. Tsu yan ta̱ gba̱ iꞌya tsa yan tsu wenike ɗa̱ ili i na yi mai. N zuwa ɗa̱ i tsupa mu adama a Kadyanshi ka Shinga ka n yanka ɗa̱ kuɓari wa. N gonuko ta̱ kaci ka va̱ kenu, aku n na̱ka̱ ɗa̱ tsupige. An n yain nala vi, n nusa? An aꞌuwa a Atoni a roku a ka na̱ka̱sa̱ mu ikebe, u woko ta̱ yavu bokuso ɗa ma bokuso ikebe yi tsa̱ra̱ n gbashika ɗa̱. N namba baci ili aꞌayin a ɗa ma̱ri n a̱ɗa̱, n tsu tonuko ɗa̱ i ɓa̱nga̱ mu wa. Atoku a ɗa a wuta̱i a Masidaniya a tuwa̱i pini na, a na̱ka̱ mu ta̱ gba̱ ili iꞌya ma ciga. N taɓa ɗa̱ ufolo i ɓa̱nga̱ mu wa, kpam ma folo ɗa̱ wa. 10 Ko uza wa̱ la a asuvu a uyamba u Akataya uza ɗa wa ɓishinka mu uyansa kadyanshi a kaci ka ili i nala wa. N dana ta̱ kpam nala adama a ukuna u mayun u Kawauwi u ɗa wa̱ri a asuvu a va̱. 11 N dana baci ma ciga n zuwuka ɗa̱ ara̱ji wa, u woko yavu ma ciga ɗa̱ wa? Nala wa. Ko Kashila̱ ka reve ta̱ ma ciga ɗa̱.
12 Kpam ma lya ta̱ kelime n uyan ili iꞌya ma yan gogo‑na vi, kpaci ma ciga ta̱ n ɓishinka ama a nala utsa̱ra̱ u ili iꞌya a ka yanka ara̱ɗi. A ciga ta̱ a dana manyan ma a ka yanka ara̱ɗi yi ma̱ ta̱ una̱ u te n ma tsunu. 13 Ama a na yi asuki a kaɓan a ɗa. Manyan ma le ma a tsu yanka kaɓan, aku a gonukoi kaci ka le tsa̱ra̱ a rotso asuki a mayun a Kawauwi. 14 Shegai mpa n yan majiyan ma ili i nala wa! Ko Kanangasi* Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi. ka gonuko ta̱ kaci ka ne tsa̱ra̱ u rotso katsumate ka zuba† ka katyashi. 15 Adama a nala, tsu yan majiyan an agbashi a Kanangasi a gonukoi kaci ka le a rotso agbashi a ɗa a ka yan manyan ma ukuna u shinga wa. Shegai a makorishi a ka tsa̱ra̱ ta̱ mavura dere n ili iꞌya a yain.
Upana u ikyamba u Bulus
16 A̱sa̱ka̱ n doku n tonuko ɗa̱: Ko uza kotsu u wundi yavu mpa katengeshi ka wa. Shegai nala baci ya wundya, she i pana̱ka mu tyoku ɗa ya pana̱ka katengeshi, mpa dem aku n yain ara̱ɗi kenu. 17 Aꞌayin a ɗa baci ma cikpala kaci ka va̱ nala, tyoku u Asheku u ɗa n tsu dansa wa, shegai tyoku u katengeshi. 18 Ama ushani a ka yan ta̱ ara̱ɗi a kaci ka ili iꞌya a yain a likimba. Adama a nala mpa dem ma yan ta̱ ara̱ɗi. 19 Eɗa̱ aza ɗa ya wundya yavu iꞌa̱ n ugboji, i tsu pana ta̱ kayanyan ka upana kadyanshi ka atengeshi. 20 I tsu yan ta̱ gba̱m ahankuri n aza ɗa a tsu gonuko ɗa̱ agbashi a le, ko a ryafusa ɗa̱, n aza ɗa a tsu yinsa̱sa̱ ɗa̱. I tsu yan ta̱ dem ahankuri n aza ɗa a tsu wundya yavu a la ɗa̱, ko aza ɗa a tsu ɓasa̱sa ɗa̱. 21 N tsu pana ta̱ uwono n dana tsa̱ n ucira u ɗa tsa yan nala wa.
A ka yan baci ara̱ɗi, mpa dem ma yan ta̱, shegai utengeshi u ɗa uyan nala vi. 22 A dana baci ele kagali ka Ibirahi ka, mpa dem uza u kagali ka Ibirahi ka. Ele aza a Isaraꞌila a ɗa baci, mpa dem nala. Ele mmuku n tsikaya m Ibirahi n ɗa baci, mpa dem nala. 23 Ele agbashi a Kawauwi a ɗa baci, wa woko mu ta̱ utengeshi n dansa baci nala. Shegai tyoku ɗa ma gbashika yi u la ta̱ tyoku ɗa ele a ka gbashika yi. N yan ta̱ manyan cika ma ma lai ma le. A zuwusa mu ta̱ a kuwa ku aꞌali hal u lai tyoku ɗa a zuwusa le. Malapa ma a lapusa mu ma la ta̱ ma a lapusai ele. N yansa ta̱ evu n ukpa̱ aꞌayin ushani. 24 Aza a Yahuda a bawan mu ta̱ n kajaɓu hal kamankupa n kuci. A aꞌayin a nala yi, a bawan baci vuma hal amangare, wa kuwa̱ ta̱ kpaci asoje yi a reve ta̱ tyoku ɗa a ka bawan vuma hal u kuwa̱ ko kpam ukpa̱ɗa̱ ukuwa̱. A bawan yi ta̱ kamankupa n kuci a a̱sa̱ka̱ yi a una̱ u ukpa̱ shegai wa kuwa̱ wa. Kutawun ka gba̱m a bawan mu nala. 25 Aza a Roma a lapusa mu ta̱ n alangu, kutatsu ka gba̱m a yanka mu nala. A taɓa mu ta̱ uvara̱sa n atali tsa̱ra̱ a wuna. N so ta̱ nwalu a kpatsu, kpatsu ku ta̱sa̱ ta̱ na̱ mpa hal kutatsu. N taɓa ta̱ urukpa̱ a mini n kuvuli hal ubana kuvuli ku roku. 26 Nwalu n kakuma̱ mi, n tsu zuwa mu ta̱ n yain evu n ukpa̱ adama a uwaya u mini n adama a aza a maga̱la̱ka̱. N yan ta̱ evu n ukpa̱ adama a ama a va̱, aza a Yahuda, kpam hal n Awulawa. N tsu yan ta̱ evu n ukpa̱ a ilyuci ilyuci, n a kakamba, hal n mala dem. N yan ta̱ dem evu n ukpa̱ adama a aza ɗa a danai ele Atoni a ɗa, shegai Atoni a ɗa wa. 27 N yan ta̱ manyan cika hal n togbolukoi, aꞌayin ushani n tsu lavuta gba̱m wa. N tsu ronguso ta̱ n kambulu n kakuli, kpam aꞌayin ushani n tsu tsa̱ra̱ ilikulya wa. N soso ta̱ kuta̱nu kpaci ma̱ n aminya a uꞌuka cika wa. 28 Hal n ara gai, kain dem u tsu woko ta̱ yavu va da n canga ta̱ ucanga u ara̱ji kpaci n tsu ɓa̱la̱ ta̱ asuvu adama a aꞌuwa a Atoni. 29 Aꞌayin a ɗa baci bawu aza roku aꞌa̱ri n ucira, n tsu woko ta̱ dem bawu ucira. Asuvu a tsu suɗugba mu ta̱ aꞌayin a ɗa baci n wenei a yinsa̱i uza roku tsa̱ra̱ u yain unyushi.
30 U ka̱na̱ baci n cikpala kaci ka va̱, ma yan ta̱ nala adama a ili iꞌya i zuwa mu n woko bawu ucira. 31 Kashila̱ ka reve ta̱ kaɓan ka ma yan wa. Aya Kashila̱ n Tata u Yesu Kawauwi Asheku, uza ɗa a ka cikpala hal ubana bawu utyoku. 32 An ma̱ri a Damasuka, uza ɗa wa̱ri gomuna aꞌayin a ɗa Arita wa lya tsugono, wa̱ri u ciga ta̱ u ka̱na̱ mu, adama a nala, u zuwa ta̱ aza a uwundya ukyawan a ilyuci yi. 33 Shegai aje a va̱ a zurala̱kpa mu a asuvu a mabana a ilinuku i kasaga ka ilyuci ki. Tyoku ɗa n lai a akere a gomuna yi ɗa la vi.

*11:14 Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi.

11:24 A aꞌayin a nala yi, a bawan baci vuma hal amangare, wa kuwa̱ ta̱ kpaci asoje yi a reve ta̱ tyoku ɗa a ka bawan vuma hal u kuwa̱ ko kpam ukpa̱ɗa̱ ukuwa̱. A bawan yi ta̱ kamankupa n kuci a a̱sa̱ka̱ yi a una̱ u ukpa̱ shegai wa kuwa̱ wa.