12
Asheku a wenikei Bulus kuwene
U ka̱na̱ ta̱ n yain ara̱ɗi, ko an u wokoi ko kalen ma lya pini wa, shegai a̱sa̱ka̱ n yain a ɗa adama a kuwene n ili iꞌya Asheku a wenike mu. Ayen kupa n a nishi a ɗa a wurai, Kashila̱ ka wusha ta̱ Katoni ka Kawauwi ka roku a asu u uwunvugusa a zuba u Kashila̱ aꞌayin a roku. N reve wa, ko ikyamba i ne iꞌya i walai, ko kpam kulu ku ne, shegai Kashila̱ ka reve ta̱. 3-4 N doku n dana, n reve ta̱ a bidya ta̱ vuma u na ubana a asu u uwunvugusa a zuba. Shegai ko ikyamba i ne iꞌya i banai a zuba vi ko kulu ku ne ka koshi ku banai n reve wa, Kashila̱ ka ka revei. U pana ta̱ kadyanshi ka roku ka bawu wa fuɗa wa toɗugbo, n ili iꞌya bawu Kashila̱ ka a̱sa̱ka̱ uza dana. Adama a nala ma yan ta̱ ara̱ɗi adama a vuma na vi, shegai ma yan a ɗa adama a kaci ka va̱ wa, she ili iꞌya ya zuwa mu n reve an bawu ma̱ri n ucira. Ma̱ri ma ciga baci n yanka kaci ka va̱ ara̱ɗi, wa woko mu utengeshi wa, kpaci ma̱ri ma dansa ta̱ ukuna u mayun. Ma yan a ɗa adama a kaci ka va̱ wa. Ma ciga ama a na̱ka̱ mu tsupige tsa tsu lai tsu ili iꞌya a wenei ma yan ko n danai wa.
U gan n woko n ara̱ɗi a kaci ka ili i pige i pige iꞌya Kashila̱ ka wenike mu wa. Ɗa gai i zuwai u na̱ka̱ mu mɓa̱la̱ n pana ikyamba yi, tyoku ɗa kawana ka tsu sapa ikyamba. U woko yavu katsumate ka Kanangasi* Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi. ka ka zuwa mu n pana ikyamba, u ɓishinka mu kpam uyan ara̱ɗi. N folo ta̱ Asheku hal kutatsu tsa̱ra̱ u takpa mu ukuna u na vi. Shegai u tonuko mu, “Ukuna u shinga u va̱ u rawa vu ta̱. Aꞌayin a ɗa baci bawu va̱ri n ucira, ucira u va̱ u tsu shaɗangu ta̱ ara vunu.” Adama a nala, gogo‑na ma̱ ta̱ n maza̱nga̱ ma ma yan ara̱ɗi adama a ɗa bawu ma̱ri n ucira, ucira u Kawauwi u yain manyan ara va̱. 10 Adama a ɗa wa woko ukuna u shinga a asu u Kawauwi u ɗa baci ma namba ucira, ko ama a ka tonusuko mu baci kagbani, ma yan ta̱ maza̱nga̱. Ma namba baci ili adama a ɗa wa woko ukuna u shinga a asu u Kawauwi, ko a ka yansa mu baci mavura, ma yan ta̱ maza̱nga̱. A ka zuwusa mu baci n pana ikyamba adama a ɗa Kawauwi ka tsa̱ra̱ ukuna u shinga, ma yan ta̱ maza̱nga̱. Kpam aꞌayin a ɗa baci dem n nambai ucira, aꞌayin a nala a ɗa ma tsa̱ra̱ ucira cika.
Bulus wa ciga ta̱ aza a Korintiya
11 Tyoku u katengeshi u ɗa ma dansa, shegai eɗa i zuwa mu ma dansa nala. Eɗa i gain ya dansa ukuna u maci a kaci ka va̱. Ko ma̱ baci ili i roku wa, aza ɗa a danai ele “asuki a pige” a ɗa vi a la mu wa. 12 Aꞌayin a ɗa ma̱ri kaɓolo n a̱ɗa̱ vi, n rongo ta̱ n ahankuri kpam n yansa ta̱ manyan ma ucira n iryoci n ili iꞌya ya tuko ikunesavu iꞌya i gain kasuki ka mayun ka yain. 13 Adama a nala, i wusha ta̱ ili iꞌya aꞌuwa a Atoni a ɗa a buwai a wushai. Ili i te iꞌya i takpanai: N gonuko kaci ka va̱ n woko ɗa̱ kala̱nda̱m wa. Yanka numu ahankuri!
14 Mpa pini ma foɓuso tsa̱ra̱ n tuwa̱ n kyawan ɗa̱ ukyawan u tatsu. Shegai hal n ara ma boluko ɗa̱ kala̱nda̱m wa. Eɗa ma ciga, shegai ikebe i ɗe wa. Mmuku n ɗa n gain a foɓo ikebe adama a ubidya ara̱ji a isheku i le wa, shegai isheku i bidya ara̱ji a mmuku n le. 15 Adama a nala, ma̱ ta̱ n maza̱nga̱ ma ma na̱ka̱ ko ndya wa i va̱ adama a ɗe, hal gba̱m n kaci ka va̱ dem. Ya jebe uciga u ɗa ya ciga mu vi an u wokoi n la ɗa̱ uciga?
16 Aza roku a ɗe a wushuku ta̱ an bawu n woko ɗa̱ kala̱nda̱m. Shegai, hal n gogo‑na alya pini a ka yawunsa yavu ugboji u ɗa n yain n yanka ɗa̱ kaɓan tsa̱ra̱ n wanda ɗa̱. 17 Ama ɗa n sukunku ɗa̱ vi, uza roku wa̱ pini uza ɗa ryafa ɗa̱? 18 N folo ta̱ Taitu tuwa̱ ara ɗe, kpam n tutsuku yi ta̱ kaɓolo n Katoni ka roku. Shegai u ryafa ɗa̱ wa. Eɗa̱ dem n kaci ka ɗe i reve ta̱ an mpa n eyi ko ndya wa una̱ u te u ɗa iꞌa̱ri tsu, kpam uyawunsa u ɗa tsu u te.
19 Gaawan ya dana ta̱ dana ɗa tsu danai gba̱ nala tsa̱ra̱ tsu wenike an tsa̱ri ama a maci. Nala wa. Tsu tsu dansa ta̱ tyoku ɗa Kawauwi ka ciga tsu tsu dansa a kapala ka Kashila̱. Eɗa̱ aje a tsunu a ɗa, kpam ko ndya baci tsa yan, yan ɗa tsa yan iꞌya tsa̱ra̱ tsu zuwa ɗa̱ i gbama. 20 Kpaci ma pana ta̱ uwonvo u ɗa n tuwa̱ ɗa̱ baci ukyawan, ahali a ɗe a kpa̱ɗa̱ mu uyankpa, kpam adama a nala, ahali a va̱ dem a ka yankpa ɗa̱ wa. Ma pana ta̱ uwonvo u ɗa ma cina ɗa̱ n i nanamgbani, ko n i yanyi malyon ma ili iꞌya ama aꞌa̱ri n iꞌya. Ma pana ta̱ uwonvo u ɗa ma cina ɗa̱ n asuvu a shen, ko kpam ya ciga̱ka kaci ka ɗe ko ndya wa. Ma pana ta̱ dem uwonvo u ɗa ma cina ɗa̱ n i tonusuki ama kagbani, ko n i yanyi ndyami. Kotsu kpam gai n cina ɗa̱ n i yanyi ara̱ɗi, ko ya rongo kaberikete bawu i ka̱na̱i kaci wa. 21 Mayun ɗa ma pana uwonvo u ɗa n tuwa̱ baci gaawan Kashila̱ ka va̱ ka gonuko mu ta̱ kenu adama a ɗe. Kpam ma sa̱ ta̱ adama a aza ɗa aꞌa̱ri a ka yansa unyushi u cingi bawu a kpatalai a a̱sa̱ka̱i ukuna u ashinda̱ u le, n tsishankala, n ukuna u uwono.

*12:7 Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi.