2
Gogo‑na tsa̱ ta̱ n uma
Caupa iꞌa̱ri ta̱ yavu akushe, kpaci i ꞌyuwain upana̱ka Kashila̱, kpam ya yansa unyushi u cingi. I tsu rongo ta̱ a uyansa tyoku ɗa ama a likimba a tsu yansa. I pana̱kai Kanangasi,* Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi. uza ɗa wa lya tsugono tsu ityoni i cingi iꞌya ya rongo a kalishi. Kanangasi ki uwule u cingi u ɗa wa yan manyan u ɗa, kpam wa tono n aza ɗa a ꞌyuwain upana̱ka Kashila̱. Caupa gba̱ tsunu tsa̱ri ta̱ tyoku u le. Gba̱ ili i cingi iꞌya i luwa tsu uyan iꞌya tsa yansa. Tsa tono ili iꞌya uyawunsa n maluwa ma cingi ma tsunu ma tonuko tsu tsu yain. An u wokoi tsa̱ri tsa yansa ili i cingi, dere ɗa wa̱ri Kashila̱ ka yan tsu mavura, tyoku ɗa wa yanka ama ɗa a buwai.
Shegai asuvayali a Kashila̱ a gbonguro wa wa, kpam wa ciga tsu ta̱ cika. U ɓolomgbono tsu n Kawauwi, kpam u na̱ka̱ tsu uma u savu. U yan ta̱ nala cina tsu buwai yavu akushe adama a unyushi u cingi u tsunu. Adama a tsishinga tsu ne ɗa koshi Kashila̱ ka wauwa ɗa̱. U ꞌya̱nga̱sa̱ tsu ta̱ a asuvu a ukpa̱ kaɓolo n Kawauwi, kpam u zuwa tsu a zuba tsa̱ra̱ tsu rongo n Kawauwi tsu lyai tsugono n eyi. Kashila̱ ka yan ta̱ nala a asu u ɗa u ɓolomgbono tsu n Yesu Kawauwi. A ure u na u ɗa u wenike tsu ukuna u shinga u ne a asuvu a Yesu Kawauwi, tsa̱ra̱ a asuvu a ayen a ɗa a ka tuwa̱ ama a wene tyoku ɗa ukuna u shinga u ne wa̱ri kpam u lai ko ndya wa. Adama a ukuna u shinga u ne u ɗa u wenike ɗa̱ koshi, ɗa u wauwa ɗa̱ a asu u ɗa i pityanangi n Kawauwi. U wauwa ɗa̱ adama a ili i shinga iꞌya i yain wa, nala kune ku Kashila̱ ka ara ɗe, adama a ili iꞌya i yain ɗa wa. Ɗa gai i zuwai bawu uza wa̱ri la uza ɗa wa fuɗa wa cikpala kaci ka ne ki. 10 Kashila̱ ka ka yan tsu tyoku ɗa tsa̱ri. A asuvu a Yesu Kawauwi, Kashila̱ ka yan tsu ta̱ tsa̱ra̱ tsu yain manyan ma shinga. Nala u foɓusoi u ɗa tun caupa, tsa̱ra̱ tsu rongo nala.
Kawauwi ka ka ɓolomgbono tsu
11 A matsa ɗa̱ aza a Yahuda wa. Eɗa aza a Yahuda a tsu isa̱ “aza ɗa bawu a kiɗai acombi.” Aza ɗa a tsu isa̱ ɗa̱ “aza ɗa bawu a kiɗai acombi” a tsu isa̱ ta̱ kaci ka le “aza ɗa a kiɗai acombi.” (Ukiɗa u acombi u le ili iꞌya a tsu yanka kaci ka le a ikyamba iꞌya koshi.) 12 Ciɓai, aꞌayin a ɗa bawu kotsu iꞌa̱ri i revei Kawauwi, iꞌa̱ aza a uyamba u Isaraꞌila wa. Kashila̱ ka yan ta̱ kazuwamgbani n ele, shegai n a̱ɗa̱ wa. U wushuku ta̱ kpam wa yanka le ili ushani shegai n a̱ɗa̱ wa. A likimba ɗa ya rongo, shegai iꞌa̱ n ili iꞌya i zuwukai uma wa, kpam i reve Kashila̱ wa. 13 Caupa, iꞌa̱ri ta̱ a mɓa̱ri, shegai gogo‑na a ɓolomgbono ɗa̱ ɗe n Yesu Kawauwi, kpam Kashila̱ ka tuko ɗa̱ evu n eyi a asuvu a mpasa n Kawauwi.
14 Kawauwi n kaci ka ne aya u tuko tsu ndishi n shinga. Caupa, tsilala tsa tsa̱ri a mere ma aza a Yahuda n Awulawa tsa̱ri ta̱ yavu kasaga. U takpa ɗe tsilala tsu nala tsi, aku u gonukoi gba̱ ama ili i te. 15 Mele ma aza a Yahuda ma̱ ta̱ n udani ushani u ɗa u gain ama a toni, shegai gogo‑na Kawauwi ka zuwa ma ɗe a ikengi a asu u ukpa̱ u ne. Yan ɗa u yain nala tsa̱ra̱ u tuko aza a Yahuda n Awulawa ara ne u yain kaɓolo ka savu. Nala kpam u zuwai ndishi n shinga a mere ma le. 16 Uciga u Kawauwi u ɗa tsilala tsa tsa̱ri a mere ma aɓolo a re a na yi tsu cina utyoku. U zuwa le a woko ikyamba i te, u gonuko le a asu u Kashila̱. Gba̱ nala vi, Kawauwi ka yan ta̱ iꞌya a asu u ukpa̱ u ne a mawandamgbani. 17 Kawauwi ka tuwa̱ ta̱ a likimba u yain kuɓari ku Kadyanshi ka Shinga ka ku yain kadyanshi ka ndishi n shinga. U yanka ɗa̱ ta̱ eɗa̱ Awulawa aza ɗa iꞌa̱ri mɓa̱ri, n a̱tsu aza a Yahuda aza ɗa tsa̱ri evu. 18 Gogo‑na gba̱ tsunu aza a Yahuda n Awulawa tsa fuɗa ta̱ tsa tuwa̱ a asu u Tata a asuvu a Kulu Keri ku te adama a ili iꞌya Kawauwi ka yanka tsu.
19 Adama a nala, eɗa̱ Awulawa iꞌa̱ kpam amoci ko kpam aza ɗa a wuta̱i a mɓa̱ri wa. Shegai i woko ɗe aza a uyamba u te n ama a Kashila̱. Gogo‑na eɗa̱ i woko ɗe aza a kuwa ku Kashila̱. 20 I wokoi aɓuku a kuma ka a mai, kpam Asuki na̱ ntsumate alya cuku tsu kuma ki, Kawauwi kpam aya katali ka ka lakai kalen cika a asu u kuma vi. 21 Aya wa ɓolomgbono gba̱ kuma ki. U zuwa ta̱ ka ku ꞌya̱nga̱i hal ku wokoi kuwa ku Kashila̱ ku uwulukpi. 22 Adama a ɗa a ɓolomgbono ɗa̱ n Kawauwi, gogo‑na Kawauwi ki ɓolomgbono ɗa wa ɓolomgbono ɗa̱ n Atoni a ɗa a buwai, tsa̱ra̱ i woko kuwa ku nala ki ka Kashila̱ ka rongo n ucira u Kulu Keri.

*2:2 Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi.